Zarządzenie Nr 52/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w uczelni za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 136 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), § 69 ust.1 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 2016, poz.2063 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 100

 

 

 

 

 

przewodniczący

400,00 zł

 

 

 

 

 

sekretarz

400,00 zł

 

 

 

 

 

członek

200,00 zł

101- 200

500,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

201- 300

600,00 zł

600,00 zł

400,00 zł

301- 400

700,00 zł

700,00 zł

500,00 zł

401- 500

800,00 zł

800,00 zł

600,00 zł

501- 600

900,00 zł

900,00 zł

700,00 zł

601- 700

1000,00 zł

1000,00 zł

800,00 zł

701- 800

1100,00 zł

1100,00 zł

900,00 zł

801- 900

1200,00 zł

1200,00 zł

1000,00 zł

901-1000

1300,00 zł

1300,00 zł

1100,00 zł

1001- 1200

1500,00 zł

1500,00 zł

1200,00 zł

od 1201

1700,00 zł

1700,00 zł

1300,00 zł

 

 

§ 2

 

 1. Do wyliczenia wynagrodzenia za udział w pracach komisji nie wlicza się kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na kierunki, które nie zostały uruchomione.
 2. Wynagrodzenie za udział w pracach komisji nie może być wyższe niż 1700,00 zł.
 3. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.
 4. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł.
 5. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.
 6. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.
 7. Wynagrodzenie dla pracowników, biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 8. Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który potwierdza poprawność danych, oraz dziekana.
 9. Podstawę wypłaty wynagrodzenia pracowników za pracę w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 8, zweryfikowane pod względem merytorycznym przez kierownika Działu Nauczania, a następnie zatwierdzone przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 10. Kwotę wynagrodzenia dla prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz kierownika Działu Nauczania oblicza się odpowiednio tak jak dla przewodniczącego i sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 11. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji i po zakończeniu pracy komisji na danym wydziale.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-02 09:52:36
Data aktualizacji:2019-07-02 09:52:36

Liczba wyświetleń strony: 1134

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka