Drukuj

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego - UNIEWAŻNIONO

Świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego - UNIEWAŻNIONO

  • Znak sprawy: ADP.2302.8.2022
  • Termin składania ofert: 2022-04-27 14:00
  • Opublikowano: 2022-04-20 12:17:58 przez Fluder Barbara

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer ADP.2302.8.2022 pn.:

Świadczenie usługi polegającej  na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK
w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 w ramach Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1).

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

 

ROZDZIAŁ II. SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:

Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę która została najwyżej oceniona zgodnie
z kryteriami oceny ofert przyjętymi w tym zapytaniu i opisanymi w niniejszym dokumencie. 

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiającym – należy przez to rozumieć  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego podczas realizacji zajęć (w ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego) ze studentami III roku kierunku Ratownictwo Medyczne Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: osoby przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza przypadku medycznego, odgrywająca rolę stosownie do sytuacji i potrzeb w nim nakreślonych. Wymagane 2 osoby.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.      Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

a)      podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie (u Zamawiającego) wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;

b)      odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach, zgodnie ze scenariuszem.

4.      Ze względu na charakter wykonywanych czynności Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób realizujących zamówienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej – Zamawiający zawrze z wybraną osobą umowę cywilno-prawną.

 

POZOSTAŁE  INFORMACJE :

1.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

4.      Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcy.

5.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wspólny słownik zamówień CPV:

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

80320000-3 usługi edukacji medycznej

 

ROZDZIAŁ IV:  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Udział w zajęciach dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia będzie konieczny w terminach:  6, 7 i 8 maja 2022 r. budynek Collegium Medicum, ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce.

2.      Udział w zajęciach dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia odbędzie się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ V: OPIS WYMAGAŃ

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują osobami w przedziale wiekowym 18-70 lat, w liczbie minimum 2 osób, które posiadają wykształcenie medyczne/ około medyczne lub jest w trakcie jego uzyskiwania, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, u której nie występują przeciwwskazania do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego, które dotyczą zaburzeń psychicznych.

 

ROZDZIAŁ VI: WYKAZ DOKUMENTÓW

1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 2, Oferta musi być podpisana przez osobę wymienioną we właściwym rejestrze lub przez pełnomocnika. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna – oferta musi być podpisana przez tę osobę lub przez jej pełnomocnika.

2.      Formularz zgłoszeniowy kandydata załącznik nr 3.

3.   Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

4.   Kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie – jeśli dotyczy.

 

ROZDZIAŁ VII: INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Do oferty należy dołączyć:

1)      Formularz zgłoszeniowy kandydata – załącznik nr 3,

2)      Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4,

3)      Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych,

Kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie – jeśli dotyczy.

3.      Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

4.      Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.      Oferta musi być napisana w języku polskim.

6.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

7.      Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.      Ofertę składana za pomocą operatora pocztowego należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi polegającej na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego Znak: ADP.2302.8.2022”.

9.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

10.  Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz z wyjątkiem  informacji podlegających ochronie danych osobowych (RODO).

 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.      Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać za pomocą operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (do wyboru przez Wykonawcę) za wyjątkiem umowy, która musi być złożona w formie pisemnej.

2.      Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.      W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszym zapytaniu.

4.      Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                   Dział Zamówień Publicznych                                                                                                                                        
ul. Żeromskiego 5                                                                                                                                                                25-369 Kielce lub na adres mailowy:
bfluder@ujk.edu.pl

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: bfluder@ujk.edu.pl.

6.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.      Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania do połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert. Na pytania zadanie po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. Termin na wnoszenie pytań wniosków liczony jest od pierwotnie wskazanego (oznacza to, że zmiana terminu składania ofert nie zmienia terminu na zadawanie pytań/składanie wniosków).

9.      Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,  zamieści na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

10.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

11.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

 

ROZDZIAŁ IX: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2022 r. do godziny 14:00.

2.      Oferty należy składać za pośrednictwem jednego z niżej wskazanych sposobów:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bfluder@ujk.edu.pl

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 02.

3.      O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

4.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2022 r. o godz. 14:15.

5.      Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.

6.      Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

 

ROZDZIAŁ X:  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie  w złotych  polskich.

2.    W ofercie cena ryczałtowa brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut) musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadząca działalności gospodarczej cena za 1 godzinę lekcyjną musi być ubruttowiona tzn. musi zawierać w sobie należne składki ZUS i podatek dochodowy.

3.    Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

4.    Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

5.    Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty które związane są z wykonywaniem usługi, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia (np. koszt dotarcia osób do miejsca w którym prowadzone będą zajęcia). Koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

6.    Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

7.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

ROZDZIAŁ XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.      Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą
liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

2.      Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

 

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena brutto (za 1 godzinę lekcyjną)

80%

80

2

Doświadczenie w roli pacjenta standaryzowanego  (liczba godzin )

20%

20

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

1)      Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 1 - cena brutto (1):

 

                najniższa oferowana cena brutto

              -------------------------------------------------- x  80 pkt

                  cena brutto badanej oferty

 

2)      Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 2 

3)      W przypadku świadczenia usługi przez osobę posiadającą doświadczenie w roli pacjenta standaryzowanego – za każde 20 h – 5 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 20 pkt. Oznacza to, że za 80 h doświadczenia w pełnieniu roli pacjenta standaryzowanego i dłuższe oferta otrzyma 20 pkt.

3.      Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

D = (1) + (2)

4.      Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. XI kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.

6.   Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o wyniku zapytania ofertowego.

7.      Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 5, na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/dzp/.

 

ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZAWARCIE UMOWY

1.      W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

2.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

3.      Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ PROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

1.      Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 5.

2.      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach: 

1)      zmiany terminu realizacji zamówienia, która może nastąpić na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, mającego charakter siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych. Z wnioskiem o zmianę terminu może wystąpić również Zamawiający;

2)      zmiany programu zajęć  w zakresie godzin realizacji usługi, jeżeli jej wykonanie na zasadach określonych w zapytaniu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy;

3)      zmiany osoby wskazanej w ofercie do świadczenie usługi, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba wskazana w ofercie. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego/Wykonawcę  i wystąpienia z wnioskiem  o dokonanie wskazanej zmiany.

 

ROZDZIAŁ XIV: INFORMACJE OGÓLNE:

1.      Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:

1)      nie złożono żadnej oferty, lub wszystkie oferty zostaną odrzucone,

2)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

4)      postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej,

5)      środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)      w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,

2)      w zakresie merytorycznym: Dorota Rębak, tel. 41 349 6943, email: dorota.rebak@ujk.edu.pl.

4.      Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  11 września  2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „Pzp.” niniejszym informujemy, iż:

1)      administratorem   Pani/Pana danych   osobowych   jest   Uniwersytet   Jana   Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2)      podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-        art.  6  ust.1  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4)      podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy Pzp, który  wiąże  się  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  udzielenia zamówienia publicznego.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)      odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie  administratora  w  związku  z  wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)      posiada Pani/Pan:

a.       na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  w  szczególności  podania: daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego);

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

c.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa wart.18 ust. 2 RODO[2];

9)      nie przysługuje Pani/Panu:

a.       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na   podstawie  art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

10)  posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11)  w przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  może  Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

Załączniki:

1.      Opis przedmiotu zamówienia.

2.      Formularz oferty. 

3.      Formularz zgłoszeniowy kandydata.

4.      Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

5.      Wzór umowy.[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,
w zakresie merytorycznym: Dorota Rębak, tel. 41 349 6943, email: dorota.rebak@ujk.edu.pl.