Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.84.2019 pn. „Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.84.2019 pn. „Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

  • Opublikowano: 2019-06-26 08:35:36
  • Ważne do:

    DP.2302.84.2019                                                                                                 Kielce, 26.06.2019r.                   

                                              

 

 

                                    

                                                      

                                                 WYNIK  POSTĘPOWANIA  

Dot.: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr referencyjny DP.2302.84.2019.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia

o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu.

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez :

COLLEGIUM WRATISLAVIENSE Sp. z o.o.

53-332- Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 123/8

 

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejszą w oparciu o określone kryteria oceny ofert. W kryterium „cena brutto” oferta otrzymała 60 pkt., w kryterium „doświadczenie trenera” 40 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018r., poz. 1986 z póź. zm.).