Zarządzenie Nr 38/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
 

 

Na podstawie art.  79 ust. 2, pkt. 1, art. 81, pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wysokości:
 1. opłata rekrutacyjna na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, sztuki plastyczne i wzornictwo (sprawdzenie uzdolnień artystycznych) – 150,00 zł,
 2. opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 85,00 zł,
 3. opłata rekrutacyjna na kierunek wychowanie fizyczne (sprawdzian sprawności fizycznej) –100,00 zł,
 4. opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  – 85,00 zł,
 5. opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające – 20,00 zł.
 1. Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1–3 umożliwia rejestrację na jeden kierunek studiów wybrany przez kandydata, bez względu na formę studiów.
 2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1–3 dotyczą także cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.
 3. Z opłaty określonej w § 1 ust.1 pkt.1–3 zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów określonych w uchwale nr 65/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 2

 

 1. Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
 1. braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,
 2. nieuruchomienia kierunku studiów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 11:43:04
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2019-06-10 13:55:16

Liczba wyświetleń strony: 1767

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka