Zarządzenie Nr 10/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 lutego 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni na zadania określone w art. 365 ust. 2) lit. a) i d) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce w 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2, art. 407 ust.2  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), art. 237 i art. 316 ust.2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin dotyczący zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni na zadania określone w art. 365 ust. 2) lit. a) i d) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

  1. Środki finansowe z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyznane do dnia 31 grudnia 2018r. na podstawie  Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową, należy wydatkować do 30 czerwca 2019 roku.
  2. Sprawozdania roczne z realizacji projektów finansowanych w 2018 roku  ze środków na działalność statutową na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową, należy złożyć w terminie i według procedury określonej w tym Regulaminie.
  3. Sprawozdania końcowe z realizacji projektów finansowanych ze środków na działalność statutową na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową  należy złożyć w terminie do 15 lipca 2019 roku według procedury określonej w tym Regulaminie.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-14 09:40:10
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-18 14:36:23

Liczba wyświetleń strony: 2860

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka