Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wyłonienie koordynatora studiów „MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”

Wyłonienie koordynatora studiów „MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”

  • Znak sprawy: ADP.2302.9.2024
  • Termin składania ofert: 2024-04-19 10:00
  • Opublikowano: 2024-04-09 14:41:36 przez Siewierska Anna

Kielce, dnia 09.04.2024 r.

 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pn.:  Wyłonienie koordynatora studiów „MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi” nr sprawy: ADP.2302.9.2024

 

 

I.      DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 349 72 77, 41 349 72 76

Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

 

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.      Zapytanie ofertowe prowadzane jest na podstawie:

-       art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.);

-       Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Celem zamówienia jest wyłonienie koordynatora studiów  „MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”, w ramach projektu  w ramach Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6) pn.: „Nowoczesne kształcenie kadr z sektora biomedycznego” finansowanego z Agencji Badań Medycznych z budżetu państwa.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.      Forma zatrudnienia-umowa na okres 39 miesięcy od daty podpisania umowy

2.      Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku epidemii itp. w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

3.      Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)     posiadają wykształcenie wyższe z zakresu badań klinicznych,

2)     posiadają  5 letnie doświadczenie na stanowisku Senior Clinical Research Associate,

3)     posiadają Certyfikat językowy na poziomie C1 lub równoważny.

2.      W celu potwierdzenia ww. warunków, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

3.      Na poświadczenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia składanego w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie z postępowania.

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.:

1)       nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2)       nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3)       nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia składanego w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie z postępowania.

 

VI.  WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ:

1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2).

2.      Dokument rejestrowy z którego będzie wynikać umocowanie do podpisania oferty lub adres bezpłatnej bazy danych z której Zamawiający samodzielnie pobierze taki dokument.

3.      Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej jeśli z dokumentów rejestrowych nie będzie wynikać umocowanie, o którym mowa w pkt 3.

4.      Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy.

5.      Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca składa w formie pisemnej i/lub droga elektroniczną.

6.      Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym terminie, do złożenia, wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonych wraz z oferta dokumentów.

7.      Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

8.      Zamawiający poprawi w ofercie:

1)     oczywiste omyłki pisarskie;

2)     oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3)     inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; chyba, że mimo ich poprawiania oferta Wykonawcy jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VII.         KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

 

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena brutto

80%

80

2

Doświadczenie

20%

20

 

2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

1)     Sposób oceny ofert dla kryterium  nr 1 - cena brutto (1):

 

                najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------------- x  80 pkt

                  cena brutto badanej oferty

 

2)     Sposób oceny ofert  dla kryterium nr 2 - doświadczenie (2):

Zamawiający wymaga doświadczenia minimum 5-letniego.

Oferta zawierająca minimalne (5 letnie) doświadczenie otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy rok doświadczenia więcej – 1 punkt.

Maksymalnie za kryterium „doświadczenie” można otrzymać 20 punktów (20 lat doświadczenia) dla całego zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje doświadczenie mniejsze niż 5 lat lub nie wskaże żadnego doświadczenia, jego oferta zostanie odrzucona.

3)     Ostateczna ocena punktowa (D) wyliczana będzie wg wzoru:

D = (1) + (2)

3.      Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

5.      Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która zawiera niższą cenę.

6.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7.      Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

8.      Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

9.      W ofercie, o której mowa w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek:

1)     poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)     wskazania nazwy (rodzaju) sprzętu lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)     wskazania wartości sprzętu lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)     wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

10.   Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. Termin związania ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

11.   Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

12.   W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia zapytania ofertowego.

 

VIII.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:

1)     pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych,

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3)     dokumenty na potwierdzenie doświadczenia.     

2.      Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

3.      Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.      Oferta musi być napisana w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6.      Cenę oferty należy podać w kwocie netto, brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

7.      Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

8.      Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

 

IX.  TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1.      Oferty należy składać do dnia 18.04.2024 r. do godziny 10:00.

2.      Oferty należy składać za pośrednictwem jednego z niżej wskazanych sposobów:

1)     w postaci papierowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego opatrzonej własnoręcznym podpisem wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Oferta w postępowaniu nr ADP.2302.9.2024  pn. „Wyłonienie koordynatora studiów „MBA z organizacji,  prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”
 „Nie otwierać przed dniem: 18.04.2024r. godz. 11:00”

na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych pokój 02. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona przez osobę przyjmującą.

2)     drogą mailową na adres: anna.siewierska@ujk.edu.pl. Ofertę należy przesłać jako zeskanowany podpisany załącznik/załączniki do wiadomości lub pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf opatrzona podpisem (zaufanym/osobistym/kwalifikowanym). W tytule wiadomości należy zawrzeć informację: Oferta w postępowaniu nr ADP.2302.9.2024 pn. „Wyłonienie koordynatora studiów „MBA z organizacji,  prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi”.

3.      Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie na składanie zostanie odrzucona.

4.      Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

5.      Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

X.    INFORMACJE DODATKOWE  

1.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.

2.      Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

3.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

4.      Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie jeżeli środki przeznaczone na realizację zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację nie zostały mu przyznane.

5.      Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 3) w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6.      Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

8.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

9.      Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1)      w zakresie proceduralnym: Anna Siewierska, email: anna.siewierska@ujk.edu.pl,

2)      w zakresie merytorycznym: Agnieszka Ciszek, email: agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl.

10.   Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 1710 ze. zm.), zwana dalej „p.z.p.”, niniejszym informujemy, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl.

2)     podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4)     podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)     odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)     posiada Pani/Pan:

a.      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c.      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

9)     nie przysługuje Pani/Panu:

a.      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10)  posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11)  w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.      Opis przedmiotu zamówienia.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Wzór umowy.

Zmieniono termin składania ofert - na 19.04.2024r. godzina 10:00.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Anna Siewierska, email: anna.siewierska@ujk.edu.pl,
2) w zakresie merytorycznym: Agnieszka Ciszek, email: agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl.