Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.17.2022

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.17.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.17.2022
  • Termin składania ofert: 2022-06-13 12:00
  • Opublikowano: 2022-06-03 13:42:06 przez Marcin Kmieciak

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 7277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl  

 

Numer sprawy: ADP.2302.17.2022

 

Kielce dnia 03.06.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: „Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.17.2022”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego i elektronicznego                      zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod CPV:

Główny 302000001

              30237200-1

 

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić                    z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach.

2. Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wymagany okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do jednostek organizacyjnych Uczelni w Kielcach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

 

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

1. Cena brutto – waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

 

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

d. Specyfikację techniczną oferowanych produktów.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

7. Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 

 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2022 r., do godziny 12:00

Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona             w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych , numer sprawy ADP.2302.17.2022”. Nie otwierać przed 13.06.2022r., godzina 12:00

           złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.17.2022.

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marcin Kmieciak  tel. 41 349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego” nr ADP.2302.11.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

 

 

                                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                             ……..…………….……………..

                                                                                                                                                             Kanclerz UJK

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii  ZPPZ/2022/00639

 

 

Laptop zaawansowany – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 10000 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3000 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wy posażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny:

Windows 11 (64 Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta) Oprogramowan ie: 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdo lność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asse co Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00528

 

 

1)    Tablet z rysikiem – 2 szt.

 

System operacyjny:                 Android 10 lub równoważny

Procesor:                                min. 8-rdzeniowy

Pojemność:                             min. 128 GB

Pamięć RAM:                           min. 6 GB        

Przekątna ekranu:                   11 – 12 cali

Rozdzielczość ekranu:                        min. 2560 x 1600 pikseli

Funkcje ekranu:                      min. Multi-touch, rysik

Łączność bezprzewodowa:     min. Bluetooth, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Modem 4G/LTE, Wi-Fi Direct

Wbudowany  aparat przedni:              min. 8 Mpix

Wbudowany  aparat tylny:                  min. 13 Mpix

Wbudowane  głośniki:                        Tak

Wbudowany  mikrofon:                       Tak

Wbudowany  moduł GPS:                   Tak

Wbudowany czytnik kart pamięci:      Tak

Wbudowane  złącze USB:                   min. USB typ C

Pojemność baterii/akumulatora:         min. 8000 mAh

Kolor tylnej obudowy:                        ciemny

Grubość:                                 max. 7mm

Dodatkowe wyposażenie wymagane przez zamawiającego:

- Ładowarka sieciowa,

- Kabel USB,

- Dedykowany rysik        

Gwarancja:      min. 24 miesiące

 

 

2) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono)

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

3) Monitor 24”  - 1 szt.

Przekątna ekranu: min. 24 cale;

Rozdzielczość : min. 1920 x 1080; 

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

Typ matrycy: TN, podświetlenie LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania;

Czas reakcji: maks. 5 ms;

Jasność [cd/m2]: min. 250; 

Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion) , 170 (poziom);

Wbudowane głośniki o mocy min. 2 x 2 W;  Złącza: 1x DVI-D , 1x HDMI, 1x mini jack (Słuchawkowe);  Załączone wyposażenie: Przewód audio, Przewód HDMI, Przewód DVI-D, Przewód zasilający;  Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

4) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa – 1 szt.

Interfejs: USB, 2,4GHz Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

5)    Tablet graficzny- 1 szt.

 

KOMPATYBILNOŚĆ:                min. System Windows, Mac

Obszar roboczy X (szerokość):  min. 210 mm

Obszar roboczy Y (wysokość):  min. 130 mm
Rozdzielczość  obszaru roboczego: min. 2540 lpi

Ekran:                                      nie
Rysik:                                      tak

Kolor:                                       Ciemny

Rozmiar:                                  max. 300 x 200 x 10 mm

Rodzaj zasilania:                      USB

Złącza:                                     min. Micro USB/USB-C  na  USB-A

Gwarancja:                               min. 24 miesiące

Wymagane jest dołączenie oprogramowania zapewniającego prawidłowe działanie urządzenia.

 

 

 


6) Prezenter – wskaźnik laserowy z możliwością obsługi pokazów slajdów – 1 szt.

Łączność: bezprzewodowa 2.4GHz 

Zasięg:  min do 10m Zasilanie: baterie typu AAA lub AA

Dodatkowe: wskaźnik poziomu naładowania baterii 

Interfejs: USB Czas pracy prezentera na baterii: min. 1000h

Czas pracy wskaźnika na baterii: min. 20h

 Kompatybilność: Microsoft Windows 7, 8, 10 

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

7)    Słuchawki z mikrofonem – 1 szt.

 

Konstrukcja:               Nauszne

Łączność:                    Przewodowa

Złącza:                                    min.  1 x 3.5 mm Mini Jack (mikrofon)

                                    min.  1 x 3.5 mm Mini Jack (słuchawki)

Długość przewodu:     min. 1.2 m

Kolor:                         Ciemny

Waga:                          max. 350g

Membrany słuchawek:             min. 40 mm

Min. pasmo przenoszenia mikrofonu :           100 Hz

Max. pasmo przenoszenia mikrofonu:            15000 Hz

Mocowanie mikrofonu:                       na pałąku

Gwarancja:                  min. 24 miesiące

 

8)    Torba na laptop 14 cali – 1 szt.

 

Rozmiar torby:                         Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ultrabookiem 14"

Liczba komór:                         min. 1

Kieszenie zewnętrzne:             min. 2 z przodu

Rodzaj zapięcia:                      Zamek błyskawiczny

Kolor:                                      Ciemny

Odpinany pasek na ramię:      min. 1 szt.

Wzmacniana rączka:               min. 1 szt.

Pas mocujący do walizki:       min. 1 szt.

Wymiary zewnętrzne:              max. 390 x 290 x 110 mm

Gwarancja:                             min. 24 miesiące

 

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00407

 

1)     Dysk wewnętrzny SSD M.2 [kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem LENOVO IDEAPAD 330-15] – 2 szt.


Pojemność:                 min. 500 GB
Typ podłączenia:        PCIe x4 NVMe

Format:                       M.2
Prędkość odczytu:      min. 3000 MB/s
Prędkość zapisu:         min. 2400 MB/s
Nominalny czas pracy            : min. 1 500 000 h
Gwarancja na dysk:    min. 60 miesięcy

 

 


2) Pendrive USB 3.0 – 3 szt.
Pojemność:                 min. 32 GB
Typ podłączenia:        USB 3.0
Prędkość odczytu:      min. 180 MB/s
Prędkość zapisu:         min. 55 MB/s

Dodatkowe wymagania: wodoodporność i wstrząsoodporność
Gwarancja:                 min. 60 miesięcy 

 

Część 4 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00623

 

 

Notebook 15,6” – 2 szt.

Procesor: m.in. 16 000 w teście CPU Mark, 6/12(rdzenie wątki), 2.7 GHz;

Ekran: 15,6” m.in. 1920 x 1080, matowy LED IPS;

Pamięć RAM: m.in. 16 GB DDR 4, 3200 MHz;

Dysk twardy: SSD M.2 min. 500 GB;

Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana m.in. 4 GB GDDR 6, min. 20 bloków SM, min. 2560 rdzeni CUDA

Złącza: m.in. 1 x HDMI , 3 x USB 3.2., 1 x USB-C, 1 x LAN, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe;

Komunikacja: LAN, Bluetooth, WiFi

Dodatkowo: mikrofon, kamera, wyodrębniona klawiatura numeryczna;

Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 x64 lub równoważny

Gwarancja: m.in. 2 lata (producenta)

 

Oprogramowanie: Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów. 

Ekran matowy mniej obciąża wzrok podczas pracy przy komputerze. Dedykowana karta graficzna potrzebna jest do wykonywania badań wykorzystujących obliczenia i modelowanie danych finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00441

 

 

Notebook 14,0” – 1 szt.

Ekran: Matowy, LED
Przekątna: 14,0”
Rozdzielczość: m.in. 1920x1080
Karta graficzna: zintegrowana
Procesor: m.in. 4/8(rdzenie/wątki), 2.40 GHz, 8MB cache
Pamięć: m.in. 16 GB DDR4 3200 MHz
Dysk: SSD M.2 PCIe m.in. 500 GB
Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Złącza: USB 3.2, USB C, HDMI, we/wy na słuchawki i mikrofon, wbudowana kamera, mikrofon, głośniki
Podświetlana klawiatura pełnowymiarowa, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM, kamera z wbudowaną zaślepką

Dodatkowo: Mysz bezprzewodowa, torba

Oprogramowanie: Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

Pendrive – 1 szt.
Pojemność: m.in. 64 GB;
Złącze: USB 3.0

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Sztuk Wizualnych   ZPPZ/2022/00185

 

 Oprogramowanie Adobe Creative Cloud lub równoważne – 1 szt.

Zawartość

·    Acrobat Pro

·    Photoshop

·    Illustrator

·    InDesign

·    Premiere Pro

·    After Effects

·    Lightroom

·    XD

·    Animate

·    Lightroom Classic

·    Dreamweaver

·    Dimension

·    Audition

·    InCopy

·    Character Animator

·    Capture

·    Fresco

·    Bridge

·    Adobe Express 

·    Premiere Rush

·    Photoshop Express

·    Photoshop Camera

·    Media Encoder

·    Aero

·    Scan

·    Fill & Sign

·    Acrobat Reader

 

 

 

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00458

 

 

Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe kolorowe  - 1 szt.

Technologia druku laserowa kolorowa

Funkcje : drukarka, skaner, kopiarka

Format nośnika: co najmniej A4, A5

Podajnik papieru minimum 250 arkuszy

Szybkość druku minimum 20 str./min

Minimalna rozdzielczość druku 1200 x1200 dpi

Minimalna rozdzielczość kopiowania 1200 x 600 dpi

Automatyczny druk dwustronny TAK

Waga do 30 kg

Wejścia/ Wyjscia: USB, LAN

W komplecie tonery startowe, kabel zasilający

Gwarancja minimum 24 miesiące ( gwarancja producenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00473

 

 

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (min. 2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

 Zainstalowany system operacyjny: Windows 1 Waga: maks. 2,5 kg 1 (64bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie :

1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administr owania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Pła tnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z w szystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

 

Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00504

 

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (min. 2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

 Zainstalowany system operacyjny: Windows 1 Waga: maks. 2,5 kg 1 (64bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie :

1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administr owania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Pła tnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z w szystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00591

 

Notebook z ekranem dotykowym – 1 szt.

 

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 10000 pkt.
Ekran LCD: przekątna 14 cali, nominalna rozdzielczość min. 2880 x 1800 pikseli, dotykowy, OLED
Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4
Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 500 GB
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI
Karta dźwiękowa: stereo
Komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax , USB typ C, USB 3.0
Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny
Waga: maks. 1.6 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 11 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00452

 

1)      Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna

Maksymalny format nośnika: A4

Druk dwustronny (dupleks): TAK, Automatyczny
Wyświetlacz: TAK, kolorowy

Szybkość drukowania (A4) [str. / min.]: 38
Maksymalna rozdzielczość druku:
1200 x 1200 dpi
Szybkość skanowania A4: do 29 str./min / 46 obrazów/min (czarno-biały)
Rozdzielczość skanera: 600 x 600

ADF (automatyczny podajnik dokumentów do skanera): TAK,  w zestawie
Opcje skanowania: Skanuj do wiadomości e-mail, Skanuj do urządzenia USB, Skanuj do folderu sieciowego

Podajnik papieru: Szuflada na minimum 250 arkuszy 
Pamięć: min. 2 GB

Maksymalne miesięczne obciążenie: 100000 stron
Połączenie: USB, LAN RJ45 (IPv4, IPv6)
Port USB bezpośredniego dostępu: TAK
W zestawie: Oryginalny toner sygnowany przez producenta urządzenia, przewód zasilający, przewód USB

 

2)      TABLET – 1 szt.

Procesor4 rdzenie, 2.00 GHz + 4 rdzenie, 1.80 GHz

Pamięć RAM 4 GB

Pamięć wbudowana 128 GB

Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS

Przekątna ekranu 11"

Rozdzielczość ekranu 2000 x 1200

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Nawigacja satelitarna GPS, GLONASS

Czujniki

Akcelerometr

Czujnik Halla

Czujnik światła

Żyroskop

Złącza

USB Type-C - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

Złącza - stacja dokująca Złącze dokujące - 1 szt.

Bateria Litowo-jonowa 7500 mAh

System operacyjny Android

Aparat

8.0 Mpix - przód

13.0 Mpix lampa błyskowa – tył

Rozdzielczość nagrywania wideo FullHD (1920 x 1080)

Dodatkowe informacje

Wbudowane cztery głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52)

Metalowa obudowa

Dołączone akcesoria Zasilacz, kabel USB

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Część 12 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00418

1)      Ultrabook – komputer przenośny :  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet) Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD) Materiał wykonania aluminium Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 (64-bit) lub równoważny Waga: maks. 1.5 kg Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)   Oprogramowanie: 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2)      Monitor 24”   - 1 szt.

 Przekątna ekranu: min. 24 cale;

 Rozdzielczość : min. 1920 x 1080;

 Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

 Typ matrycy: TN, podświetlenie LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania;

 Czas reakcji: maks. 5 ms;

 Jasność [cd/m2]: min. 250;

 Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion) , 170 (poziom);

 Wbudowane głośniki o mocy min. 2 x 2 W;

 Złącza: 1x DVI-D , 1x HDMI, 1x mini jack (Słuchawkowe);

 Załączone wyposażenie: Przewód audio, Przewód HDMI, Przewód DVI-D, Przewód zasilający;

 Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Część 13 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00487

 

 

1)      Ultrabook – komputer przenośny :  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet) Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD) Materiał wykonania aluminium Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 (64-bit) lub równoważny Waga: maks. 1.5 kg Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)   Oprogramowanie: 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

2)      Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe  - 1 szt.

Technologia druku: Atramentowa, kolorowa 

Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka 

Format nośnika: co najmniej A4, A5 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Szybkość druku: czerń - min. 18 str./min , kolor – 12 str./min

Minimalna rozdzielczość druku: 600 x 1200 dpi 

Minimalna rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi 

Miesięczne obciążenie min.: 1000 str. 

Interfejsy: LAN, USB Waga: maks. 15 kg 

W komplecie startowe tusze, kabel zasilający 

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

3)      Mysz komputerowa USB ergonomiczna-wertykalna  - 1 szt.

Typ: Pionowa mysz ergonomiczna

Komunikacja: bezprzewodowa

Typ: optyczna Interfejs: odbiornik USB

Liczba przycisków min.: 5 Rolka przewijania: tak Czułość min. : 2000dpi

Zasilanie: Jedna bateria AA

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

 

Część 14 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00440

 

 

Laptop ekonomiczny 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (min. 2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac

Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0 Wbudowane wypo sażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

 

Zainstalowany system operacyjny:

Windows 1 Waga: maks. 2,5 kg 1 (64bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta) Oprogramowanie : 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administr owania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Pła tnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z w szystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 15 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00355

 

urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe – 1 szt.

Technologia druku: Laserowa

Druk w kolorze: Tak

Skaner: Tak

Wyświetlacz: Tak

Format nośnika: co najmniej A4, A5

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Szybkość druku: czerń - do 22 str./min, kolor – do 22 str./min

Minimalna rozdzielczość druku: min. 600 x 600dpi

Automatyczny druk dwustronny: TAK

Wyświetlacz: TAK

Pamięć: min. 512 MB

Interfejsy: LAN, USB

Połączenie bezprzewodowe: tak

W komplecie tonery startowe, kabel zasilający

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)Okres gwarancji: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Waga: maks. 20 kg

 

 

 

 

Część 16 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

         Tablet 10 cali LTE + futerał dedykowany z klawiaturą  + przejściówka USB C – HDMI - 1 szt.

Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

Pamięć RAM min: 3GB Pamięć Flash min.: 32GB

Ilość rdzeni procesora min.: 8 Modem: 4G LTE

Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

Obsługa kart pamięci: microSD

Głośniki: stereo

Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy Czujniki: zbliżeniowy, akcelerometr lub odpowiednik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………….

pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa: ………………………………………...…………………….……………….………..……..

Siedziba: …………………………………………………………….……………….………………

(dokładny adres)

 

NIP: ………………………………………………… REGON: ……………………….….….……

Nr KRS/ wpis do CEIDG:……………………………………………………………………………

 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..……………………………….

1.         W odpowiedzi na ogłoszone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ADP.2302.17.2022 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

Część 1   Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii  ZPPZ/2022/00639

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00528

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00407

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 4 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00623

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00441

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Sztuk Wizualnych   ZPPZ/2022/00185

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00458

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00473

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00504

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00591

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 11 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00452

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 12 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00418

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 13 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00487

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 14 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00440

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 15 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00355

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

Część 16 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

za kwotę brutto  ………………… zł(słownie złotych:……………………00/100), w tym należny podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do tego, aby podać nazwę i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisać parametry techniczne                                                                                  w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami. UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SIWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym.

L.p.

Wymagany przedmiot zamówienia

 Oferowany przedmiot zamówienia  nazwa  parametry

 

Część 1  Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Biologii  ZPPZ/2022/00639

 

 

Laptop zaawansowany – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 10000 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 3000 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wy posażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny:

Windows 11 (64 Waga: maks. 2.2 kg bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta) Oprogramowan ie: 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdo lność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asse co Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00528

 

 

6)    Tablet z rysikiem – 2 szt.

 

System operacyjny:                 Android 10 lub równoważny

Procesor:                                min. 8-rdzeniowy

Pojemność:                             min. 128 GB

Pamięć RAM:                           min. 6 GB        

Przekątna ekranu:                   11 – 12 cali

Rozdzielczość ekranu:                        min. 2560 x 1600 pikseli

Funkcje ekranu:                      min. Multi-touch, rysik

Łączność bezprzewodowa:     min. Bluetooth, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Modem 4G/LTE, Wi-Fi Direct

Wbudowany  aparat przedni:              min. 8 Mpix

Wbudowany  aparat tylny:                  min. 13 Mpix

Wbudowane  głośniki:                        Tak

Wbudowany  mikrofon:                       Tak

Wbudowany  moduł GPS:                   Tak

Wbudowany czytnik kart pamięci:      Tak

Wbudowane  złącze USB:                   min. USB typ C   

Pojemność baterii/akumulatora:         min. 8000 mAh

Kolor tylnej obudowy:                        ciemny

Grubość:                                 max. 7mm

Dodatkowe wyposażenie wymagane przez zamawiającego:

- Ładowarka sieciowa,

- Kabel USB,

- Dedykowany rysik        

Gwarancja:      min. 24 miesiące

 

 

7) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono  A4 – 1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono)

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy 

Wydajność: min. 10000 str/mies 

Drukowanie: Rozdzielczość w czerni: min 2400 x 600 dpi 

Szybkość druku: min. 30 str/min 

Druk dwustronny: automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, B6, C5

Skanowanie/kopiowanie 

Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 2400 dpi 

Rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi 

WEJŚCIA/WYJŚCIA: USB2.0, Ethernet

Waga: maks. 10 kg 

Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy, przewód zasilający, przewód USB i Ethernet Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

8) Monitor 24”  - 1 szt.

Przekątna ekranu: min. 24 cale;

Rozdzielczość : min. 1920 x 1080; 

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

Typ matrycy: TN, podświetlenie LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania;

Czas reakcji: maks. 5 ms;

Jasność [cd/m2]: min. 250; 

Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion) , 170 (poziom);

Wbudowane głośniki o mocy min. 2 x 2 W;  Złącza: 1x DVI-D , 1x HDMI, 1x mini jack (Słuchawkowe);  Załączone wyposażenie: Przewód audio, Przewód HDMI, Przewód DVI-D, Przewód zasilający;  Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

9) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa – 1 szt.

Interfejs: USB, 2,4GHz Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania: TAK Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: min. do 12 miesięcy

Odbiornik: nano Rozdzielczość: min. 1000dpi

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

10)  Tablet graficzny- 1 szt.

 

KOMPATYBILNOŚĆ:                min. System Windows, Mac

Obszar roboczy X (szerokość):  min. 210 mm

Obszar roboczy Y (wysokość):  min. 130 mm
Rozdzielczość  obszaru roboczego: min. 2540 lpi

Ekran:                                      nie
Rysik:                                      tak

Kolor:                                       Ciemny

Rozmiar:                                  max. 300 x 200 x 10 mm

Rodzaj zasilania:                      USB

Złącza:                                     min. Micro USB/USB-C  na  USB-A

Gwarancja:                               min. 24 miesiące

Wymagane jest dołączenie oprogramowania zapewniającego prawidłowe działanie urządzenia.

 

 

 


6) Prezenter – wskaźnik laserowy z możliwością obsługi pokazów slajdów – 1 szt.

Łączność: bezprzewodowa 2.4GHz 

Zasięg:  min do 10m Zasilanie: baterie typu AAA lub AA

Dodatkowe: wskaźnik poziomu naładowania baterii 

Interfejs: USB Czas pracy prezentera na baterii: min. 1000h

Czas pracy wskaźnika na baterii: min. 20h

 Kompatybilność: Microsoft Windows 7, 8, 10 

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

9)    Słuchawki z mikrofonem – 1 szt.

 

Konstrukcja:               Nauszne

Łączność:                    Przewodowa

Złącza:                                    min.  1 x 3.5 mm Mini Jack (mikrofon)

                                    min.  1 x 3.5 mm Mini Jack (słuchawki)

Długość przewodu:     min. 1.2 m

Kolor:                         Ciemny

Waga:                          max. 350g

Membrany słuchawek:             min. 40 mm

Min. pasmo przenoszenia mikrofonu :            100 Hz

Max. pasmo przenoszenia mikrofonu:            15000 Hz

Mocowanie mikrofonu:                       na pałąku

Gwarancja:                  min. 24 miesiące

 

10)  Torba na laptop 14 cali – 1 szt.

 

Rozmiar torby:                         Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ultrabookiem 14"

Liczba komór:                         min. 1

Kieszenie zewnętrzne:             min. 2 z przodu

Rodzaj zapięcia:                      Zamek błyskawiczny

Kolor:                                      Ciemny

Odpinany pasek na ramię:      min. 1 szt.

Wzmacniana rączka:               min. 1 szt.

Pas mocujący do walizki:       min. 1 szt.

Wymiary zewnętrzne:              max. 390 x 290 x 110 mm

Gwarancja:                             min. 24 miesiące

 

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki  ZPPZ/2022/00407

 

2)     Dysk wewnętrzny SSD M.2 [kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem LENOVO IDEAPAD 330-15] – 2 szt.


Pojemność:                 min. 500 GB
Typ podłączenia:        PCIe x4 NVMe

Format:                       M.2
Prędkość odczytu:      min. 3000 MB/s
Prędkość zapisu:         min. 2400 MB/s
Nominalny czas pracy            : min. 1 500 000 h
Gwarancja na dysk:    min. 60 miesięcy

 

 


2) Pendrive USB 3.0 – 3 szt.
Pojemność:                 min. 32 GB
Typ podłączenia:        USB 3.0
Prędkość odczytu:      min. 180 MB/s
Prędkość zapisu:         min. 55 MB/s

Dodatkowe wymagania: wodoodporność i wstrząsoodporność
Gwarancja:                 min. 60 miesięcy 

 

Część 4 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00623

 

 

Notebook 15,6” – 2 szt.

Procesor: m.in. 16 000 w teście CPU Mark, 6/12(rdzenie wątki), 2.7 GHz;

Ekran: 15,6” m.in. 1920 x 1080, matowy LED IPS;

Pamięć RAM: m.in. 16 GB DDR 4, 3200 MHz;

Dysk twardy: SSD M.2 min. 500 GB;

Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana m.in. 4 GB GDDR 6, min. 20 bloków SM, min. 2560 rdzeni CUDA

Złącza: m.in. 1 x HDMI , 3 x USB 3.2., 1 x USB-C, 1 x LAN, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe;

Komunikacja: LAN, Bluetooth, WiFi

Dodatkowo: mikrofon, kamera, wyodrębniona klawiatura numeryczna;

Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 x64 lub równoważny

Gwarancja: m.in. 2 lata (producenta)

 

Oprogramowanie: Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów. 

Ekran matowy mniej obciąża wzrok podczas pracy przy komputerze. Dedykowana karta graficzna potrzebna jest do wykonywania badań wykorzystujących obliczenia i modelowanie danych finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Ekonomii i Finansów   ZPPZ/2022/00441

 

 

Notebook 14,0” – 1 szt.

Ekran: Matowy, LED
Przekątna: 14,0”
Rozdzielczość: m.in. 1920x1080
Karta graficzna: zintegrowana
Procesor: m.in. 4/8(rdzenie/wątki), 2.40 GHz, 8MB cache
Pamięć: m.in. 16 GB DDR4 3200 MHz
Dysk: SSD M.2 PCIe m.in. 500 GB
Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Złącza: USB 3.2, USB C, HDMI, we/wy na słuchawki i mikrofon, wbudowana kamera, mikrofon, głośniki
Podświetlana klawiatura pełnowymiarowa, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM, kamera z wbudowaną zaślepką

Dodatkowo: Mysz bezprzewodowa, torba

Oprogramowanie: Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD

spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz

zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z

usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami:

Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji

Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku

zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z

komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji

zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych

programów.

Pendrive – 1 szt.
Pojemność: m.in. 64 GB;
Złącze: USB 3.0

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Sztuk Wizualnych   ZPPZ/2022/00185

 

 Oprogramowanie Adobe Creative Cloud lub równoważne – 1 szt.

Zawartość

·    Acrobat Pro

·    Photoshop

·    Illustrator

·    InDesign

·    Premiere Pro

·    After Effects

·    Lightroom

·    XD

·    Animate

·    Lightroom Classic

·    Dreamweaver

·    Dimension

·    Audition

·    InCopy

·    Character Animator

·    Capture

·    Fresco

·    Bridge

·    Adobe Express 

·    Premiere Rush

·    Photoshop Express

·    Photoshop Camera

·    Media Encoder

·    Aero

·    Scan

·    Fill & Sign

·    Acrobat Reader

 

 

 

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00458

 

 

Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe kolorowe  - 1 szt.

Technologia druku laserowa kolorowa

Funkcje : drukarka, skaner, kopiarka

Format nośnika: co najmniej A4, A5

Podajnik papieru minimum 250 arkuszy

Szybkość druku minimum 20 str./min

Minimalna rozdzielczość druku 1200 x1200 dpi

Minimalna rozdzielczość kopiowania 1200 x 600 dpi

Automatyczny druk dwustronny TAK

Waga do 30 kg

Wejścia/ Wyjscia: USB, LAN

W komplecie tonery startowe, kabel zasilający

Gwarancja minimum 24 miesiące ( gwarancja producenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Fizyki  ZPPZ/2022/00473

 

 

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (min. 2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

 Zainstalowany system operacyjny: Windows 1 Waga: maks. 2,5 kg 1 (64bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie :

1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administr owania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Pła tnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z w szystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

 

 

Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00504

 

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (min. 2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

 Zainstalowany system operacyjny: Windows 1 Waga: maks. 2,5 kg 1 (64bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie :

1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administr owania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Pła tnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z w szystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  ZPPZ/2022/00591

 

Notebook z ekranem dotykowym – 1 szt.

 

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 10000 pkt.
Ekran LCD: przekątna 14 cali, nominalna rozdzielczość min. 2880 x 1800 pikseli, dotykowy, OLED
Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4
Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 500 GB
Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI
Karta dźwiękowa: stereo
Komunikacja: Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax , USB typ C, USB 3.0
Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny
Waga: maks. 1.6 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit (lub nowszy) lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 11 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00452

 

3)      Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna

Maksymalny format nośnika: A4

Druk dwustronny (dupleks): TAK, Automatyczny
Wyświetlacz: TAK, kolorowy

Szybkość drukowania (A4) [str. / min.]: 38
Maksymalna rozdzielczość druku:
1200 x 1200 dpi
Szybkość skanowania A4: do 29 str./min / 46 obrazów/min (czarno-biały)
Rozdzielczość skanera: 600 x 600

ADF (automatyczny podajnik dokumentów do skanera): TAK,  w zestawie
Opcje skanowania: Skanuj do wiadomości e-mail, Skanuj do urządzenia USB, Skanuj do folderu sieciowego

Podajnik papieru: Szuflada na minimum 250 arkuszy 
Pamięć: min. 2 GB

Maksymalne miesięczne obciążenie: 100000 stron
Połączenie: USB, LAN RJ45 (IPv4, IPv6)
Port USB bezpośredniego dostępu: TAK
W zestawie: Oryginalny toner sygnowany przez producenta urządzenia, przewód zasilający, przewód USB

 

4)      TABLET – 1 szt.

Procesor4 rdzenie, 2.00 GHz + 4 rdzenie, 1.80 GHz

Pamięć RAM 4 GB

Pamięć wbudowana 128 GB

Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS

Przekątna ekranu 11"

Rozdzielczość ekranu 2000 x 1200

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Nawigacja satelitarna GPS, GLONASS

Czujniki

Akcelerometr

Czujnik Halla

Czujnik światła

Żyroskop

Złącza

USB Type-C - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

Złącza - stacja dokująca Złącze dokujące - 1 szt.

Bateria Litowo-jonowa 7500 mAh

System operacyjny Android

Aparat

8.0 Mpix - przód

13.0 Mpix lampa błyskowa – tył

Rozdzielczość nagrywania wideo FullHD (1920 x 1080)

Dodatkowe informacje

Wbudowane cztery głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52)

Metalowa obudowa

Dołączone akcesoria Zasilacz, kabel USB

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Część 12 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00418

3)      Ultrabook – komputer przenośny :  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet) Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD) Materiał wykonania aluminium Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 (64-bit) lub równoważny Waga: maks. 1.5 kg Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)   Oprogramowanie: 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

4)      Monitor 24”   - 1 szt.

 Przekątna ekranu: min. 24 cale;

 Rozdzielczość : min. 1920 x 1080;

 Proporcje wymiarów matrycy: 16:9;

 Typ matrycy: TN, podświetlenie LED; filtrowanie niebieskiego światła i redukcja migotania;

 Czas reakcji: maks. 5 ms;

 Jasność [cd/m2]: min. 250;

 Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion) , 170 (poziom);

 Wbudowane głośniki o mocy min. 2 x 2 W;

 Złącza: 1x DVI-D , 1x HDMI, 1x mini jack (Słuchawkowe);

 Załączone wyposażenie: Przewód audio, Przewód HDMI, Przewód DVI-D, Przewód zasilający;

 Okres gwarancji: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

Część 13 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Historii  ZPPZ/2022/00487

 

 

4)      Ultrabook – komputer przenośny :  - 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 13500 pkt. Min. 8 rdzeni / 8 wątków / 8 MB Cache

Ekran LCD: przekątna 14-14,1 cala, matowy

Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 960 GB

Karta graficzna: dedykowana z min 2048 MB GDDR5

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI 1.4 (pełnowymiarowe)

Karta dźwiękowa: stereo Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac , RJ-45 (LAN) (lub dołączony adapter USB 3.0  - Gigabit LAN umożliwiający podłączenie komputera do sieci Ethernet) Minimum 3 porty USB w tym 1 x USB 3.1 typ C, 1 x USB 3.0,

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci(microSD) Materiał wykonania aluminium Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 (64-bit) lub równoważny Waga: maks. 1.5 kg Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)   Oprogramowanie: 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

5)      Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe  - 1 szt.

Technologia druku: Atramentowa, kolorowa 

Funkcje: drukarka, skaner, kopiarka 

Format nośnika: co najmniej A4, A5 

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Szybkość druku: czerń - min. 18 str./min , kolor – 12 str./min

Minimalna rozdzielczość druku: 600 x 1200 dpi 

Minimalna rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi 

Miesięczne obciążenie min.: 1000 str. 

Interfejsy: LAN, USB Waga: maks. 15 kg 

W komplecie startowe tusze, kabel zasilający 

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

 

 

6)      Mysz komputerowa USB ergonomiczna-wertykalna  - 1 szt.

Typ: Pionowa mysz ergonomiczna

Komunikacja: bezprzewodowa

Typ: optyczna Interfejs: odbiornik USB

Liczba przycisków min.: 5 Rolka przewijania: tak Czułość min. : 2000dpi

Zasilanie: Jedna bateria AA

Gwarancja: min. 24miesiące(gwarancja producenta)

 

 

 

Część 14 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00440

 

 

Laptop ekonomiczny 1 szt.

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt.

Ekran LCD: błyszczący o przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli

Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 (min. 2400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Komunikacja: LAN 100 Mbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac

Interfejsy: min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0 Wbudowane wypo sażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona klawiatura numeryczna, karta dźwiękowa

 

Zainstalowany system operacyjny:

Windows 1 Waga: maks. 2,5 kg 1 (64bit) lub równoważny Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta) Oprogramowanie : 1. Windows 11 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administr owania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Pła tnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z w szystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

 

 

Część 15 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum  ZPPZ/2022/00355

 

urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe – 1 szt.

Technologia druku: Laserowa

Druk w kolorze: Tak

Skaner: Tak

Wyświetlacz: Tak

Format nośnika: co najmniej A4, A5

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Szybkość druku: czerń - do 22 str./min, kolor – do 22 str./min

Minimalna rozdzielczość druku: min. 600 x 600dpi

Automatyczny druk dwustronny: TAK

Wyświetlacz: TAK

Pamięć: min. 512 MB

Interfejsy: LAN, USB

Połączenie bezprzewodowe: tak

W komplecie tonery startowe, kabel zasilający

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)Okres gwarancji: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Waga: maks. 20 kg

 

 

 

 

Część 16 Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej    ZPPZ/2022/00170

         Tablet 10 cali LTE + futerał dedykowany z klawiaturą  + przejściówka USB C – HDMI - 1 szt.

Przekątna ekranu: 10.1 cali, IPS

Rozdzielczość ekranu min: 1920x1080

Pamięć RAM min: 3GB Pamięć Flash min.: 32GB

Ilość rdzeni procesora min.: 8 Modem: 4G LTE

Aparat fotograficzny: 5 Mpix, lampa błyskowa

Obsługa kart pamięci: microSD

Głośniki: stereo

Pojemność akumulatora min: 5100 mAh

Komunikacja: microUSB, Wifi a/b/g/n/ac, Bluetooth

System operacyjny: Android 8.0 lub nowszy Czujniki: zbliżeniowy, akcelerometr lub odpowiednik

 

 

 

 

 

 

Oferujemy przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2.       Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia.

3.       Oświadczam/y, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym jak i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4.       Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: aprobaty techniczne, atesty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

5.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: ………..…..…, tel. kontaktowy, ….………….., email:…………..

6.       Oświadczam/y, że zawarty w zapytaniu ofertowym  wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.       Akceptuje/my termin i warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z końcowym protokołem odbioru.

8.       Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.       Zgłoszenie awarii lub wady na numer telefonu…………………….e-mail……………………………

10.   Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

ž        TAK

ž        NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

.................................................................... tel. .................................... e-mail………...............................

13. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................

Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. W przypadku otrzymania pisma z MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 

 

14.oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego  postępowania w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy                              o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

 

 

Załącznikami do oferty są:

Specyfikacja techniczna

…………………………………….…

 

........................................ dnia ................ 2022 r.

.......................................................

 podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do składania oświadczeń wol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

UMOWA NR ADP.2302…..2022

zawarta w dniu ........................ 2022 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., REGON……………….. NIP…………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………….– ………………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., REGON ………………, NIP …………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. ………………….– ………………..

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (art. 11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych):

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż i dostarczenie urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych
i oprogramowania, zwanego dalej  „przedmiotem umowy”, spełniającego warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy 

2. Miejsce dostarczenia (dokładny adres) ……………………………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

4. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia przedmiotu umowy.

8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności: wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§ 2

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego oraz jego instalacją.

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ………….zł (słownie złotych: ……………………………………00/100) w tym podatek Vat.

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnej mu kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z naliczoną 0% stawką podatku Vat., a w razie konieczności Wykonawca będzie zobligowany do przedłożenia stosownej korekty faktury VAT.

 

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: ................................. tel/e-mail .....................

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: ......................... tel/e-mail ..................

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

 

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp., wymagane przy tego typu sprzęcie oraz powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.), niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

 

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres: ………….. miesięcy.

2. Wykonawca udziela także rękojmi na okres: 24 miesięcy.

3. Gwarancja jak i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu (w tym oprogramowania) wraz
z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.

5. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji również po upływie okresu trwania gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji, przy czym do uprawnień i obowiązków Stron z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące uprawnień i obowiązków Stron z tytułu gwarancji.

7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/e-mailem na numer telefonu/e-maila ……….……..

10. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji, Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

11. W przypadku wymiany sprzętu termin gwarancji sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zaczyna swój bieg na nowo od daty wymiany. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 1, i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

12. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.

13. W razie sprzeczności między postanowieniami karty gwarancyjnej, a treścią niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy, chyba że postanowienia karty gwarancyjnej są bardziej korzystne dla Zamawiającego.

 

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy sprzętu wraz z licencją, pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania dla celu, dla którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności:

1) wprowadzanie programu do pamięci komputerów Zamawiającego,

2) usuwanie z pamięci komputerów,

3) stosowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,

4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,

5) sporządzanie kopii programu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

6) wykorzystanie programu podczas pokazów lub prezentacji publicznych,

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,

8) modyfikowanie i rozbudowa oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,

9) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-8 powyżej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, obejmuje także prawo korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

 

 

 

§ 7.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika - Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, podpisanym przez osobę wskazaną przez Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Dane płatnika - Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

4. Osobami upoważnionymi do odbioru faktury VAT są osoby wskazane w ust. 1.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP...............................

 

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1) 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

2) 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu występujących wad w okresie gwarancji lub rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2,

3) 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego:

1) w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy określonej  w § 2 ust. 2,

2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w § 9 ust. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy, w tym z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

 

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

 

§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

 

§ 13.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

 

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                      WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ………………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………

Dostawca: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

                 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: …………………………….

                            …………………………….

Data odbioru: ………………………………….

Dostarczono:

Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ADP.2302…..2022,  z dnia ………………………

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:                                                                                                              Strona odbierająca:

……………………………                           ………………………..                                                                                          (Czytelny podpis i pieczęć)                                                                                                (Czytelny podpis i pieczęć)

 

 

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2022 r., do godziny 12:00
Oferta powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych , numer sprawy ADP.2302.17.2022”. Nie otwierać przed 13.06.2022r., godzina 12:00
złożenie oferty następuje w formie elektronicznej na adres: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl