Zarządzenie Nr 78/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich sprawujących opiekę nad studentami cudzoziemcami w roku akademickim 2019/2020

 

            Na podstawie art. 23 ust 1, art. 127 ust. 6 oraz art. 136 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), § 69 ust.1 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwały nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia za pełnienie funkcji uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+ w wysokości 1000,00 zł.
  2. Ustala się jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia za pełnienie funkcji wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ w wysokości 800,00 zł.
  3. Ustala się wynagrodzenie w formie miesięcznego dodatku specjalnego za pełnienie funkcji instytutowego koordynatora Programu Erasmus+ w oparciu o liczbę studentów biorących udział w Programie Erasmus+ na początku semestru (zimowego i letniego) w wysokości nie mniejszej niż 50,00 zł. Jeżeli instytutowy koordynator Programu Erasmus+ opiekuje się studentami w liczbie większej niż 2, za każdego studenta powyżej 2 otrzymuje zwiększone wynagrodzenie w wysokości 25,00 zł za osobę.
  4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 wypłacane jest w formie miesięcznych dodatków w okresie od 1 października 2019 r.  do 30 września 2020 r. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi wykaz zawierający liczbę studentów biorących udział w Programie Erasmus+ sporządzony przez pracownika Biura Wymiany Studentów i Doktorantów zatwierdzony przez uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+.
  5. Wynagrodzenie wypłacane jest ze środków pochodzących z budżetu Programu Erasmus+.

 

§ 2

  1. Ustala się następujące wynagrodzenie za pełnienie funkcji wydziałowego opiekuna studentów cudzoziemców:

 

Liczba studentów cudzoziemców

Wysokość wynagrodzenia

1-25

100,00 zł

26-50

200,00 zł

 

  1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ustalana jest w oparciu o liczbę studentów cudzoziemców, wykazaną na początku semestru (zimowego i letniego).
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznych dodatków w okresie od 1 października 2019 r.  do 30 września 2020  r. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi wykaz zawierający liczbę studentów cudzoziemców sporządzony przez pracownika dziekanatu zatwierdzony przez dziekana.
  3. Wynagrodzenie wypłacane jest ze środków pochodzących z opłaty wnoszonej przez studentów cudzoziemców.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-10-07 09:06:15
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-10-07 09:07:13

Liczba wyświetleń strony: 1085

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka