Drukuj

Zapytanie ofertowe

jest świadczenie usługi transportowej dla ok 50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce w termie od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00, Kielce, ul. Śląska 11.do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

jest świadczenie usługi transportowej dla ok 50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce w termie od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00, Kielce, ul. Śląska 11.do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

  • Znak sprawy: ADP.2302.35.2023
  • Termin składania ofert: 2023-08-21 12:00
  • Opublikowano: 2023-08-17 11:36:18 przez Marcin Kmieciak


ADP.2302.35.2023                                                                                 Kielce dn.22.08.2023

 

Wynik postepowania  ADP.2302.35 2023

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   „Świadczenie usługi transportowej dla ok  50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz   z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce w termie od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00, Kielce, ul. Śląska 11.do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)     Szkoła Jazdy EXPRES Jarosław Pluta  Gruszka 181, 26-050 Zagnańsk                          z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 10,50 zł brutto, cena 1 km

2)     Alfa bus sp. z.o.o. 25-516 Kielce ul. Kolberga 9 z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 14 zł brutto, cena 1 km

 

Zamawiający informuje że jako najkorzystniejszą ofertę wybiera Szkołę Jazdy EXPRES Jarosław Pluta  Gruszka 181, 26-050 Zagnańsk z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 10,50 zł brutto

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę brutto 15120 zł ( przewidując że trasa do Jastrzębiej Góry i z powrotem to około 1120 km + 2 wycieczki na miejscu tj. pierwsza do Trójmiasta (150 km) i  druga na Hel ( 90 km) łącznie około 1360 km)

 


ADP.2302.35.2023

Kielce, 17.08.2023 r.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na: „Transport uczestników Obozu Adaptacyjnego do Jastrzębiej Góry”

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla ok  50 +/-5 uczestników obozu adaptacyjnego, wraz   z bagażem na trasie Kielce – Jastrzębia Góra – Kielce w termie od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00, Kielce, ul. Śląska 11.do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

dysponują pojazdami min. (1 autokarem/autobusem) oraz osobami posiadającymi wymagane uprawnienia  (ilość osób zatrudniona przez Wykonawcę powinna zapewnić zgodne z prawem wykonanie przedmiotu zamówienia) spełniającymi następujące wymagania:

autokar turystyczny 50+/- 5 osobowy  w pełni sprawny technicznie, zapewniający komfort podróży całej grupie,  maksymalny wiek pojazdu to 12 lat (rok produkcji od 2011), musi spełniać normę EURO5+
pojazdy wyposażony w: sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, system nawigacji
satelitarnej, WC, sprzęt audio, mikrofon, odtwarzacz DVD, mini barek z napojami gorącymi 
udostępniony dla grupy bezpłatnie, lodówkę, autokar wraz z kierowcą będzie na miejscu i w stałej dyspozycji, pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały pobyt,

kierowca/y powinni posiadać/ją odpowiednie kwalifikacje (prawo jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów i przewozu osób, ważne badania psychotechniczne dla kierowców).

 

 

1)   III. Termin realizacji zamówienia

 Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz  umową w terminie:   od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00 do 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

Podstawą wyboru oferty będzie kryterium – najniższa  cena brutto za 1 przejechany kilometr.

Wykonawca w swojej ofercie powinien podać: cenę brutto za 1  przejechany kilometr  autokaru.  Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ewentualne opłaty parkingowe, autostradowe. w czasie pobytu grupy w ośrodku zostanie dla autokaru udostępniony nieodpłatnie parking na terenie obiektu, zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowcy nie będzie zapewnione.

 

1.Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następujących kryteriów:

Kryterium (A)  „cena brutto za 1 km przejazdu autokarem” - waga  100%

 

1) Sposób obliczenia wartości punktowej oferty dla kryterium  „cena  brutto za 1 km przejazdu”

wg. wzoru:

           B

A = ----------- x 100 pkt.

           C

 

gdzie:

A- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium uśredniona cena za 1 kilometr przejazdu autokarem

B- najniższa zaoferowana cena,

C- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która  uzyska największą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, wezwie  tych Wykonawców do dogrywki cenowej. Oferta cenowa złożona w wyniku dogrywki nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej.

 

V. Termin związania ofertą

 Termin związania  ofertą :  minimum 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej  na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 21.08.2023 o godzinie 12.00

) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023 r do godziny 12:00.

UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 
VII. Wykonawca winien podać w swojej ofercie
1.Cenę brutto za 1 km za przejazd autokarem. 
Cena ma obejmować  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie                       z wymaganiami.

2.Termin wykonania zamówienia.

3.Termin związania ofertą.

 

VIII. Dokumenty które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą

1.Kserokopię KRS lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2. Opis pojazdu - autokaru  (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponuje  i  będzie świadczył usługę Wykonawca. W celu weryfikacji podstawowych informacji o środku transportu. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty numery rejestracyjne  środków transportu, którymi będzie wykonywał usługi. Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów

3.Oświadczenie Wykonawcy, zapewnia autokar turystyczny 50+/- 5 osobowy w pełni sprawny technicznie, zapewniający komfort podróży całej grupie,  maksymalny wiek pojazdu to 12 lat (rok produkcji od 2011), musi spełniać normę EURO5+ pojazdy wyposażony w: sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, system nawigacji satelitarnej, WC, sprzęt audio, mikrofon, odtwarzacz DVD, mini barek z napojami gorącymi   udostępniony dla grupy bezpłatnie, lodówkę, autokar wraz z kierowcą będzie na miejscu i w stałej dyspozycji, pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały pobyt,

Oświadczenie Wykonawcy że  zapewnia kierowcę/ów posiadących odpowiednie kwalifikacje (prawo jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów i przewozu osób, ważne badania psychotechniczne dla kierowców).

4. Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji  w dokumentach rejestrowych Wykonawcy.

 

IX. Osoby uprawnione do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak, tel. 41 349  7365, 
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

 

X. Informacje ogólne

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.                W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.35.2023.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa transportowa  nr ADP.2302.28.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy

     ZATWIERDZAM

 

 

 

 ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Transport uczestników obozu adaptacyjnego

Data i miejsce:

Podstawienie autokaru – 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00, Kielce, ul. Śląska 11.

Powrót z Jastrzębiej Góry do Kielc – 31 sierpnia w godzinach wieczornych.

 

Liczba osób:

ok.  50 +/- 5 osób

Trasa:

Wyjazd:
Kielce – Jastrzębia Góra 

Wycieczki:
Jastrzębia Góra – Trójmiasto – Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra – Hel – Jastrzębia Góra

Powrót:
Jastrzębia Góra – Kielce

O przebiegu trasy decyduje pilot.

Warunki techniczne:

- autokar turystyczny w pełni sprawny technicznie, zapewniający komfort podróży całej grupie,

- maksymalny wiek pojazdu to 12 lat (rok produkcji od 2011), musi spełniać normę EURO5+
- pojazdy wyposażony w: sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, system nawigacji
   satelitarnej, WC, sprzęt audio, mikrofon, odtwarzacz DVD, mini barek z napojami gorącymi 
   udostępniony dla grupy bezpłatnie, lodówkę,

- autokar wraz z kierowcą będzie na miejscu i w stałej dyspozycji,

- pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres
   ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały pobyt,

- w czasie pobytu grupy w ośrodku zostanie dla autokaru udostępniony nieodpłatnie parking na terenie obiektu,

- zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowcy nie będzie zapewnione.

Cena:

- w cenie za 1 km należy uwzględnić: opłaty drogowe i autostradowe, opłaty parkingowe itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

             OFERTA

                                                                                                  Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach

             ul. Żeromskiego 5

            25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

Numer faksu: ……………………………………………………………………………………….

 

1.Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: „Transport uczestników kursu Obozu Adaptacyjnego”

nr sprawy ADP.2302.35.2023:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami za cenę :

cena brutto za 1 km za przejazd 1 autokarem ( min  50 os +/- 5 ) …………… zł brutto (słownie brutto: ………………………………zł).

 

Zaoferowana cena  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

 

UWAGA:  cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

3. Oświadczam, że pojazd, którym dysponuje i którym będzie świadczył usługę spełnia następujące wymagania

zapewniam autokar turystyczny 50+/-5 osobowy w pełni sprawny technicznie, zapewniający komfort podróży całej grupie,  maksymalny wiek pojazdu to 12 lat (rok produkcji od 2011), musi spełniać normę EURO5+ pojazdy wyposażony w: sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, system nawigacji satelitarnej, WC, sprzęt audio, mikrofon, odtwarzacz DVD, mini barek z napojami gorącymi   udostępniony dla grupy bezpłatnie, lodówkę, autokar wraz z kierowcą będzie na miejscu i w stałej dyspozycji, pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW (pasażerów i bagażu), a okres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować cały pobyt,

Oświadczenie Wykonawcy że  zapewnia kierowcę/ów posiadących odpowiednie kwalifikacje (prawo jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów i przewozu osób, ważne badania psychotechniczne dla kierowców).

 

Dołączam również opis pojazdu – (marka, rok produkcji, liczba miejsc siedzących, wyposażenie, stan techniczny pojazdu), którymi dysponujemy  i  będziemy świadczyć usługi.

Autokar o numerze rejestracyjnym (min 50 osobowy +/- 5 osób)…………………………………………

Zamawiający zweryfikuje podstawowe informacje korzystając z informacji Udostępnionych w Bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

2. Przyjmujemy do realizacji wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.Termin realizacji zamówienia:   od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00 do 31 sierpnia w godzinach wieczornych

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
. *

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

Załącznikami do oferty są:

……………………………..

…………………………………………..                                 ……………………………………….

                    /miejscowość, data/                                                        /podpis Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR ADP.2302….2023

zawarta w Kielcach w dniu ………………………..  pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………….. – Kanclerz

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………….., z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k. s. h.), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………… – …………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” …………….……..

reprezentowanym przez: ………… ,

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego:

 

§ 1.

1.       Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportowej dla  50 +/-5 uczestników Obozu Adaptacyjnego 

2.       Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie w terminie: od 24 sierpnia 2023 r. godz. 09.00 do 31 sierpnia w godzinach wieczornych

3.       Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkim pasażerom miejsca siedzące, bezpieczne warunki dowozu, we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojazdu  z pełną kulturą obsługi, zgodnie z wymogami postawionymi w treści zapytania ofertowego i złożoną ofertą stanowiącymi integralną część umowy.

4.       Dokładną liczbę uczestników obozu Zamawiający poda Wykonawcy nie później niż 3 dni przed planowanym terminem świadczenia usługi.

5.       Długość trasy liczona będzie od miejsca podstawienia pojazdu.

6.       W przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu zastępczego, spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym
i ofercie Wykonawcy.

7.       W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi określonej w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, jeśli opóźnienie będzie przekraczało 60 min, uprawniony będzie do skorzystania z transportu zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.       W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z transportu zastępczego, stosownie do ust. 7, Strony dokonają rozliczenia w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu pełne koszty, jakie ten poniósł z tytułu wykonania usług przez podmiot trzeci, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego rozliczenia poniesionych kosztów.

§ 2.

1.     Strony ustalają, iż usługa świadczona będzie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2.     Miejsce i godzinę podstawienia pojazdu w wyznaczonym terminie wskaże Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego – ……………………………tel. …………………

3.     Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………………….. tel.………………....... lub e-mail …………………….

4.     W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 3.

1.     Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: 6570234850.

2.     Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem VAT.

Nr identyfikacji podatkowej – NIP: ……………………...

§ 4.

1.     Wykonawca oświadcza, że pojazd, który będzie użyty do przewozu osób posiada aktualne badania techniczne i jest w pełni  sprawny, a kierowca/y posiada/ja odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusami i do przewozu osób.

2.     Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas trwania niniejszej umowy licencję na wykonywanie krajowego transportu osób, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

3.     Wykonawca zapewnia niezbędną dokumentację dla środków transportu oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie techniczne.

4.     Wykonawca oświadcza niniejszym i zobowiązuje się, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, umożliwiające mu wykonanie usługi określonej w § 1. ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5.

1.     Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po  wykonaniu usługi  na podstawie faktury  wystawionej w oparciu o potwierdzony  protokół odbioru, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów  autokarem. Stawka  za: 1 kilometr wynosi zgodnie ze złożoną ofertą:

1)       ………. zł brutto za 1 przejechany kilometr ( w tym podatek VAT).

3.     Kwota, o której mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej
w tym opłaty parkingowe, drogowe i nie może ulec zmianie.

4.     Protokół odbioru musi być zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzą:

1) przedstawiciel Zamawiającego,

2) przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6.

1.       Zapłata  należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.       Za datę płatności należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

3.       Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej.

§ 7.

1.     Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)       Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty  kary umownej za  odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 5000 zł,

2)       Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku nienależytego wykonania umowy, w szczególności, gdy autobus nie spełnia wymagań określonych w przedmiotowej umowie, jeżeli możliwa jest realizacja umowy, 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej jednak niż 1500 zł,

3)       Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5000 zł, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 lub
w § 8 ust. 4 umowy.

2.       Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, niezależnie od kar umownych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar.

 

§ 8.

1.       Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.       W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

4.       W przypadku wystąpienia , okoliczności uniemożliwiających realizację umowy lub czyniących tę realizację niecelową, w szczególności w przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania uczestnikom obozu adaptacyjnego w Jastrzębiej Górze w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

§9.

1. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021r.poz.2587 z późn.zm.), lub

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.),

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

2. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

 

 

§ 10.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny w Kielcach.

 

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.

 

§ 12.

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 

 

 

 

……………………….                                                                                                           ………………………

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI z dnia …………………………..

Wykonawca : …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Zamawiający : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Data odbioru: ……………………………………………….

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana należycie, zgodnie z umową nr ADP.2302..…2023z dnia …………………….*

Strony oświadczają, że usługa transportowa została zrealizowana nienależycie z przyczyn określonych w uwagach do protokołu*

* Niepotrzebne skreślić

Zestawienie przejechanych kilometrów:

łączna liczba przejechanych kilometrów ……………….

Uwagi : ………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………..

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

      Wykonawca:                                                                                                                         Zamawiający:

……………………………                                                                                                   ……………………………

    Czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis

 

 

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023 o godzinie 12.00
) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023 r do godziny 12:00.
UWAGA : Oferty podpisane i zeskanowane należy wysyłać na adres marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Oferta opatrzona czytelnym podpisem lub imienną pieczątką z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez upoważnionego pełnomocnika.