Traci moc na podstawie zarządzenia nr 290/2020

Zarządzenie nr 162/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 i pkt 16 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej (zwany dalej Zespołem) w składzie:
 1. prorektor ds. rozwoju i finansów – przewodniczący,
 2. kanclerz,
 3. kwestor,
 4. zastępca kwestora ds. budżetowania, planowania i analiz,
 5. dyrektor Biura Spraw Osobowych,
 6. kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego,
 7. kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,
 8. inspektor ochrony danych,
 9. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kontroli zarządczej.
 1. W pracach Zespołu uczestniczy, w charakterze konsultacyjno-doradczym, audytor wewnętrzny.
 2. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzą w jego skład,
  o ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2.

 

§ 2

Do zadań Zespołu należy m.in.:

 1. monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
 2. monitorowanie skuteczności Systemu Kontroli Zarządczej,
 3. podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej,
 4. przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu Kontroli Zarządczej,
 5. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
 6. wspieranie rektora w podejmowaniu decyzji w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka,
 7. wspieranie rektora w procesie określania priorytetu kierownictwa w odniesieniu
  do poszczególnych ryzyk.

§ 3

Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do:

 1. wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2,
 2. terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej
  do wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

 

§ 4

Posiedzenia Zespołu, zwoływane na wniosek przewodniczącego, odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

 

§ 5

Powiadomienia członków Zespołu o terminie posiedzenia dokonywane są drogą elektroniczną
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

§ 6

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 13:04:01
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 08:43:47

Liczba wyświetleń strony: 697

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka