Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa urządzeń do nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach. ADP.2302.16.2023 w części 1 sprzęt nagłośnieniowy , w części 2 sprzęt muzyczny

Dostawa urządzeń do nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach. ADP.2302.16.2023 w części 1 sprzęt nagłośnieniowy , w części 2 sprzęt muzyczny

 • Znak sprawy: Dostawa urządzeń do nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach. ADP.2302.16.2023
 • Termin składania ofert: 2023-03-17 13:00
 • Opublikowano: 2023-03-09 14:33:51 przez Marcin Kmieciak

 

ADP.2302.16.2023                        WYNIK POSTĘPOWANIA                            Kielce dn.27.03.2023

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 2 ust 1 pkt 1. ustawy                                        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu i instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach. ADP.2302.16.2023”

W dniu  09.03.2023 r.  zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni oraz w Bazie Konkurencyjności  . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 17.03.2023 r., do godziny 13:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

W części 1  

1)  Wzmacniacz gitarowy Boss Katana 50 MKII – 1 szt.

2)         Wzmacniacz gitarowy Blackstar HT-20R MkII Valve Combo – 1 szt.

3)         Wzmacniacz basowy Mark Bass Mini CMD 121P IV – 1 szt.

4)         Wzmacniacz akustyczny Fishman Loudbox Mini Charge- 1 szt.

5)         Kable wg specyfikacji

6)         Interface audio USB Audient ID 14 MkII – 3 szt.

7)         MIDI AKAI MPK MINI MK3 – 3 szt.

8)         Di-Box pasywny Radial Pro DI – 4 szt.

1)    RAGTIME sp. J 45-068 Opole ul. 1 Maja 19 oficyna z zaoferowana kwota brutto w wysokości 15850 zł w tym podatek VAT Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy ze wzglądu na błędy w obliczeniu ceny.

2)    Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek                    z zaoferowana kwota brutto w wysokości 21783,30 zł w tym podatek VAT – otrzymuje 100 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający dysponuje kwotą brutto  w wysokości 18143 zł

 

W części 2

1)    Stage piano - 2 szt.

2)    Statyw pod stage piano– 2 szt.

3)    Pokrowiec na pianino – 2 szt.

1)    Przedsiębiorstwo Handlowe „MAGNUS” Piotr Filipowicz ul. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość  z zaoferowana kwota brutto w wysokości 31448 zł w tym podatek VAT otrzymuje 95,04 pkt

2)    Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek                    z zaoferowana kwota brutto w wysokości 29889 zł w tym podatek VAT– otrzymuje 100 pkt                    i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający dysponuje kwotą brutto  w wysokości 25262,02 zł

 

Zapraszamy Wykonawcę :

W części 1 i 2 Agencję Muzyczną Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek do podpisania umowy z Zamawiającym.

Wyżej wymieniona oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w jedynym kryterium wyboru ofert (100% cena) zdobyła 100 pkt., Zapraszamy  do podpisania umowy w terminie 30.03.2023 r., Zamówienie należy wykonać w terminie max. 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  Zakup  realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

ADP.2302.16.2023                                                                                                      Kielce, dnia 09.03.2023 r.

 

                W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na:  Dostawę urządzeń do nagłośnienia i instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach. ADP.2302.16.2023

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

2. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

5. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie jeżeli środki przeznaczone na realizację zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego  realizację  nie zostały mu przyznane.

6. Dostawa przedmiotu zamówienia  na adres:  Katedra Muzyki Lokalizacja: ul. A. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 349 72 77,

Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php

 

I.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń do nagłośnienia i instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach. ADP.2302.16.2023 w części 1 sprzęt nagłośnieniowy , w części 2 sprzęt muzyczny

 

 

Zakup  realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.

2.Wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem, akcesoria czy podzespoły muszą być ze sobą kompatybilne, konfiguracja urządzeń musi zapewniać bezawaryjną pracę 

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz wszelkie, niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie. Musi  być wyposażony  we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.

4. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD/ CD lub innym nośniku).

 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu,  wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia zamawiającego,

7 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na warunkach określonych we wzorze projektu umowy.

8.  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji,

9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej rękojmi .

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częsciowych

Uwaga

Jeżeli zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy urządzenia/sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem  zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie/sprzęt wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny nie jest gorszy od sprzętu wskazanego przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia  spowoduje odrzucenie oferty. Podane w opisie nazwy własne produktu lub producenta służą jedynie określeniu standardu jakości zamawianego produktu. Zamawiający
dopuszcza możliwość przedstawienia produktów równoważnych o tych
samych cechach i parametrach.
 Wskazanie nazw własnych przez
Zamawiającego ma jedynie na celu kompatybilność z posiadanym już
sprzętem dydaktycznym/muzycznym  używanym przez
Zamawiającego i stanowi racjonalną i celową potrzebę dokonania
zakupów, które nie utrudnią prowadzenia działalności statutowej.

 

II.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

 

III.   WYKAZ DOKUMENTÓW:

a)      kopia KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie.

b)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy

c)        Szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu

 

IV.   KRYTERIA OCENY OFERT:

Podstawą wyboru oferty jest najniższa cena  - 100%:

1.        Maksymalną ilość punktów  (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto za całość zamówienia, wg wzoru:  Cena brutto najniższa : Cena brutto badana X 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.

2.       Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia oraz ewentualny podatek VAT.

3.       Zmawiający odrzuci ofertę, jeśli jest niekompletna, nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym lub wzorze umowy.

4.       Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium  przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

 

V.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.           Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub  utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku  epidemii itp. w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

2.       Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI.   TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia 17. 03.2023., do godziny 13:00.  

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, papierowej na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04  lub elektronicznie na adres e:mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl  w takim przypadku ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym (kwalifikowany, zaufany lub osobistym) Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy/formularz spełnienia wymagań, sporządzony wg załącznika  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i informacji lub adres bezpłatnej bazy danych z której Zamawiający pobierze samodzielnie dokument rejestrowy, o którym mowa powyżej. 

Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 Ofertę w formie pisemnej  wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu nagłośnieniowego i  Instrumentów muzycznych ”, numer sprawy ADP.2302.16.2023. Nie otwierać przed 17.03.2023r., godzina 13:00.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu (czytelny podpis lub imienna pieczątka z parafą – w wersji papierowej lub podpis elektroniczny w przypadku składania oferty elektronicznie). Sposób reprezentacji Wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

 

1.                        Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest  tel. 41 349 73 65, e-mail: Marcin Kmieciak marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.,

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200;

2)    administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)    posiada Pani/Pan:

a)          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)        w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną

 

                                                              

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                 ZATWIERDZIŁ  KANCLERZ   UJK

                                                                                                                     dr Aleksandra Pisarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS Przedmiotu Zamówienia

CZĘŚĆ 1

 

1)       Wzmacniacz gitarowy Boss Katana 50 MKII – 1 szt.

1.       Wzmacniacz typu combo

2.       Moc:  nie mniejsza niż 50W

3.       Końcowe sterowanie mocą

1.       Głośnik: nie mniej niż 12"

4.       Power Amp In

5.       Kanały (wzmocnienia): Brown, Accoustic, Celan, Lead, Crunch i ich warianty

6.       Akcesoria: Footswitch, podpórka umożliwiająca ustawienie wzmacniacza pod innym kątem (opcjonalnie).

7.       Oprogramowanie: BOSS Tone Studio

8.       Możliwość używania nie mniej niż 5 efektów jednocześnie

9.       Pamięć: Tone Setting

10.    Wejścia: AUX IN, słuchawkowe, USB, dla footswitch

 

2)      Wzmacniacz gitarowy Blackstar HT-20R MkII Valve Combo – 1 szt.

1.       Wzmacniacz lampowy

2.       Moc głośnika: nie mniej niż 20W

3.       Możliwość redukcji mocy do 2W

4.       Głośnik: nie mniej niż 12"

5.       Lampy przedwzmacniacza: 2 × ECC83

6.       Lampy wzmacniacza: 2 × EL84

7.       Wbudowany odtwarzacz MP3

8.       Potencjometry: Reverb, Override, Clean, EQ

9.       2 kanały z osobną regulacją głośności

10.    Pętla efektów

11.    Akcesoria: Footswitch dwuprzyciskowy

12.    Wejścia: 2 x 6,3 mm Jack In (w tym jedno na footswitch), 1 x 3,5 mm AUX

13.    Wyjścia: 1 x 6,3 mm Jack (16 Ohm), 2 x 6,3 mm Jack (1 x 8 Ohm, 2 x 16 Ohm), 1 x XLR DI Out; wyjście słuchawkowe 1 x 6,3 mm Jack

14.    Złącze USB: 1 X tym B

 

3)      Wzmacniacz basowy Mark Bass Mini CMD 121P IV – 1 szt.

1.       GŁOŚNIK 12"

2.       TWEETER: piezo

3.       Wyjście dla kolumny zewnętrznej

4.       IMPEDANCJA: 8 Ohm

5.       OBSŁUGA MOCY GŁOŚNIKÓW: 400 W RMS (standard AES)

6.       ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCI: 45 Hz do 18 kHz

7.       CZĘSTOTLIWOŚĆ ZWROTNICY: 3,5 kHz

8.       PRZEŁĄCZNIK 3-pozycyjny: flat/scooped-mid/FSW

9.       CZUŁOŚĆ głośnika: 99 dB SPL

 

4)      Wzmacniacz akustyczny Fishman Loudbox Mini Charge- 1 szt.

1.       Moc: nie mniejsza niż 60W

2.       Głośniki: 6,5” driver oraz 1” tweeter

3.       Wejścia: 2 – instrumentalne i mikrofonowe

4.       Dodatkowe wejście AUX

5.       Cyfrowe efekty: reverb, chorus

6.       Wyjście symetryczne XLR D.I.

7.       Praca na baterii do 12 godzin

8.       Czas ładowania: 10 godzin

9.       Waga: nie więcej niż 9,6 kg

 

5)      Kable

1)       Kable mikrofonowe XLR - 10 metrów na wtykach wysokiej jakości x 4 sztuki

   Z przewodem o parametrach:

·         Przekrój poprzeczny rdzenia: 0.22 mm2

·         Rdzeń: 7 x 0.20 mm

·         Izolacja rdzenia PE

·         Zawartość rdzenia 2 skręcone przewody

·         Ekran AL/folia PETP + 7 x 0.20 mm

·         Zakres temperatury pracy -30 °C / +70 °C

·         Impedancja rdzenia [ohm/km] < 85.0

·         Pojemność rdzenia 85 pF/m

·         Pojemność izolacji 160 pF/m

·         Izolacja zewnętrzna PVC

·         Średnica zewnętrzna 6,15 mm

·         Minimalny kąt zginania 15mm

·         Waga [g/m]   nie mniej niż 18

 

      2.   Kable mikrofonowe XLR - 6 metrów na wtykach wysokiej jakości  x 10 sztuk z przewodem jak w punkcie 1

      3.   Kable instrumentalne symetryczne- 10 metrów na wtykach wysokiej jakości x 4 sztuki, z przewodem jak w punkcie 1  

      4.   Kable instrumentalne - 6 metrów na wtykach wysokiej jakości  x 10 sztuk, z przewodem jak w punkcie 1

      5.   Kable patch (połączeniowe)- wtyki pokryte 24 karatowym złotem x 5 sztuk,          długość  18 cm

      6.   Kable patch (połączeniowe)- wtyki pokryte 24 karatowym złotem x 5 sztuk,     długość 28 cm

      7.   Kable USB 2.0 do podłączania interfejsów audio-USB (odpowiednik kabla USB do drukarki) 2 metry - 7 sztuk

      8.   Kable zasilające – przedłużacze z uziemieniem 10 metrów na szpuli z 4 gniazdkami x4 sztuki

      9.   Kable zasilające - przedłużacze z uziemieniem 5 metrów z 6 gniazdkami x 6 sztuk

 

6)      Interface audio USB Audient ID 14 MkII – 3 szt.

 

 1. Wzmocnienie mikrofonu: 58dB
 2. Mic pre EIN: 128dB A-Weighted
 3. Mic pre SNR: 100dB A-Weighted
 4. Mic pre THD+N: Mniej niż 0,002%.
 5. Pasmo przenoszenia częstotliwości (przy wzmocnieniu jednostkowym): nie mniej niż ±0.5dB 10Hz do 40kHz
 6. Zakres ADC Dynamic: nie mniej niż 121dB
 7. Zakres dynamiki wyjścia liniowego: 126dB A-Weighted
 8. Wyjście liniowe THD+N: Mniej niż 0,0005 procent
 9. Reakcja częstotliwościowa: ±0.1dB 10Hz do 40kHz
 10. Wzmacniacz słuchawkowy (z hostem USB-C):
 11. Max Power z obciążeniem 30Ohm: 220mW
 12. Max Power z obciążeniem 62Ohm: 280mW
 13. Max Power z obciążeniem 600Ohm: 100mW
 14. Zasilanie: USB 3.0: 900mA przy 5V; USB-C: 1,5A przy 5V
 15. Waga: nie więcej niż 1250g

 

 

7)      MIDI AKAI MPK MINI MK3 – 3 szt.

 

 1.  Nie mniej niż 25 klawiszy
 2. Wyświetlacz OLED
 3. 8 padów MPC z funkcjami Note Repeat i Full Level
 4. 8 pokręteł (enkoderów)
 5. 4-kierunkowy joystick
 6. Łączność USB Class-Compliant
 7. Wbudowany arpeggiator
 8. Wejście pedału sustain
 9. Ponad 1000 brzmień
 10. Waga produktu nie więcej niż 1000 g

 

 

8)      Di-Box pasywny Radial Pro DI – 4 szt.

 1. 15 dB pad
 2. Zakres częstotliwości: ok. 20 Hz - 18 kHz
 3. Zakres dynamiczny: nie mniej niż 128dB
 4. Impedancja wejściowa: 140 kOhms
 5. Impedancja wyjściowa: 150 Ohms
 6. Ground lift
 7. Wejścia: 1x Jack 6,3 mm TS
 8. Wyjścia: 1x Balanced XLR, 1x Jack 6,3 mm TS (thru)
 9. Liczba kanałów: 1
 10. Wykonany z mocnej blachy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

 

1)      Pianino – 2 szt.

1.       Klawiatura ważona z trzema czujnikami (mechanizm Triple Sensor), 88 klawiszy

2.       Technologia: Nord Virtual Hammer Action.

3.       Miękki wymyk.

4.       2 niezależne warstwy fortepianowe.

5.       2 niezależne warstwy brzmień Sample Synth.

6.       Możliwość nakładania warstw fortepianowej i syntezatorowej.

7.       Symulacja rezonansu strun.

8.       Płynne zmiany między różnymi brzmieniami (Seamless Transitions).

9.       Wyświetlacz.

10.    Polifonia: 120 głosów.

11.    Filtry: Dyno, Soft, Bright.

12.    Funckja: Tru-Vibrato, Unison, Pound robin.

13.    Efekty: Pan, Tremolo, Wah Wah, Ring Modulator, Phaser, Flanger, Chorus, Vibe.

14.    Efekty stereo.

15.    Kontrolery: Attack, Decay / Release and Dynamic.

16.    Pogłos z trybem Chorale i Bright/Dark.

17.    Delay z trybem Ping Pong.

18.    Złącza (minimum): 2 wyjścia audio (jack 6,3 mm), 1 wyjście słuchawkowe (jack 6,3 mm), 1 wejście pedału sustain, 1 wejście MIDI In, 1 Wejście MIDI out, 1 USB

19.    Pedał: Nord Triple Pedal.

20.    Zasilacz.

21.    Waga: nie więcej niż 25 kg z pedałem i zasilaczem.

 

2)      Pokrowiec na pianino z punktu 1  - 2 szt.

1.       Uchwyty do przenoszenia w pionie i poziomie.

2.       Kółka transportowe zamontowane na stałe.

3.       Zamykanie na suwak.

4.       Zasuwana kieszeń boczna na akcesoria / nuty.

 

3)      Statyw pod stage piano z punktu 1 – 2 szt.

1.       Preferowany kolor: czarny

2.       Materiał: stal

3.       Nośność: powyżej 70 kg

4.       Regulacja wysokości: sprężynowe pokrętło zaciskowe

5.       Regulowane wsporniki górne: szerokość podparcia powyżej 70 cm

6.       Wysokość minimalna: powyżej 55 cm

7.       Wysokość maksymalna: powyżej 95 cm

8.       Wysokość minimalna: powyżej 55 cm

9.       Szerokość: powyżej 90 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................

 /pieczęć Wykonawcy/

(WZÓR)

FORMULARZ  OFERTOWY/FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Oferent:

1. Pełna nazwa Wykonawcy:

………………............................................................................................................................

2. Dokładny adres Wykonawcy: …..…………………………………………………………......................................................

3. NIP, REGON……………………………………………………………………………………………

4. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………

5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2022r. nr ADP.2302.16.2023 dotyczące zamówienia publicznego  pn. „Dostawa instrumentów muzycznych  dla UJK w Kielcach,  niniejszym składamy ofertę następującej treści:

 

Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym w

W części 1

W łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. w tym:

 

1)            Wzmacniacz gitarowy Boss Katana 50 MKII – 1 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

2)            Wzmacniacz gitarowy Blackstar HT-20R MkII Valve Combo – 1 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

3)            Wzmacniacz basowy Mark Bass Mini CMD 121P IV – 1 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

4)            Wzmacniacz akustyczny Fishman Loudbox Mini Charge- 1 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

5)            Kable wg specyfikacji za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

6)            Interface audio USB Audient ID 14 MkII – 3 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

7)            MIDI AKAI MPK MINI MK3 – 3 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

8)            Di-Box pasywny Radial Pro DI – 4 szt. za kwotę brutto..........…….............zł,                w tym obowiązujący podatek VAT

 

 

 

W części 2

W łącznej kwocie brutto..........…….............zł,(słownie……………00/100) w tym obowiązujący podatek VAT. w tym:

1)      Stage piano - 2 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

2)      Statyw pod stage piano– 2 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

3)      Pokrowiec na pianino – 2 szt. za kwotę  brutto..........…….............zł

 

 

 

Do oferty dołączamy Szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu

1.   Zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

2.   Na oferowane  urządzenie udzielamy  …………..miesięcznej gwarancji

3.   Na oferowane urządzenie udzielamy 24 miesięcznej rękojmi

4.   Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.

5.       Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

6.       Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za dostarczany przedmiot zamówienia w terminie 30 dni, od momentu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.       Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.       Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

       ............................................................... tel. .................................... e-mail. .....................

7. Informujemy, że dokumenty rejestrowe znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

ž      https://prod.ceidg.gov.pl

ž      https://ems.ms.gov.pl

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [2]

9.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp  oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[3] (Dz. U.  poz. 835)

10. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..................................................................  

2. ...........................................................................

 

…………………………………………..                                                                     ……………………………………….

     /miejscowość, data/                                                                                              /podpis Wykonawcy/                                             [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

[3] Zgodnie z treścią  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.UMOWA NR ADP.2302…………..2023

zawarta w dniu …………..2023 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369) przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dr Aleksandra Pisarska – Kanclerz UJK

a

………………………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego, bez stosowania  przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1) zawarto umowę następującej treści:

 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa instrumentów muzycznych dla UJK w Kielcach w części 1 i 2  Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z wymaganiami i ilościami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi integralną część umowy.

2. Zakup  realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z terminami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie wykonawcy,  tj. 30  dni od daty podpisania umowy

§ 3.

                                                          SPOSÓB REALIZACJI

1.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do Katedry Muzyki ul. A. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce , po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.

2.       Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy niezgodnego co do ilości lub jakości.

3.       Wykonawca na przedmiot umowy udziela ………… miesięcznej gwarancji oraz  24 miesięcznej rękojmi.

4.       W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie dokonane elektronicznie na następujący adres e-mail: …………………..  Domniemywa się, że stwierdzone

 

wady przedmiotu umowy wynikają z przyczyn tkwiących w danym elemencie przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru  i leżą po stronie Wykonawcy.

5.       Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają:

   1) ze strony Wykonawcy

       - ………………

   2) ze strony Zamawiającego:

     - ……………………

§ 4.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.       Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto: …………. zł (słownie złotych: …………………….), w tym należny podatek VAT                      w tym:

……………………..

2.       Zamawiający dokona całkowitego rozliczenia za faktycznie dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

3.       Ceny określone w ofercie Wykonawcy na przedmiot umowy obejmują wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz nie podlegają zmianom do końca realizacji umowy.

4.       Dane płatnika – Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce,

ul. Żeromskiego 5, NIP 6570234850.

5.       Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na nr konta bankowego wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron.

6.       Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.       Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP ………………..

8.       Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 w okresie trwania umowy.

9.       Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT,  posiada NIP 657-02-34-850.

10.   Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

11.   Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:

1)      w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022r.poz.2587 z późn.zm.), lub

 

2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.)

- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.

12.   W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 11, Wykonawca niezwłocznie poinformuje
o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

 

§ 5.

KARY UMOWNE

1.       W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

1)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w realizacji umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

2)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

3)      0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
w wymianie wadliwego towaru w okresie gwarancji zgodnie z § 3 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

4)      10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

2.       Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wy­sokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.       Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

1)      przy zwłoce w odbiorze przedmiotu dostawy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto,

2)      10 % wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych, poprzez ich odpowiednie zastosowanie.

5.       Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary umownej, ciąży na tej Stronie, na którą może być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna.

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.       Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realiza­cji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

3.       Wszelkie informacje związane z wnioskami, opiniami, umowami i raportami dotyczącymi zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b oraz art. 365 pkt 5, 7, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), oraz dotyczące Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, o jakiej mowa w art. 373 ust. 4 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, a także związane z ochrona osób i mienia, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

4.       Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.       Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

6.       Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej zmianie adresu Wyko­nawca jest zobowią­zany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zama­wiającemu, uważana jest za skutecznie dorę­czoną.

7.       W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.       Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

9.       Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

10.   Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.2095 z późn. zm.).

11.   W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

12.   Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
a także poinformuje, iż klauzule informacyjne Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej
https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rodo.html.

13.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Sporządzony w dniu……………………….. r.

 

Zakres realizacji zamówienia obejmował dostawę:

 

L.p.

Rodzaj

(Nazwa)

Ilość

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr ADP.2302………2023 z dnia…………………

Odbioru dokonali w imieniu:

 

Zamawiającego:      1. ………………………………. 2……………………………………………….

 

Wykonawcy:  1. ……………………………….   2……………………………………………….

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

 

 

    ……………………………                                                                          ………………………………

        (podpis i pieczątka)                                                                                                 (podpis i pieczątka)

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 41 349 72 77,
Godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku
Adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest tel. 41 349 73 65, e-mail: Marcin Kmieciak marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.,