Zmienione zarządzeniem nr 293/2020

Zarządzenie Nr 134/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 grudnia 2019 roku

  

w sprawie warunków udostępniania pracownikom składników majątkowych Uniwersytetu

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządza się, co następuje:  

 

 

§ 1

Zarządzenie reguluje zasady udostępniania pracownikom składników majątkowych, stanowiących własność Uniwersytetu.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę, z którą Uniwersytet zawarł umowę o pracę,
 3. udostępnieniu składnika majątkowego – należy przez to rozumieć umożliwienie pracownikowi korzystania ze składnika majątkowego poza stałym miejscem pracy
  lub terenem Uniwersytetu,
 4. składnikach majątkowych – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia przenośne
  w szczególności komputer przenośny (laptop), tablet, telefon komórkowy, smartfon –
  z podstawową funkcją urządzeń mobilnych, tzn. praca w dowolnym miejscu
  z wykorzystaniem technik komunikacyjnych bez konieczności utrzymywania połączenia przewodowego z internetem oraz inne urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonywania prac określonych  zakresem obowiązków,
 5. osobie odpowiedzialnej za pole spisowe – należy rozumieć pracownika Uniwersytetu, któremu powierzono pieczę nad wyznaczonym majątkiem Uniwersytetu w zakresie przydzielonego pola spisowego,

 

§ 3

Warunkami koniecznymi do spełnienia, w celu udostępnienia składnika majątkowego pracownikowi realizującemu zadania powierzone zakresem obowiązków, są:

 1. obowiązująca umowa o pracę,
 2. konieczność pracy w różnych lokalizacjach Uniwersytetu lub poza jego terenem,
 3. zawarcie umowy z Uniwersytetem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Udostępnienie składnika majątkowego pracownikowi spełniającemu warunki, o których jest mowa
w § 3, polega na umożliwieniu korzystania z tego składnika w celu wykonywania powierzonych zadań.

 

§ 5

 1. Uniwersytet może udostępnić pracownikowi składnik majątkowy na podstawie umowy, o której mowa w  § 3 pkt 3), na okres trwania stosunku pracy.
 2. Po upływie terminu, o którym jest mowa w ust. 1, pracownik zobowiązany jest zwrócić udostępniony składnik majątkowy w stanie niepogorszonym.
 3. Wydanie i zwrot mienia zostanie potwierdzone przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym, poświadczającym dokonanie danej czynności.

 

§ 6

 1. Pracownik, któremu udostępniono składnik majątkowy ponosi za ten składnik odpowiedzialność materialną, chyba że jego utrata lub uszkodzenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Górną granicę odpowiedzialności pracownika za udostępniony składnik majątkowy stanowi cena zakupu ustalona na podstawie faktury zakupu wystawionej dla Uniwersytetu.
 3. Granica odpowiedzialności, ustalona zgodnie z ust. 2, jest niezmienna przez cały okres każdego udostępnienia danego składnika majątkowego, chyba że utrata lub uszkodzenie mienia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.
 4. Pracownik nie jest odpowiedzialny za zużycie składnika majątkowego będące wynikiem prawidłowego używania.
 5. Elektroniczne urządzenia przenośne mogą być udostępnione pracownikowi po uprzednim zaszyfrowaniu.

 

§ 7

Pracownikowi, któremu udostępniono składnik majątkowy nie wolno oddawać go do korzystania osobom trzecim.

 

§ 8

 1. Kanclerz ma prawo do kontroli udostępnionego składnika majątkowego przy udziale zainteresowanego pracownika. Pracownik zobowiązany jest dostarczyć składnik majątkowy celem kontroli po uprzednim pisemnym powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym uprzedzeniem.
 2. W przypadku stwierdzenia – w wyniku kontroli – nieprawidłowości w korzystaniu
  z udostępnionego składnika majątkowego, kanclerz może podjąć decyzje o jego zwrocie.
 3. Pracownik na wezwanie osoby odpowiedzialnej za dane pole spisowe, na którym zewidencjonowany jest powierzony składnik majątkowy zobowiązany jest do jego  dostarczenia
  w wyznaczonym terminie (o którym jest informowany co najmniej 7 dni wcześniej) w celu przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury).
 4. Niewypełnienie przez pracownika obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 3, będzie traktowane jako utrata składnika majątkowego

 

§ 9

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 93/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie warunków udostępniania składników majątkowych Uniwersytetu niebędących infrastrukturą badawczą, pracownikom realizującym badania naukowe poza terenem Uniwersytetu.
 2. Do umów o odpowiedzialności materialnej zawartych na podstawie zarządzenia wskazanego w ust. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Pracownicy, którym udostępniono elektroniczne urządzenia przenośne na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, są zobowiązani do ich przedłożenia właściwym informatykom celem zaszyfrowania w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego Zarządzenia. Brak realizacji powyższego obowiązku będzie podstawą do żądania zwrotu urządzenia przez UJK.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 07:32:14
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 08:54:42

Liczba wyświetleń strony: 1052

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka