Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.23.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.23.2018

  • Opublikowano: 2018-04-13 14:36:28
  • Ważne do:

                                                       WYNIK POSTĘPOWANIA  

Dot. zapytania ofertowego DP.2302.23.2018  pn. „Wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla studentów UJK z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku.”

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Fundacja Miasto Projekt, ul. Wrześnieńska 48/25, 91-048 Łódź, z ceną ofertową 30 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o określone kryteria oceny ofert. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt., w tym za kryterium „Cena” otrzymała 60 pkt., za kryterium „Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń

z zakresu pedagogiki cyrku” 40 pkt.

 

W w/w postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta firmy: Fundacja Miasto Projekt, ul. Wrześnieńska 48/25,

91-048 Łódź – data wpływu 27.03.2018 godz. 10:18.