Zarządzenie Nr 63/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 sierpnia 2019 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 oraz art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.), § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861),
§ 9 ust. 1 i §10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018 poz. 1837) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 39/2019  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020 dokonuje się następujących zmian:

 

  1. dotychczasowa treść § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Wysokość opłat pobieranych za wydawanie dokumentów i ich duplikatów dla studentów i doktorantów określa odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.”,

  1. dotychczasowy załącznik nr 5 – „Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów” zastępuje się nowym załącznikiem nr 5,
  2. dodaje się załącznik nr 6 – „Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla doktorantów”.
  1. Załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-08-05 09:11:22
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-08-05 09:48:24

Liczba wyświetleń strony: 1190

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka