Traci moc na podstawie zarządzenia nr 167/2020

Zarządzenie Nr 123/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 listopada 2019 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz zespołów działających w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 173 ust. 3, § 186 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z § 7 ust. 1 i 6 Uchwały Senatu Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Do zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (KJKwSD) należy:
 1. przedstawianie rekomendacji dotyczących programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym co do tworzenia i modyfikacji programu,
 2. wyrażanie opinii w sprawach, o które wystąpi rektor lub prorektor ds. nauki,
 3. realizacja zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  w szczególności:
 1. opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej
  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 2. określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,
 3. przedstawianie prorektorowi ds. nauki rekomendacji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,
 4. przygotowanie corocznego sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej, które przedstawiane jest Senatowi,
 5. doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 1. wykonywanie innych zadań określonych przez rektora, Statut lub Radę Naukową Szkoły Doktorskiej,
 2. publikowanie informacji i aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej na podstronie internetowej uczelni.
 1. Do zadań Zespołu ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej należy:
 1. przedstawianie stanowisk w sprawach ewaluacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  w tym opiniowanie programów kształcenia i zakładanych efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej,
 2. monitorowanie procesu kształcenia w poszczególnych sekcjach/dyscyplinach, w tym
  w szczególności dokonywanie oceny programu i realizacji  efektów uczenia się poprzez przeprowadzanie wizytacji.
 1. Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej należy:
 1. przygotowywanie i przeprowadzanie badań ankietowych w Szkole Doktorskiej
  oraz analizowanie ich wyników,
 2. opracowywanie raportów i rekomendacji związanych z ankietyzacją doktorantów,
 3. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej w Szkole Doktorskiej,
 4. monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach z zakresu zapewniania
  i doskonalenia jakości kształcenia, opracowanych przez Komisję ds. Kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 5. przeprowadzanie oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym monitorowanie i analizowanie elementów systemu jakości kształcenia w różnych sekcjach/dyscyplinach.
 1. Do zadań Zespołu ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia w Szkole Doktorskiej należy:
 1. przedstawianie rekomendacji organom uczelni dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w Szkole Doktorskiej,
 2. przedstawianie rekomendacji organom uczelni dotyczących zapotrzebowania kadrowego
  w Szkole Doktorskiej, w tym związanych z oceną nauczycieli akademickich,
 3. opiniowanie wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów do szkół doktorskich,
 4. opiniowanie innych spraw zleconych przez rektora dotyczących kadry dydaktycznej i procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 1. W ramach WSZJK w Szkole Doktorskiej mogą być również tworzone podzespoły zadaniowe, których zadania określa przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 2. Zespoły działające w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej sporządzają na koniec każdego roku akademickiego sprawozdania, które przedstawiane są Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załącznikudo niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-15
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 08:46:54
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 13:51:23

Liczba wyświetleń strony: 807

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka