Drukuj

Zapytanie ofertowe

Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa ADP.2302.3.2022

Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa ADP.2302.3.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.3.2022
  • Termin składania ofert: 2022-03-01 10:00
  • Opublikowano: 2022-02-18 09:45:34 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.3.2022

Kielce, 18.02.2022r.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na: „Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa”

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla 49 uczestników kursu, wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce – Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników kursu, wraz ze sprzętem narciarskim.

w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1)     dysponują pojazdami min. ( 1 autokarem/autobusem) spełniającymi normy minimum EURO 3, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2007r.,przystosowanymi do przewozu osób z miejscami siedzącymi dla minimum 49 osób (  kierowca i pilot nie wlicza się do tej liczby)   dostosowanymi do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników. posiadającym aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

 

1)   III. Termin realizacji zamówienia

 Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz  umową w terminie:   10.03.2022 r. do 13.03.2022 r.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium – najniższa  cena brutto za 1 przejechany kilometr.

Wykonawca w swojej ofercie powinien podać: cenę brutto za 1 kilometr  autokaru/ autobusu – 49 osobowego ( plus kierowca i pilot.), Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne opłaty parkingowe.

 

1.Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następujących kryteriów:

Kryterium (A)  „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem/autobusem” - waga  100%

 

1)Sposób obliczenia wartości punktowej oferty dla kryterium  „cena  brutto za 1 km przejazdu”

wg. wzoru:

           B

A = ----------- x 100 pkt.

           C

gdzie:

A- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium uśredniona cena za 1 kilometr przejazdu autokarem

B- najniższa zaoferowana cena,

C- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, wezwie  tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

 

V. Termin związania ofertą

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej

Otwarcie ofert nastąpi  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce                 ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2022r do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2022r do godziny 10:15.

UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 
VII. Wykonawca winien podać w swojej ofercie
1.Cenę brutto za 1 km za przejazd autokarem. 
Cena ma obejmować  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie                       z wymaganiami.

2.Termin wykonania zamówienia.

3.Termin związania ofertą.

 

VIII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą

1.Kserokopię KRS lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2.Opis pojazdów - autokaru  (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponuje  i  będzie świadczył usługę Wykonawca. W celu weryfikacji podstawowych informacji o środku transportu. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty numery rejestracyjne  środków transportu którymi będzie wykonywał usługi. Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

3.Oświadczenie Wykonawcy, że pojazd, którym dysponuje i którym będzie świadczył usługę spełnia normę minimum EURO 3  dysponuje minimum 1 autokarem  minimum 49 osobowym ( plus kierowca i pilot), dostosowanym do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. Autokar winien posiadać aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem)

4.Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji  w dokumentach rejestrowych firmy.

 

IX. Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349  7365, 
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

 

X. Informacje ogólne

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

2.Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.3.2022.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportowa  Kielce-Bukowina Tatrzańska-Kielce” nr ADP.2302.72.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy

     ZATWIERDZAM

 

…………………………

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usługi transportowej dla uczestników kursu Instruktora Narciarstwa

w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla 49 uczestników kursu, wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce – Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników kursu, wraz ze sprzętem narciarskim.

Planowany harmonogram usług transportowych:

ü  10.03.2022 r. – wyjazd z Kielc do Bukowiny Tatrzańskiej ok. godz. 8.00

ü  od 10.03.2022 r. do 13.03.2022 r. – transport uczestników kursu z miejsca zakwaterowania w Bukowinie Tatrzańskiej na stoki narciarskie:

planowane miejsca/stoki narciarskie:    Zakopane – Kasprowy Wierch

Bukowina – Rusiński Wierch

Białka Tatrzańska

Jurgów

ü  13.03.2022 r. – wyjazd z Bukowiny Tatrzańskiej do Kielc w godzinach popołudniowych

Zamawiający szacuje, że łączna liczba kilometrów do przejechania wynosić będzie max 700 km.

Zamawiający zastrzega sobie pozostawienie środka transportu w Bukowinie w celu sprawniejszego dowozu uczestników obozu na stoki. Dokładna liczba uczestników obozu będzie znana na 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Minimalna ich liczba może wynosić 40 osób.

Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty pozostawienia środków transportu wraz z pobytem kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej na czas trwania kursu (3 doby), ewentualne koszty związane z opłatami parkingowymi oraz kosztami zakwaterowania i wyżywienia kierowcy.

Termin organizacji kursu jest terminem planowanym (preferowanym) i może ulec zmianie w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usług bez ponoszenia kar finansowych.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać aktualnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują pojazdami spełniającymi normy EURO 3, nie starszymi niż 2007 rok, przystosowanymi do przewozu osób z miejscami siedzącymi dla min. 49 osób (autokar), dostosowany także do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

             OFERTA

                                                                                                  Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach

             ul. Żeromskiego 5

            25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

Numer faksu: ……………………………………………………………………………………….

 

1.Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: „Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa”

nr sprawy ADP.2302.3.2022:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami za cenę :

cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min  49 os + kierowca i pilot)– …………… zł brutto (słownie brutto: ………………………………zł).

 

Zaoferowana cena  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty pozostawienia środków transportu wraz z pobytem kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej na czas trwania kursu (3 doby), ewentualne koszty związane z opłatami parkingowymi oraz kosztami zakwaterowania i wyżywienia kierowcy.

 

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

3.Oświadczam, że pojazd, którym dysponuję i którym będę świadczył usługę spełnia normę minimum EURO 3  ponadto oświadczam że dysponuję  1 autokarem  minimum 49 osobowym ( plus kierowca i pilot), dostosowanym do przewozu bagażu i sprzętu narciarskiego. Autokar posiada aktualne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu) swoim okresem obejmujące cały okres trwania obozu (łącznie z powrotem).

Dołączam również opis pojazdu –(marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponujemy  i  będziemy świadczyć usługi.

Autokar o numerze rejestracyjnym ( min 49 osobowy +kierowca i pilot)…………………………………………

 Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

2.Przyjmujemy do realizacji wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.Termin realizacji zamówienia:   10.03.2022 r. do 13.03.2022 r.

4.Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
. *

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

Załącznikami do oferty są:

……………………………..

…………………………………………..                                 ……………………………………….

                    /miejscowość, data/                                                        /podpis Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR ADP.2302….2022

zawarta w Kielcach w dniu ………………………..  pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………….. – Kanclerz

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………….., z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k. s. h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” …………….……..

reprezentowanym przez: ………… ,

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego:

 

§ 1.

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportowej dla 49 uczestników kursu, wraz z bagażem oraz sprzętem narciarskim na trasie Kielce – Bukowina Tatrzańska – Kielce w terminach zamieszczonych poniżej oraz dowóz na stoki uczestników kursu, wraz ze sprzętem narciarskim.

 

2.       Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie w terminie: 10.03.2022 r. do 13.03.2022 r. przy czym Termin organizacji kursu jest terminem planowanym (preferowanym) i może ulec zmianie w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usług bez ponoszenia kar finansowych.

3.       Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkim pasażerom miejsca siedzące, bezpieczne warunki dowozu, we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojazdu  z pełną kulturą obsługi.

4.       Dokładną liczbę uczestników obozu Zamawiający poda Wykonawcy nie później niż 3 dni przed planowanym terminem świadczenia usługi.

5.       Długość trasy liczona będzie od miejsca podstawienia pojazdu.

6.       W przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu zastępczego, spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym
i ofercie Wykonawcy.

7.       W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi określonej w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, jeśli opóźnienie będzie przekraczało 60 min, uprawniony będzie do skorzystania z transportu zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.       W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z transportu zastępczego, stosownie do ust. 7, Strony dokonają rozliczenia w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu pełne koszty, jakie ten poniósł z tytułu wykonania usług, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego rozliczenia poniesionych kosztów.

§ 2.

1.     Strony ustalają, iż usługa świadczona będzie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2.     Miejsce i godzinę podstawienia pojazdu w wyznaczonym terminie wskaże Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego – ……………………………tel. …………………

3.     Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………………….. tel.………………....... lub e-mail …………………….

4.     W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 3.

1.     Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: 6570234850.

2.     Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: ……………………...

§ 4.

1.     Wykonawca oświadcza, że pojazdy, które będą użyte do przewozu osób posiadają aktualne badania techniczne i są sprawne.

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas trwania niniejszej umowy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

3.     Wykonawca zapewnia niezbędną dokumentację dla środków transportu oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie techniczne.

4.     Wykonawca oświadcza niniejszym i zobowiązuje się, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, umożliwiające mu wykonanie usługi określonej w § 1. ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5.

1.     Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po  wykonaniu usługi  na podstawie faktury  wystawionej w oparciu o potwierdzony bezusterkowy protokół odbioru, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów  autokarem. Stawka  za: 1 kilometr wynosi zgodnie ze złożoną ofertą.

1)       ………. Zł za 1 przejechany kilometr  w tym podatek VAT

3.     Kwota o której mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej
w tym opłaty parkingowe, drogowe i nie może ulec zmianie.

4.     Protokół odbioru musi być zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

1) przedstawiciele Zamawiającego,

2) przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6.

1.       Zapłata  należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.       Za datę płatności należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3.       Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej.

§ 7.

1.     Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)       Wykonawca płaci kary umowne za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 500 zł,

2)       Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 500 zł, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 lub
w § 8 ust. 4 umowy.

2.       Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, niezależnie od kar umownych,

3.       W przypadku złej jakości świadczonych usług Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar
w postaci  potrącania kar umownych z wynagrodzenia za niezgodne z umową świadczenie usługi 
w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Nie więcej jednak niż 500 zł.

 

 

 

 

 

§ 8.

1.       Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.       W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

4.       W przypadku wystąpienia obostrzeń wynikających ze stanu epidemiologicznego w kraju, uniemożliwiających realizację umowy lub czyniących tę realizację niecelową, w szczególności w przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania uczestnikom obozu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

 

§ 9.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny w Kielcach.

 

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.

 

§ 11.

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 

 

 

 

……………………….                                                                                                           ………………………

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI z dnia …………………………..

Wykonawca : …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Zamawiający : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Data odbioru: ……………………………………………….

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana należycie, zgodnie z umową nr ADP.2302..…2022z dnia …………………….*

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana nienależycie z przyczyn określonych w uwagach do protokołu*

* Niepotrzebne skreślić

Zestawienie przejechanych kilometrów:

09.01.2022 do 06.03.2022 r.., łączna liczba przejechanych kilometrów ……………….

Uwagi : ………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………..

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

      Wykonawca:                                                                                                                         Zamawiający:

……………………………                                                                                                   ……………………………

    Czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis

 

 

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej
Otwarcie ofert nastąpi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-503 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04.) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2022r do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2022r do godziny 10:15.
UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.
Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365,
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl