Zarządzenie Nr 27/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 marca 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad zakupu urządzeń komputerowych i oprogramowania

 

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. W celu zapewnienia kompatybilności urządzeń komputerowych i oprogramowania wykorzystywanego w Uniwersytecie, racjonalizacji ich wykorzystania oraz uproszczenia procedury zamawiania, stosuje się ujednolicone zasady zakupu urządzeń komputerowych i oprogramowania. Wykaz urządzeń komputerowych określony jest we Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV).
 2. Urządzenia komputerowe należy zamawiać zgodnie ze specyfikacją i wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Informatyk zajmujący się obsługą informatyczną jednostki organizacyjnej (w przypadku wydziałów – informatyk wydziałowy) składającej zamówienie, określa rodzaj zestawu zamawianego do pracy na określonym stanowisku lub do określonych zadań i przygotowuje zapotrzebowanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu zamówień publicznych (obowiązującego na podstawie zarządzenia Nr 26/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2005 r. zmienionego zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku).
 4. Urządzenia komputerowe podzielono na następujące kategorie:
 1. zestawy komputerowe stacjonarne,
 2. komputery przenośne,
 3. drukarki i urządzenia wielofunkcyjne,
 4. tablety,
 5. monitory,
 6. myszy komputerowe,
 7. dysk zewnętrzny,
 8. prezenter – wskaźnik laserowy,
 9. akcesoria zasilające - zasilacz awaryjny do zestawu komputerowego i warianty, różniące się przeznaczeniem, konfiguracją i ceną.
 1. Zapotrzebowanie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu zamówień publicznych (obowiązującego na podstawie zarządzenia Nr 26/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2005 r. zmienionego zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku) - na zakup oprogramowania (nie dotyczy systemów operacyjnych
  i oprogramowania biurowego, kupowanych wraz z komputerem) przygotowuje informatyk, zajmujący się obsługą danej jednostki organizacyjnej, po uprzedniej konsultacji z Działem Zabezpieczenia Informatycznego w kwestii możliwości i zasad zakupu określonych licencji.
 2. Urządzenia komputerowe nieuwzględnione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, mogą być zakupione wyłącznie po szczegółowym uzasadnieniem zamówienia, zweryfikowanym i potwierdzonym przez Dysponenta środków i załączonym do zapotrzebowania.
 3. Opis przedmiotu zamówienia urządzeń, nieuwzględnionych w wykazie zawartym w załączniku
  nr 1 do zarządzenia, przygotowuje informatyk z jednostki organizacyjnej w konsultacji z osobą bezpośrednio zainteresowaną realizacją przedmiotu zamówienia - na informatyku spoczywa obowiązek poprawnego opisu konfiguracji sprzętu. Zatwierdzenie konfiguracji urządzeń następuje poprzez złożenie podpisów na zapotrzebowaniu z opisem przedmiotu zamówienia przez informatyka i osobę bezpośrednio zainteresowaną realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Zakupy urządzeń komputerowych  i oprogramowania do budowy i modernizacji sieci komputerowej mogą być realizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Działu Zabezpieczenia Informatycznego, a opis przedmiotu zamówienia przygotowuje informatyk z jednostki organizacyjnej w konsultacji z administratorem centralnym, mającym w zakresie odpowiedzialności nadzór nad określonymi zasobami sieciowymi i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Zatwierdzenie konfiguracji urządzeń następuje poprzez złożenie podpisów na zapotrzebowaniu z opisem przedmiotu zamówienia przez informatyka, osobę bezpośrednio zainteresowaną realizacją przedmiotu zamówienia i administratora centralnego.
 5. Z uwagi na możliwość wydłużenia procedur przetargowych, złożenie zapotrzebowania
  w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego gwarantuje rozliczenie środków finansowych do końca roku.

 

§ 2

 1. Odbioru zamówionych urządzeń i oprogramowania dokonuje informatyk zajmujący się obsługą informatyczną jednostki organizacyjnej, składającej zapotrzebowanie.
 2. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie podlega rejestracji według zasad określonych  zarządzeniem Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestracji oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 3. Sprzęt komputerowe musi być nazwany zgodnie z wytycznymi, wynikającymi z zasad przydzielania nazw w centralnej aplikacji generowania nazw, udostępnianej informatykom zajmującym się obsługą informatyczną jednostek przez Dział Zabezpieczenia Informatycznego i powiązanej z narzędziami, pozwalającymi jednoznacznie określić lokalizację, konfigurację i zainstalowane oprogramowanie.

 

§ 3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 75/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-03-20 08:58:20
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-03-20 09:08:10

Liczba wyświetleń strony: 2665

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka