Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.5.2018 (dot. cz.1 i 3)

WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.5.2018 (dot. cz.1 i 3)

  • Opublikowano: 2018-03-16 15:27:35
  • Ważne do:

Kielce, 16.03.2018r

 

 

Wynik postępowania- dot. części 1 i 3 zamówienia

Dot. zapytania ofertowego DP.2302.5.2018

Nazwa: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla studentów UJK w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu w części 3 zamówienia i unieważnieniu postępowania w części 1 zamówienia:

 

Za najkorzystniejszą w części 3 zamówienia została uznana oferta :

Profesjonalna Szkoła Biznesu w Tarnobrzegu, z ceną 6000,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Łącznie uzyskała 100 pkt., w tym za kryterium „cena” 60 pkt., za kryterium „doświadczenie trenera dedykowanego przez Wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów” 40 pkt.

 

W części 1 zamówienia postępowanie zostało unieważnione ponieważ wszyscy  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w tej części zostali wykluczeni z postępowania z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, a ich oferty zostały uznane za odrzucone.

 

Uzasadnienie:

W dniu 01.03.2018r Zamawiający skierował do Wykonawcy (PRIMA Leszek Gęca), który uzyskał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert - wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz do  przedłożenia szczegółowego opisu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4). W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie przedłożył wymaganego szczegółowego opisu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a złożone wyjaśnienia nie zostały podpisane przez Wykonawcę.

W związku z brakiem wykazania spełniania przez w/w Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu, w dniu 13.03.2018r. wezwano kolejnego z rankingu ofert Wykonawcę ( Fundacja Miasto Projekt) do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W  wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedłożył szczegółowego opisu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 Na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów nie wynikało spełnianie wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym warunków.

Zamawiający  w treści zapytania ofertowego wymagał spełnienia przez Wykonawcę nw. warunków :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 1 dedykowanym trenerem do przeprowadzenia zajęć, który posiada co najmniej następujące kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe magisterskie,

-uprawnienia pedagogiczne,

- co najmniej 3 -letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga cyrku,

-doświadczenie w organizacji imprez lub iwentów z wykorzystaniem pedagogiki cyrku( w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadził 3 imprezy lub iwenty),

-w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert dedykowany przez Wykonawcę trener przeprowadził minimum 160 godzin wykładów, ćwiczeń i innych form zajęć w szkołach wyższych lub szkoleń specjalistycznych (kursów, zajęć, warsztatów lub innych form kształcenia) z zakresu pedagogiki cyrku, każda godzina dla grupy co najmniej 10 osobowej).

 

Wykonawca wskazał 3 trenerów do prowadzenia zajęć, jeden z nich nie posiada wymaganego wykształcenia wyższego magisterskiego, z treści dokumentów złożonych wraz z ofertą również nie wynika, że trenerzy posiadają wymagane doświadczenie na stanowisku pedagoga cyrku i czy wszyscy trenerzy posiadają wymagane uprawnienia pedagogiczne. Jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia kieruje 3 trenerów, to każdy z nich musi spełniać warunki o których mowa wyżej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

W związku z brakiem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę (Fundacja Miasto Projekt

Ul. Wrześnieńska 48/25, 91-048 Łódź), a jego ofertę uznał za odrzuconą.

 

Streszczenie złożonych ofert w postępowaniu w części 1 i 3 zamówienia

Do wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do 27.02.2018r do godz.11:00 ofertę złożyli nw. Wykonawcy:

 

Część

zamówienia

Nazwa (firma)

 i adres wykonawcy

  Cena

 

Data wpływu

oferty i godzina

 

Uwagi

       

1

Fundacja Miasto Projekt

Ul. Wrześnieńska 48/25

91-048 Łódź

28 000,00 zł

 

26.02.2018r

 

 

 

 

 

1

PRIMA Leszek Gęca

Ul. Kossaka 79

20-358 Lublin

22 400,00 zł

 

27.02.2018r

godz.9:30

 

 

 

 

 

3

Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „ProCivitas”

Ul. Paderewskiego 9/4

25-017 Kielce

20 500,00 zł

 

 

27.02.2018r

godz.10:38

 

 

 

 

 

 

 

3

Profesjonalna Szkoła Biznesu

w Tarnobrzegu

Ul. Wyspiańskiego 12

39-400 Tarnobrzeg

6000,00 zł

 

 

 

27.02.2018r

godz.10:45

 

 

 

 

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

 

 

Zamawiający zaprasza Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia w części 3 do podpisania umowy w dniu 20.03.2018r, do Działu Zamówień UJK, Kielce, ul. Żeromskiego 5.