Zarządzenie Nr 35/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

 w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z dniem 1 czerwca 2019 roku tworzy się Szkołę Doktorską Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwaną dalej „szkołą doktorską”.
 2. Szkoła doktorska, o której mowa w ust. 1 kształci doktorantów w dyscyplinach w ramach sekcji:
 1. sekcja nauk humanistycznych – obejmuje dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo;
 2. sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych – obejmuje dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku;
 3. sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu - obejmuje dyscypliny: nauki medyczne, nauki o zdrowiu;
 4. sekcja nauk społecznych – obejmuje dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki prawne.

 

 

§ 2

 

1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej, zwany dalej „dyrektorem”.

2. Regulamin szkoły doktorskiej uchwala senat.

 

§ 3

 

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
 1. kierowanie szkołą doktorską;
 2. opracowanie regulaminu szkoły doktorskiej;
 3. opracowywanie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej;
 4. organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
 5. określanie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej za zgodą rektora;
 6. opracowywanie programów kształcenia w szkole doktorskiej;
 7. organizowanie procesu kształcenia doktorantów;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją programu kształcenia;
 9. współpraca z dyrektorami instytutów reprezentującymi dyscypliny wchodzące w skład szkoły doktorskiej w zakresie zapewnienia jakości kształcenia doktorantów, w tym wyznaczania promotorów, promotorów pomocniczych oraz zatwierdzania i realizacji indywidualnych planów badawczych doktorantów, składu komisji rekrutacyjnej, składu komisji do oceny śródokresowej, regulaminu szkoły doktorskiej, zasad i kryteriów rekrutacji do szkoły doktorskiej, programów kształcenia oraz zasad oceny śródokresowej doktorantów;
 10. monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej;
 11. wydawanie z upoważnienia rektora decyzji administracyjnych związanych z kształceniem doktorantów w zakresie określonym przez rektora;
 12. organizowanie procesu przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów;
 13. sprawowanie nadzoru nad procesem przeprowadzania ocen śródokresowych;
 14. dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
 15. koordynowanie prac rady szkoły doktorskiej;          
 16. przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
 17. współpraca z samorządem doktorantów.
 1. Obowiązki dyrektora szkoły doktorskiej do czasu jego powołania pełni pełnomocnik rektora ds. szkoły doktorskiej.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 11:25:35
Data aktualizacji:2019-04-26 11:25:36

Liczba wyświetleń strony: 1463

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka