Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.46.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.46.2020

  • Opublikowano: 2020-12-07 13:28:23
  • Ważne do:

ADP.2301.46. 2020                                                                       Kielce, dnia   7.12..2020r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informujemy, że w dniu 26.10.2020 r. złożono nw. oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa aparatury naukowej”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości : Część I 386.556,34 zł; część II 225.000,00 zł; część III 14.723,10 zł

 

Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje:

Nr

oferty

Firma oraz adresy wykonawców

Cena brutto w PLN

Okres gwarancji

Termin płatności/termin realizacji

1.

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Oddział  Sląsk

Ul. Jana Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko-Biała

Część I 328.779,00

64 miesiące

30 dni/ 40 dni

2

Danlab Danuta Katryńska

Ul. Handlowa 6A

15-399 Białystok

Część I 364.563,16

24 miesiące

30 dni/ 40 dni

 

3

Merc Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

Część II

218.940,00

24 miesiące

30 dni/ do 40 dni

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.