Zmienione Zarządzeniem nr 153/2019

Zarządzenie Nr 61/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 265, art. 342 ust. 3 pkt. 1) i 4) oraz ust. 4, art. 343 ust. 1 pkt 21), art. 346 ust. 1 pkt 5), art. 354 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r. poz. 496) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy, w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zobowiązani są do sprawozdawczości publikacji naukowych poprzez indywidualne konta w Systemie ORCID.

2. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1, dotyczy publikacji naukowych wydanych od 1 stycznia 2019 roku.

3. Za prawidłowość i rzetelność danych sprawozdawczych oraz terminowość ich wprowadzania do Systemu ORCID odpowiada dyrektor instytutu lub kierownik katedry, mając na uwadze konieczność zapewnienia ich kompletności i aktualności.

4. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest zobowiązana do świadczenia pomocy dla pracowników, o których mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID.

 

§ 2

1. Raportowanie publikacji naukowych w Systemie ORCID, służy realizacji ustawowych obowiązków sprawozdawczych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Ustawowy obowiązek sprawozdawczy w Systemie ORCID obejmuje następujące rodzaje publikacji naukowych:

1) artykuły naukowe;

2) monografie naukowe;

3) redakcje naukowe monografii naukowych;

4) rozdziały w monografiach naukowych,

w szczególności opublikowane w:

a) recenzowanych czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, ujętych w wykazach czasopism naukowych ustalonych na podstawie Komunikatu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 oraz sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

b) wydawnictwach publikujących recenzowane monografie naukowe zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;

2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

5. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

7. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

8. Monografią naukową jest również:

1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:

a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,

b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;

2) edycja naukowa tekstów źródłowych.

 

§ 3

1. Nauczyciele akademiccy, o których mowa § 1 ust. 1 wprowadzają lub aktualizują w Systemie ORCID, publikacje naukowe, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1-4, niezwłocznie po ich opublikowaniu w ostatecznej formie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,

 

2. Publikacje naukowe, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1-4, wydane w ostatecznej formie w 2019 roku, są wprowadzane lub aktualizowane w Systemie ORCID do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

§ 4

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2) Zarządzenie Nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 115/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 5

Przy ocenie okresowej nauczycieli akademickich za lata 2018-2019, przeprowadzanej w 2020 roku ma zastosowanie załącznik nr 1 Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do Zarządzenia Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 maja 2015 roku. Tabela nr 1, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-07-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-30 11:59:42
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2023-02-17 10:52:48

Liczba wyświetleń strony: 1561

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka