Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 135/2019

Zarządzenie Nr 23/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 lutego 2019 roku

 

w sprawie ewidencji i gospodarki aktywami trwałymi oraz aparaturą
naukowo-badawczą

 

Na podstawie art. 23 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce (Dz. U. z 2018 poz.1668 ze zm.) art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zm.) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadza się zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) dotyczące:
 1. środków trwałych,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków   trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych oraz innych urządzeń nie zdefiniowanych jako aparatura naukowo-badawcza, będących środkami trwałymi (w tym sprzęt elektroniczny) zakupionych w ramach działalności badawczej i rozwojowej (B+R).
 1. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych  szczegółowo określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 2. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące wartości niematerialnych i prawnych  szczegółowo określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych oraz innych urządzeń nie zdefiniowanych jako aparatura naukowo-badawcza, będących środkami trwałymi (w tym sprzęt elektroniczny) zakupionymi w ramach działalności badawczej i rozwojowej (B+R), szczegółowo określają załączniki:
  1. nr 3 do Zarządzenia,
  2. nr 4 do Zarządzenia dla projektów badawczych, których realizację rozpoczęto przed 2016 rokiem.

 

 1. Wprowadza się  wzory dokumentów:

 

1) protokół  zmiany miejsca użytkowania środka trwałego/wartości niematerialnych
i prawnych/aparatury naukowo-badawczej stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia,

2) wniosek o likwidację składnika majątkowego kierowany do Komisji Likwidacyjnej stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia,

3) dokument likwidacji środka trwałego/ wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej – LT stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia,

4) protokół fizycznej likwidacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, aparatury naukowo-badawczej  stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia,

5) protokół przekazania – przejęcia składnika majątkowego- PT stanowiący załącznik nr 9 do Zarządzenia,

6) dokument OT – przyjęcie środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej na majątek Uczelni stanowiący załącznik nr 10 do Zarządzenia.

7) protokół ujawnienia środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej – stanowiący załącznik nr 14 do Zarządzenia

8)  zestawienie różnic inwentaryzacyjnych – stanowiący załącznik nr 13 do Zarządzenia.

9) protokół zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej stanowiący załącznik nr 15 do Zarządzenia,

 1. Stawki dla amortyzacji bilansowej środków trwałych UJK określa tabela amortyzacyjna stanowiąca załącznik nr 11 do Zarządzenia (w przypadku nabycia środka trwałego z grupy niewymienionej w załączniku ustala się dla niego stawkę indywidualną kierując się okresem użytkowania).
 2. Protokół wyceny i przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo-badawczej określa  załącznik nr 12 do Zarządzenia (dla projektów badawczych, których realizację rozpoczęto przed rokiem 2016).

 

§ 2

 

 1. Rzeczowe aktywa  trwałe w Uczelni podzielone  zostały na „pola spisowe” czyli grupy składników majątkowych  ściśle określone i nazwane, związane z miejscem ich użytkowania, powierzane są osobie materialnie odpowiedzialnej, którą  jest pracownik, składający oświadczenie dotyczące przyjęcia odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie, zgodnie z kodeksem pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).Wzór w/w oświadczenia stanowi załącznik nr  16 do Zarządzenia.

Oświadczenie to dotyczy wszystkich składników majątkowych w ramach danego pola spisowego i jest przez pracownika składane w momencie utworzenia nowego pola lub przejęcia już istniejącego od innego pracownika.

 1. Do obowiązków osoby materialnie odpowiedzialnej należy:
 1. prowadzenie bieżąco ewidencji ilościowo-wartościowej lub ilościowej składników majątku UJK oraz okresowe jej uzgadnianie z Działem Księgowości zajmującym się obszarem ewidencji majątkowej,
 2. prowadzeniem procedur związanych z ruchem składników majątkowych, jego prawidłowe dokumentowanie, dostarczanie tej dokumentacji do Działu Księgowości i jej archiwizowanie,
 3. bieżące i prawidłowe znakowanie składników majątkowych numerami inwentarzowymi,
 4. wykonywanie czynności związanych z likwidacją i złomowaniem składników majątkowych,
 5. przygotowanie składników majątkowych do inwentaryzacji oraz aktywne i nieprzerwane w niej uczestnictwo ,
 6. udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu inwentaryzacji i gospodarowania majątkiem.

 

§ 3

 

 1. Nadzór w zakresie gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi zakupionymi lub wytworzonymi w ramach działalności badawczej i rozwojowej sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
 2. Nadzór w zakresie gospodarki pozostałymi rzeczowymi aktywami trwałymi sprawuje Kanclerz Uczelni.
 3. Osobę materialnie odpowiedzialną wskazuje kierownik jednostki organizacyjnej a zatwierdza Kanclerz lub Prorektor ds.. Nauki i Współpracy z Zagranicą (przy składnikach  działalności badawczej i rozwojowej). 
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany informować Kanclerza lub Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (przy składnikach  działalności badawczej i rozwojowej) o konieczności zmiany lub wyznaczenia nowej osoby odpowiedzialnej materialnie.   


                                                                            § 4

 

Dział Księgowości prowadzi ewidencję składników majątkowych  w module „Środki trwałe” programu SIMPLE.ERP.

§ 5

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy nadrzędne.

 

§ 6

 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 106/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ewidencji i gospodarki aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-27 09:31:01
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1544

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka