Zmienione zarządzeniem nr 118/2021

Zarządzenie Nr 130/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

w sprawie organizacji kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 i art. 23 ust.1oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 165 ust. 2  i § 172 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. „Uczelnia” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. „kurs dokształcający” – inną niż studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych lub innych osób, o ile organizowany kurs nie wymaga od uczestników szczególnych kwalifikacji, realizowaną w określonym terminie i utworzoną, w celu:
 1. uzupełnienia wiedzy ogólnej,
 2. uzupełnienia wiedzy specjalistycznej,
 3. uzyskania stosownych uprawnień,
 1. „uczestnik” – osobę kształcącą się na kursie dokształcającym.

 

§ 2

 1. Kurs dokształcającyjest tworzonyprzezprorektora ds. kształcenia na wniosek dziekana
  lub kierownika jednostki międzywydziałowej, po uprzedniej pozytywnej opinii rady wydziału/filii
  lub ciała opiniodawczego innej jednostki organizacyjnej.
 2. Kurs dokształcający może organizować i prowadzić jeden lub kilka wydziałów/filii/jednostek międzywydziałowych.
 3. W przypadku organizowania kursu dokształcającego wspólnie przez kilka wydziałów/filii/jednostek międzywydziałowych,kompetencje w zakresie realizacji kształcenia przejmuje jeden z dziekanów lub kierowników jednostek międzywydziałowych wskazany
  przez prorektora ds. kształcenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zadania poszczególnych wydziałów/filii/jednostek międzywydziałowychoraz zasady wzajemnych rozliczeń finansowych określają sporządzane w formie pisemnej szczegółowe zasady współpracy.
 4. Wydziały/filie i jednostki międzywydziałowe prowadzące kurs dokształcającysą zobowiązane
  do:
 1. przygotowania programu kursu dokształcającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje gwarantujące właściwy poziom i jakość prowadzonych zajęć,
 3. dysponowania odpowiednią infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację efektów uczenia się, w tym zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,
 4. zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej.

 

§ 3

 1. Wniosek o utworzeniekursu dokształcającegojest przedkładany prorektorowi ds. kształcenia przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przedkłada prorektorowi ds. kształcenia:
 1. program kursu dokształcającego zaopiniowany uprzednio pozytywnie przez właściwą radę wydziału/filiilub ciało opiniodawczego innej jednostki organizacyjnej,
 2. wstępny kosztorys według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem rektora, zaakceptowany przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, sprawdzony pod względem rachunkowym przez kwestora,
 3. w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3,szczegółowe zasady współpracy pomiędzy wydziałami, filiami i jednostkami międzywydziałowymi zawierające zadania poszczególnych jednostek oraz zasady rozliczeń finansowych podmiotów organizujących kurs dokształcający.
  1. Brak dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, skutkuje pozostawieniem przez prorektora
   ds. kształcenia danego wniosku bez rozpoznania.
  2. Prorektor ds. kształcenia podejmuje decyzję o utworzeniukursu dokształcającego w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
  3. Zmiany, dotyczące terminu rozpoczęcia kursu dokształcającego, planowanej liczby uczestników, kierownika kursu dokształcającego, wprowadzone w stosunku do podanych we wniosku wymagają akceptacji prorektora ds. kształcenia.
  4. Uruchamianie kolejnej edycji kursu dokształcającegow danym roku akademickim odbywa się poprzez złożenie wniosku do prorektora ds. kształceniawedług wzoru stanowiącego załącznik
   nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 1. Rekrutację na kurs dokształcający przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekanalub kierownika jednostki międzywydziałowej na wniosek kierownika kursu dokształcającego.
 2. Decyzje o przyjęciu na kurs dokształcającypodejmuje prorektor ds. kształcenia.
 3. Kandydat na uczestnika kursu dokształcającego składa następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na kurs dokształcający– formularz osobowy wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji,
 2. kserokopiędyplomu ukończenia studiów, jeśli będzie wymaganylub inny dokument potwierdzający wykształcenie, wynikający z kryteriów rekrutacji określonych w programie kształcenia kursu dokształcającego (wraz z oryginałem/ami do wglądu celem poświadczenia
  za zgodność przez Uczelnię),
 3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 4. inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

 

§ 5

 1. Rozpoczęcie kształcenia na kursie dokształcającym jest dopuszczalne w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych uczestników gwarantuje możliwość samofinansowania kursu.
 2. Decyzję o rozpoczęciu kształcenia na kursie dokształcającympodejmuje prorektor ds. kształceniana wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowejpo zakończeniu rekrutacji
  na kurs dokształcającyoraz na podstawie dokumentacji przedłożonej przez dziekana
  lub kierownika jednostki międzywydziałowej, która obejmuje:
 1. kosztorys, według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem rektora, zaakceptowany
  przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, sprawdzony pod względem rachunkowym przez kwestora,
 2. organizację zajęć, protokół opisowy z postępowania rekrutacyjnego wraz z listą uczestników, którzy dokonali elektronicznej rejestracji, wnieśli opłatę rekrutacyjną i złożyli komplet wymaganych dokumentów zweryfikowanych przez komisję rekrutacyjną,
 3. wykaz kadry realizującej zajęcia na kursie dokształcającym z podziałem na nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; wykaz zawiera tytuł zawodowy lub tytuł/stopień naukowy, nazwisko pracownika oraz liczbę godzin zajęć na kursie dokształcającym.
 1. Za prawidłowy przebieg rekrutacji iorganizację zajęć na kursie dokształcającym odpowiedzialny jest dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej. W przypadku realizowania kursu dokształcającego przez więcej niż jeden wydział/filię lub jednostkę międzywydziałowąosobę odpowiedzialną wskazuje prorektor ds. kształcenia.

 

§ 6

 1. Kursem dokształcającym kieruje kierownik powoływany przez prorektora ds. kształcenia
  na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, wnioskującej o utworzeniekursu dokształcającego.
 2. Kierownik kursu dokształcającego powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.
 3. Kierownik kursu dokształcającego realizuje swoje zadania  na podstawie umowy zlecenia.
 4. Kierownik kursu dokształcającegopodlega bezpośrednio dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej realizującej ten kurs.
 5. Do obowiązków kierownika kursu dokształcającegonależy nadzór nad przebiegiem rekrutacji, organizacją zajęć, realizacjąprogramukursu dokształcającego, a w szczególności:
 1. sporządzenie kosztorysu,
 2. złożenie umów cywilnoprawnych, kart obciążeń dydaktycznych, organizacji kursu dokształcającego,
 3. właściwa organizacja zajęć, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz dyscypliną uczestników i osób prowadzących zajęcia, ustalanie szczegółowych terminów zaliczeń
  i egzaminów, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni zaangażowanymi w obsługę prowadzonegokursu dokształcającego,
 4. aktualizacja kalkulacji kosztów związana m.in. ze zmianą liczby uczestników,
 5. nadzór nad terminowością uiszczania opłat za kurs dokształcający,
 6. złożenie aneksów do umów, kart obciążeń dydaktycznych, organizacji zajęć oraz kalkulacji kosztów w przypadku zmian obciążeń dydaktycznych lub zmiany osób prowadzących zajęcia,
 7. złożenie po zakończeniu danej edycji kursu dokształcającego rozliczenia finansowego
  oraz sprawozdania merytorycznego właściwemu dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej,
 8. złożenie po zakończeniu danej edycji kursu dokształcającego sprawozdań: finansowego i merytorycznego prorektorowi ds. kształcenia,uprzednio zatwierdzonych przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej; wzór sprawozdania finansowego określa Rektorodrębnym zarządzeniem.

 

 

§ 7

 1. Zajęcia realizowane na kursie dokształcającym przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni wprowadza się do karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych, odrębnejdlakursu dokształcającego.
 2. Wysokość stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne realizowane na kursach dokształcających   nie może być wyższa niż dwukrotność stawki za godzinę obliczeniową zajęć ponadwymiarowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujących w uczelni.
 3. Zajęcia realizowane na kursie dokształcającymprzez nauczyciela akademickiego zatrudnionego
  w uczelni mogą stanowić uzupełnienie części jego pensum dydaktycznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi oraz osoby niezatrudnione w uczelni realizują zajęcia dydaktyczne na kursie dokształcającym w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 4,sąustalanekażdorazowo za zgodą rektora
  na zasadach określonych w zarządzeniu rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych
  w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Wysokość wynagrodzenia kierownika kursu dokształcającego określona jest w kosztorysie kursu. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju, liczbyuczestnikówkursu dokształcającego, czasu jego trwania,  systemu oraz  okoliczności ponownego rozpoczęcia kształcenia, tj. czykurs jest uruchamiany po raz pierwszy, czy jest to kolejna edycja.
 7. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 ustala rektor przy uwzględnieniu kosztorysu kursu dokształcającego.
 8. Dokumentacja i obsługa techniczna kursu dokształcającego jest prowadzona przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych wyznaczonych przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej.
 9. Koszty prowadzenia kursu dokształcającego w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej i eksploatacji pomieszczeń ujęte są w kosztach pośrednich.

 

§ 8

Dokumentację dotyczącą przebiegu kursu dokształcającego oraz ich archiwizację prowadzą właściwe jednostki wyznaczone przez dziekanalub kierownika jednostki międzywydziałowej oraz Biuro
ds. Kształcenia.

 

§ 9

Prawa i obowiązki uczestnika kursu dokształcającego związane z tokiem danego kursu określa regulamin kursu dokształcającego określony odrębnymi przepisami.

 

§ 10

Absolwenci kursu dokształcającego uzyskują świadectwo ukończenia kursu według wzorów określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 11

 1. Kształcenie na kursie dokształcającym jest odpłatne.
 2. Zasady ustalania wysokości opłat za kurs dokształcający regulują odrębne przepisy.

 

§ 12

W przypadku kiedy kurs dokształcający organizowanyjest na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować inne zasady niż określonew niniejszym zarządzeniu, jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie wykraczają one poza uregulowania prawne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 13

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Wodniesieniu do kursów dokształcających utworzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2019-11-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-05 12:08:56
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-09-06 12:12:24

Liczba wyświetleń strony: 1232

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka