Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 217/2020

Zarządzenie Nr 73/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad najmu oraz wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 29 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Ustala się następującą wysokość miesięcznych opłat za wynajem pokoi z zastrzeżeniem ust. 2:

1) pokój 1 osobowy – 550 zł netto,

2) pokój 2 osobowy - 820 zł (2 x 410 zł) netto,

3) pokój 2 osobowy zamieszkały przez 1 osobę - 650 zł netto,

4) pokój 3 osobowy zamieszkały przez 1 osobę - 840 zł netto,

5) pokój 3 osobowy zamieszkały przez 2 osoby - 900 zł (2 x 450 zł) netto.

 1. W przypadku najmu dwóch sąsiadujących pokoi (w ramach tzw. segmentu przez dwie osoby), łączna miesięczna opłata za wynajem pokoi wynosi 1300 zł netto.
 2. Ustala się następującą wysokość opłaty za wynajem miejsca w domu studenta za dobę:
 1. niezależnie od charakteru pobytu i statusu osoby korzystającej z pokoju – 40 zł netto.
 1. Dzieci najemcy lokalu lub dzieci przez niego przysposobione mają prawo do zamieszkania bezpłatnego, do końca miesiąca w którym ukończyły 3 lata. Koszt zamieszkania dziecka osoby wskazanej w zdaniu poprzednim w wieku od 3 do 10 lat wynosi 50% ceny, do końca miesiąca
  w którym dziecko ukończyło 10 lat.

§ 2

Sprzątanie pokoju ( na życzenie najemcy) – do ceny pokoju każdorazowo dolicza się 50 zł netto za miesiąc. Koszty sprzątania pokoju obciążają najemcę.

§ 3

 1. Z osobą fizyczną, wynajmującą pokój w domu studenta na okres co najmniej miesiąca zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Z osobą prawną zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej do 14 dni, osoba ta składa oświadczenie o obowiązku uiszczenia opłaty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Pracownik Uniwersytetu wynajmujący pokój w domu studenta może złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na potrącenie kwoty najmu z wynagrodzenia. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Do zawierania umów wskazanych w §  3 upoważniony jest Kanclerz.

 

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 55/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 06 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pokoi w Domu Studenta „FAMA” dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019 oraz Zarządzenie Nr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 04 października 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru umów za wynajem pokoi w Domach Studenta w roku akademickim 2018/2019.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2019r.

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-26
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-09-27 12:45:41
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:13:17

Liczba wyświetleń strony: 1098

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka