Zmienione zarządzeniami nr 88/2022,193/2023

Zarządzenie Nr 1/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki do zarządzenia są dostępne w Dziale Organizacyjno-Prawnym (Rektorat, pok. 113, nr tel. 41 349 68 44 )

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-01-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-09 08:41:02
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-11-16 16:02:52

Liczba wyświetleń strony: 1421

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka