Zarządzenie Nr 106/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 86 i art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

W § 25 ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymuje brzmienie:

7. „Za osiągnięcia artystyczne studenta, oceniane według trzystopniowej skali, z zastrzeżeniem ust. 8 uważa się:

 1. I stopień – samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 15 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 10 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim,
 2. II stopień – samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego
  w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przestawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej
  10 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 7 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim
 3. III stopień – laureata regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych
  i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu
  o charakterze regionalnym lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 5 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 5 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim”.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-07 07:55:15
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-23 14:55:26

Liczba wyświetleń strony: 946

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka