Zarządzenie Nr 69/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 września 2019 roku

 

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli

akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin

ponadwymiarowych

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem ze zm. godzin ponadwymiarowych w sposób określony w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2. Dla celów obliczenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego przyjmuje się:

  1. dla pracowników badawczo- dydaktycznych, iż:
  1. stawka za jedną godzinę dydaktyczną stanowi 30% stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego;
  2. stawka za jedną godzinę badawczą stanowi 60% stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego;
  3. stawka za jedną godzinę organizacyjną stanowi 10% stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego.
  1. dla pracowników dydaktycznych, iż:
  1. stawka za jedną godzinę dydaktyczną stanowi 90% stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego;
  2. stawka za jedną godzinę organizacyjną stanowi 10% stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego.

3. Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

§ 3

 

 Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/2020.

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-23 08:08:43
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-09-23 08:10:31

Liczba wyświetleń strony: 1281

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka