Zmienione zarządzeniami 63/2019, 75/2019, 90/2019

Zarządzenie Nr 39/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.), § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla obywateli polskich

§ 1

 

 1. Wysokość opłat na niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich określa
  Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wysokość opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku innym niż język polski określa Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Zasady uiszczania innych opłat określają odrębne przepisy.

 

 

 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla cudzoziemców, studiujących na zasadach odpłatności

§ 2

 

 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe stacjonarne na zasadach odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe niestacjonarne wnoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe prowadzone w języku innym niż język polski wnoszą opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia wnoszą opłaty,
w tym opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

 § 4

 1. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy uczelni.
 2. Opłaty za odbywanie studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów.
 3. Opłaty za odbywanie kursów dokształcających i szkoleń są wnoszone nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.
 4. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na podstawie decyzji administracyjnej rektora.
 6. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią
  a studentem cudzoziemcem, której wzór określa odrębne zarządzenie.
 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla wszystkich studiujących

§ 5

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS, przedmiotów nieobjętych planem studiów
  i przedmiotów powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz
  w przypadku przeprowadzania procedury potwierdzania efektów uczenia się, określa Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem ust.2-3.
 1. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie, jest równa wartości kwotowej 5 punktów ECTS określonej dla danego kierunku.
 2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne są prowadzone w grupach poniżej 8 osób, student wnosi dodatkową opłatę w wysokości:

 

Lp.

Liczba studentów w grupie

Wysokość opłaty za jedną godzinę dydaktyczną

1

1

80 zł

2

2

40 zł

3

3-7

30 zł

 

 1. Wysokość opłat pobieranych za wydawanie dokumentów i ich duplikatów określa Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku akademickim 2019/2020.

 

Dokumenty do pobrania:

   

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-04-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 14:29:25
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-31 09:45:16

Liczba wyświetleń strony: 2406

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka