Zarządzenie Nr 45/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 maja 2019 roku

zmieniające zarządzenie nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały  nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 38/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademicki 2019/2020 z późn. zm., zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2019/2020 dokonuje się poniższych zmian:

  1. Ze składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, z funkcji sekretarza, odwołuje się mgr Annę Kamińską. Na funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu powołuje się mgr Elżbietę Hombek.
  2. Ze składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym odwołuje się członków: dr. Ryszarda Błaszkiewicza oraz dr Martę Wilk. Do składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym powołuje się dr Katarzynę Rogozińską oraz dr Barbarę Klasińską.
  1. Dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w § 1 ust. 5 pkt 9, który otrzymuje brzmienie mgr Łukasz Antos –członek.

§ 2

 

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-05-21 14:46:55
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2019-06-10 13:55:39

Liczba wyświetleń strony: 1167

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka