Zarządzenie Nr 101/2019 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2019 roku

 

w sprawie zasad wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie  do Złotej Księgi Absolwentów

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których aktywność w różnych dziedzinach życia naukowego, sportowego, społecznego  i organizacyjnego przynosi chlubę Uczelni, mogą być po ukończeniu studiów wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.   
 2. Wpisem do Złotej Księgi Absolwentów może być również uhonorowany absolwent studiów pierwszego stopnia, który nie kontynuuje nauki w UJK.

 

§ 2

 

 1. Warunkiem wpisania do Złotej Księgi Absolwentów jest ukończenie studiów w terminie i uzyskanie bardzo dobrego ostatecznego wyniku studiów (nie niższego niż 4,5) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów oraz wzorowe wypełnianie obowiązków studenta określonych w Regulaminie studiów. Ponadto niezbędnym warunkiem wpisania do Złotej Księgi Absolwentów jest spełnienie, co najmniej jednego z poniższych warunków:
 1. otrzymanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. otrzymanie Diamentowego Grantu,
 3. wykazanie znaczącego osiągnięcia naukowego:
 1. autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego artykułu
  w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
 2. autorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego artykułu w czasopismach z wykazu czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), lub
 3. autorstwo  rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), lub
 4. autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych materiałach
  z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), lub
 5. udział w projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane
  w trybie konkursowym przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań
  i Rozwoju, Narodowy Pogram Rozwoju Humanistyki, Unię Europejską albo państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, przez przedsiębiorców lub podmioty działające na rzecz rozwoju nauki,
 1. wykazanie znaczącego osiągnięcia artystycznego:
 1. udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych
  i projektowych (miejsca punktowane), lub
 2. uzyskanie statusu laureata krajowego konkursu lub przeglądu lub festiwalu artystycznego badź projektowego, lub
 3. wdrożenia do produkcji projektu artystycznego wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym, lub
 4. wystawa lub koncert lub przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki.
 1. uzyskanie przez studenta udokumentowanego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, przez który rozumie się:
 1. udział  w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, lub
 2. udział w Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, lub
 3. zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostwach Polski,
 4. osiągnięcia wskazane lit a) – c) stosuje się odpowiednio w zawodach dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 1. zajęcie od 1 do 3 miejsca lub otrzymanie wyróżnienia w konkursie o charakterze ogólnopolskim
  o wysokim prestiżu, np. Studencki Nobel,  Primus Inter Pares,
 2. otrzymanie nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

 

§ 3

 

 1. Decyzję o wpisaniu do Złotej Księgi Absolwentów podejmuje Rektor Uczelni.
 2. Wnioski o wpis do Złotej Księgi Absolwentów składane są do Działu Spraw Studenckich nie później niż do 15 listopada każdego roku. Wnioski te są rozpatrywane raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Rektora.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę kandydata (w tym nazwę ukończonego wydziału i rok ukończenia studiów), informację o jego działalności i osiągnięciach uzasadniających złożenie wniosku. Jeżeli wnioskodawca uzna za niezbędne, do wniosku można załączyć pisemne opinie o kandydacie oraz dane osób, z którymi można się kontaktować w  sprawie potwierdzenia osiągnięć studenta.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta.
 5. Wzór wniosku o wpis do Złotej Księgi Absolwentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Wzór wniosku o wpis do Złotej Księgi Absolwentów za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik nr 2.

 

§ 4

 

Wpis do Złotej Księgi Absolwentów  potwierdzony jest dyplomem.

 

§ 5

 

Wpis do Złotej Księgi Absolwentów nie może być przyznany studentowi, który w trakcie studiów powtarzał rok studiów (chyba, że przyczyną powtarzania roku była sytuacja zdrowotna studenta).

 

§ 6

 

 1. Z wnioskiem o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów występuje dziekan na wniosek dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu.
 2. Obsługę administracyjną w zakresie wpisu do Złotej Księgi Absolwentów prowadzi Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich.
 3. Złota Księga Absolwentów wyłożona będzie w Sali Senackiej.

 

§ 7

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie w sprawie zasad wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie  do Złotej Księgi Absolwentów wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 97/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 grudnia 2013 roku.

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-28 14:37:26
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-10-30 08:15:37

Liczba wyświetleń strony: 1087

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka