Drukuj

Zapytanie ofertowe

Sukcesywna dostawa środków czystości. Nr postepowania: ADP.2302.38.2023

Sukcesywna dostawa środków czystości. Nr postepowania: ADP.2302.38.2023

  • Znak sprawy: ADP.2302.38.2023
  • Termin składania ofert: 2023-09-18 11:00
  • Opublikowano: 2023-09-11 12:36:04 przez Marcin Kmieciak

Wynik postepowania  ADP.2302.38 2023

           

Dotyczy zamówienia publicznego pn.   „Sukcesywną dostawę środków czystości”. Numer postepowania: ADP.2302.38.2023 o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły  oferty:

1)    Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk                  ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce z zaoferowaną ceną  128053,43 zł brutto – oferta                         w kryterium cena uzyskała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    GPT Paweł Miączyński Aleja Krakowska 48, 05-090 Janki z zaoferowana kwotą brutto 81733,25 zł oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego tzn. Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał :

LP 95 – mniejsza pojemność oferowanego produktu 500 ml, zamawiający wymagał 750 ml

LP 99 – nieczytelna informacja w dodatkowej kolumnie ( brak wskazanego zamiennika)

LP 102 – mniejsza pojemność oferowanego produktu  500 ml, podczas gdy Zamawiający zamawia 750 ml.

LP 115 – inna pojemność (zamiast op. 2 L  - jest 5L)

LP 144 – zamiast poj.  2,5 L – jest poj. 1L z dodatkowym przeliczeniem. Zamawiający nie będzie przeliczał ceny i wybierał dogodnego wariantu oferty.

 

 

Zapraszamy Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy w terminie  22.09.2023 r.

                                                                                                           
Pytania i odpowiedzi:

W nawiązaniu do Nr postepowania: ADP.2302.38.2023
Proszę o doprecyzowanie
57. Pojemnik na mydło w płynie z pompką poj. 0,5 l.
Czy to ma być dozownik na ścianę, czy zwykły pojemnik z pompką, np.
przezroczysty, do postawienia na umywalce?

ODPOWIEDŹ: Pojemnik/dozownik z pompką  z mydłem do postawienia na umywalce.
Termin realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty                   o jakiej mowa w § 4 ust 1 umowy nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, osoba do kontaktów w sprawie dostaw : Anna Waligórska tel 41 349 7280, Dział Obsługi Nieruchomości

Dokładne terminy dostaw należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym. \

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 4 oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3. Aktualny dokument rejestrowy z którego będzie wynikać  umocowanie do podpisania oferty lub adres bezpłatnej bazy danych z której zamawiający samodzielnie pobierze taki dokument.

4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                               z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: − Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli                   z dokumentów dołączonych do oferty umowy spółki cywilnej nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji, − Wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 

5.  Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym -załącznik nr 2 )

6. Oświadczenie Wykonawcy  nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych                  w rozdziale III pkt 4  litera  „i” tzn. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę który,  z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

 

 

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres mailowy marcin.kmieciak@ujk.edu.pl , do dnia 18.09.2023 r., do godziny 11:00. W temacie maila należy wpisać „Oferta na dostawę środków czystości, nr sprawy ADP.2302.38.2023.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2023 r. o godz. 11:00
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie, zostanie odrzucona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.