Zarządzenie Nr 51/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2018/2019

 

Na podstawie art. 23 ust 1, art. 127 ust. 6 oraz art. 136 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), § 69 ust.1 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwały nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 2016, poz.2063 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich na studiach wyższych i studiach doktoranckich za rok akademicki 2018/2019 dokonywane jest na podstawie zbiorczego wykazu godzin dydaktycznych, zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych wykaz zatwierdza prorektor ds. studenckich i kształcenia.
 2. Zbiorczy wykaz godzin dydaktycznych należy złożyć do Biura Rozliczeń Dydaktyki Działu Nauczania w terminach:

1)  do 2 lipca 2019 roku za godziny wykonane do 30 czerwca 2019 r.,

2)  do 1 października 2019 roku za godziny wykonane do 30 września 2019 r.

 

§ 2

 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019 nastąpi w dwóch częściach, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. w miesiącu sierpniu 2019 roku w wysokości 30%,
  2. w miesiącu listopadzie 2019 roku w wysokości 70%.
 2. W przypadku nauczycieli akademickich, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu stosunku pracy, w możliwe najbliższym terminie.
 3. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa
  w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-02 09:51:14
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-07-02 09:51:45

Liczba wyświetleń strony: 1228

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka