Traci moc na podstawie zarządzenia nr 110/2021

Zmienione na podstawie Zarządzenia nr 19/2020

Zarządzenie Nr 7/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia  2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1791) a także § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Zatwierdza się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
 1. format świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 2. papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:
 1. znak wodny,
 2. zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,
 3. włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,
 4. włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,
 5. tło giloszowe,
 6. ramkę giloszową,
 7. mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,
 8. druk irysowy,
 1. na drugiej stronie świadectwa zamieszcza się wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin  zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS,
 2. druk tekstu odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt uczelni; pod nazwą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych umieszcza się odpowiednio, napis „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt.
 3. w przypadku świadectw ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
 1. nazwę kwalifikacji,
 2. znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz.986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie szóstym albo siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), arabską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-01-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 15:17:34
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-08-16 13:39:39

Liczba wyświetleń strony: 1231

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka