Zarządzenie nr 153/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 grudnia 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 265, art. 342 ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 4, art. 343 ust. 1 pkt 21, art. 346 ust. 1 pkt 5, art. 354 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r. poz. 496) oraz § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5

Przy ocenie okresowej nauczycieli akademickich za lata 2018-2019, przeprowadzanej w 2020 roku ma zastosowanie załącznik nr 1 Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do Zarządzenia Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 maja 2015 roku, z tym, że przez wykaz czasopism punktowanych MNiSW należy rozumieć ostatni wykaz czasopism, sporządzony i udostępniony przez MNiSW w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzony i udostępniany wykaz czasopism – ostatni wykaz sporządzony i udostępniony w latach poprzednich.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-30 11:03:29
Data aktualizacji:2019-12-30 11:03:29

Liczba wyświetleń strony: 1250

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka