Zmienione Zarządzeniami nr 96/2019 , 106/2019, 72/2020 , 88/2020, 116/2020

Zarządzenie Nr 62/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 sierpnia 2019 roku

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 86 i art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z samorządem studenckim.

 

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie
Nr 50/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarządzenie
Nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2018 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

§ 4

W roku akademickim 2019/2020:

  1. ustalenia szczegółowe, o których mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu przyjmowane są w terminie do dnia 15 września,
  2. wnioski o przyznanie świadczeń składa się na drukach stanowiących załączniki do Regulaminu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-08-01
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-08-02 09:43:37
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2023-02-17 11:44:31

Liczba wyświetleń strony: 3586

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka