Zarządzenie Nr 75/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.), art. 264 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy  wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 39/2019  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020 z późn. zm., dokonuje się następujących zmian:
  1. dotychczasowy załącznik nr 1 – „Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020”, zastępuje się nowym załącznikiem nr 1,
  2. dotychczasowy załącznik nr 2 – „Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych prowadzonych w języku innym niż język polski w roku akademickim 2019/2020”, zastępuje się nowym załącznikiem nr 2,
  3. dotychczasowy załącznik nr 3 – „Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2019/2020”, zastępuje się nowym załącznikiem nr 3,
  4. dotychczasowy załącznik nr 5 – „Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla studentów”, zastępuje się nowym załącznikiem nr 5,
  5. w § 4 skreśla się ust. 6.
  1. Załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-09-27 12:51:47
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-09-27 12:52:43

Liczba wyświetleń strony: 1447

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka