Zmienione Zarządzeniami nr 114/2019, 121/2019

Zarządzenie nr 98/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 października 2019 roku

 

w sprawie wyborów do rad naukowych instytutów i rad katedr
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz § 108 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządza się wybory do rad naukowych w następujących instytutach (zgodnie ze strukturą organizacyjną, która będzie funkcjonowała od 1 listopada 2019 r.):
 1. Instytut Pedagogiki,
 2. Instytut Sztuk Wizualnych,
 3. Instytut Nauk Prawnych,
 4. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych,
 5. Instytut Nauk Medycznych,
 6. Instytut Nauk o Zdrowiu,
 7. Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa,
 8. Instytut Historii,
 9. Instytut Biologii,
 10. Instytut Chemii,
 11. Instytut Fizyki,
 12. Instytut Geografii i Nauk o Środowisku.
 1. Zarządza się wybory do rad w następujących katedrach (zgodnie ze strukturą organizacyjną, która będzie funkcjonowała od 1 listopada 2019 r.):
 1. Katedra Psychologii,
 2. Katedra Muzyki,
 3. Katedra Ekonomii i Finansów,
 4. Katedra Nauk o Bezpieczeństwie,
 5. Katedra Zarządzania,
 6. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
 7. Katedra Matematyki.

 

§ 2

 1. Wybory , o których mowa w ust. 1, przeprowadza się do dnia 30 listopada 2019 r.
 2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają właściwe okręgowe komisje wyborcze.

 

 

 

§ 3

 1. Kandydaci na członków rad naukowych instytutów składają w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 4 listopada 2019 r. oświadczenia:
 1. o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430, z późn. zm.).
 1. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składają dodatkowo w terminie określonym
  w ust. 1 oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 3. Wzór oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 4. Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ust. 3, składana jest w zaklejonej kopercie
  z adnotacją zawierającą następujące informacje: ,,oświadczenie lustracyjne lub informacja
  o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, imię i nazwisko osoby składającej oraz datę złożenia oświadczenia”. Oświadczenia te składane są wraz z oświadczeniami, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenia te składa się do dyrektora instytutu zgodnie z miejscem zatrudnienia. Dyrektor instytutu jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania ww. oświadczeń do rektora (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich złożenia).
 5. Nauczyciele akademiccy, którzy nie złożyli ww. oświadczeń w terminie określonym w ust. 1, nie mogą być członkami rady naukowej instytutu.

 

§ 4

 1. Kandydaci na członków rad naukowych instytutów muszą zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-24 12:48:49
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 12:39:05

Liczba wyświetleń strony: 1698

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka