Traci moc na podstawie zarządzenia nr 281/2020

Zarządzenie Nr 133/2019

 

 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 r.

 

w sprawie metodyki obliczenia i zasad rozliczania wynagrodzeń za pracę dotyczącą modyfikacji programów studiów i realizacji zajęć dydaktycznych w ramach zintegrowanych programów rozwoju uczelni współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 ust. 1 pkt 2
Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a także Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie  warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

MODYFIKACJA  PROGRAMÓW  STUDIÓW

 

 1. W związku z  realizacją zintegrowanych programów rozwoju uczelni modyfikuje się programy studiów pod kątem ich dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowania kształcenia na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności oraz wdrożenia nowych form kształcenia na odległość.
 2. Modyfikacja programów studiów prowadzona jest zgodnie z przyjętymi w uczelni procedurami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Modyfikacje programów opracowują Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia. Odpowiada za ten proces kierownik jednostki prowadzącej kierunek. Każda modyfikacja programu studiów wymaga uzyskania pozytywnej opinii Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia.
 3. Skład zespołu nauczycieli akademickich do pracy nad modyfikacją programu studiów oraz podział czasu pracy określa kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek w porozumieniu
  z prorektorem ds. kształcenia oraz osobą wyznaczoną przez rektora do realizacji zadań merytorycznych projektu, dotyczących danego kierunku studiów (zwanym dalej koordynatorem merytorycznym).
 4. Z tytułu modyfikacji programów studiów będącej przedmiotem projektu, w szczególności obejmującej wdrożenie e-learningu w program studiów, przysługuje pracownikom zaangażowanym w ten proces, nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym dodatek zadaniowy.
 5. Wysokość dodatku wyliczona zostanie jako iloczyn liczby godzin pracy nad modyfikacją programu studiów przemnożony przez:
 1. w grupie nauczycieli akademickich – stawkę kalkulacyjną za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego dla danego stanowiska nauczyciela akademickiego określona według metodyki ustalonej w Piśmie Okólnym nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych.
 2. w grupie pracowników administracyjnych – stawkę kalkulacyjną za jedną godzinę pracy wyliczoną na podstawie wynagrodzenia w tej grupie pracowniczej z uwzględnieniem płacy zasadniczej, premii, dodatków, wynagrodzenia dodatkowego tzw. „trzynastki”.
 1. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za modyfikację stanowi powołanie do projektu – modyfikacja programu studiów według wzoru z Załącznika nr 1.
 2. Wypłata następuje jednorazowo po przeprowadzeniu pełnego procesu modyfikacji programu studiów oraz zatwierdzeniu wszystkich dokumentów z tym związanych zgodnie z przyjętymi
  w Uniwersytecie Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 3. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia koordynatorowi merytorycznemu karty pracy zawierającej informacje o terminach i godzinach pracy dotyczących modyfikacji programu studiów według wzoru z Załącznika nr 2.

 

§ 2

MODYFIKACJA  PROGRAMÓW  STUDIÓW  –  E-LEARNING

 

 1. Ustala się następujące ramy czasowe dotyczące włączenia e-learningu jako nowej formy kształcenia na studiach: na przygotowanie 1 godz. przedmiotu prowadzonej w formie e-learningu, wynikającej z  programu studiów, nakład pracy nauczyciela akademickiego nad opracowaniem materiału dydaktycznego i umieszczeniem go na platformie wynosi 5 godz.
 2. Z tytułu modyfikacji obejmującej wdrożenie e-learningu w program studiów, przysługuje pracownikom akademickim, prowadzącym zajęcia dydaktyczne w formule e-learningu, dodatek zadaniowy za opracowanie materiałów dydaktycznych adekwatnych do tej formy kształcenia, ich implementację na platformę e-learningową oraz monitorowanie pracy studentów i efektów uczenia się w formule e-learningowej.
 3. Wysokość dodatku wyliczona zostanie jako iloczyn liczby godzin dydaktycznych przedmiotu przeznaczonych do realizacji w formule e-learningu przez mnożnik 5 zgodnie z założeniem z ust.1 oraz przemnożony przez stawkę jednej godziny dydaktycznej rozumianej jako godzina pracy nauczyciela dla danego stanowiska nauczyciela akademickiego określonej w zarządzeniu rektora w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych.
 4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za modyfikację stanowi powołanie do projektu – modyfikacja programu studiów – e-learning według wzoru z Załącznika nr 3.
 5. Wypłata następuje jednorazowo po zrealizowaniu wszystkich godzin zajęć w formule
  e-learningowej, nie częściej niż jeden raz na semestr.
 6. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia koordynatorowi merytorycznemu karty pracy zawierającej informacje o terminach i godzinach pracy dotyczących faktycznego czasu pracy poświęconego na przygotowanie materiałów dydaktycznych
  oraz zamieszczenie ich na platformie według wzoru z Załącznika nr 4. Liczba godzin pracy powinna odpowiadać ramom czasowych opisanym w ust. 1.

 

§ 3

REALIZACJA  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  W  RAMACH  PROJEKTU

 

 1. Realizacja zajęć dydaktycznych, w tym zajęć realizowanych w formie e-learningu w ramach zmodyfikowanych programów studiów w odniesieniu do zmodyfikowanych przedmiotów finansowana zostanie ze środków projektu.
 2. Podstawą finansowania będzie oddelegowanie nauczyciela akademickiego do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach pensum dydaktycznego według wzoru z Załącznika nr 5.
 3. Jeżeli liczba godzin realizowanych w ramach projektu przekroczy pensum dydaktyczne zajęcia powinny być rozliczone jako godziny ponadwymiarowe zgodnie ze stawkami obowiązującymi
  w Uniwersytecie. Na godziny ponadwymiarowe należy przygotować odrębny dokument oddelegowania nauczyciela akademickiego do realizacji zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego według wzoru z Załącznika nr 5.
 4. Oddelegowanie jest przygotowywane odrębnie na każdy semestr w roku akademickim.
 5. Oddelegowanie pracownika następuje na podstawie organizacji zajęć dydaktycznych na kierunku w roku akademickim oraz indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 6. Karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych i organizacje zajęć z informacją o zaplanowanych na dany rok akademicki zajęciach dydaktycznych realizowanych w projekcie w ramach pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych, przekazywana jest do Sekcji Rozliczeń Dydaktyki, gdzie następuje ich weryfikacja.
 7. Podstawę zakwalifikowania wynagrodzenia do kosztów zajęć dydaktycznych realizowanych
  w ramach projektu stanowi stawka jednej godziny dydaktycznej rozumianej jako godzina pracy nauczyciela dla danego stanowiska nauczyciela akademickiego i grupy pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych określonej w zarządzeniu rektora w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną
  w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych.
 8. Kwota wynagrodzenia za pracę nauczyciela akademickiego finansowana w ramach projektu wynika z przeliczenia liczby godzin dydaktycznych przedmiotów realizowanych w ramach projektu przez stawkę określoną w ust. 6.
 9. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację zajęć w ramach projektu następuje po zrealizowaniu wszystkich zajęć dydaktycznych w semestrze w terminie wypłaty najbliższego wynagrodzenia
  za pracę w uczelni. Jeśli rozliczenie za zajęcia realizowane w ramach projektu przewyższa kwotę wynagrodzenia miesięcznego pracownika rozliczenie dzieli się w równych proporcjach na kolejne terminy wypłaty (miesiące).
 10. Dział Kadr wprowadza do systemu kadrowo-płacowego informacje dotyczącą oddelegowania nauczyciela akademickiego do projektu.
 11. Dział Płac, na podstawie zgodnej z oddelegowaniem dokumentacji przekazanej z Działu Kadr, sporządza dla nauczyciela akademickiego listy wypłat „z góry” w podziale na koszty listę obejmujące wynagrodzenie ze środków Uczelni zgodne z oddelegowaniem do projektu
  z zachowaniem pełnych praw autorskich.
 12. Wypłata wynagrodzenia dla pracownika obciąża  odpowiednie rachunki bankowe Uczelni
  wg źródeł finansowania.
 13. W przypadku  nieobecności w pracy lub stwierdzeniu, że zajęcia dydaktyczne nie odbyły się koordynator merytoryczny w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej wyznacza osobę na zastępstwo zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
 14. W przypadku stwierdzonej nieobecności w pracy lub stwierdzeniu, że zajęcia dydaktyczne nie odbyły się decyzję w sprawie obciążenia kosztami danego projektu podejmuje Kierownik Projektu w uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym i kierownikiem jednostki organizacyjnej. Koszt niezakwalifikowany do projektu obciąża jednostkę organizacyjną, w której zatrudniony jest pracownik.
 15. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przygotowania miesięcznej karty realizacji zajęć dydaktycznych w projekcie i przedstawienie jej do weryfikacji koordynatorowi merytorycznemu  według wzoru z Załącznika 6.

 

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. W odniesieniu do modyfikacji programu studiów zarządzenie obowiązuje od dnia rozpoczęcia realizacji projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. W odniesieniu do realizacji zajęć dydaktycznych Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2019/2020.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-11 15:15:46
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 11:07:44

Liczba wyświetleń strony: 960

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka