Zarządzenie Nr 43/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ewaluacji jakości działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) i § 69 ust. 1-2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się Regulamin ewaluacji jakości działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania do doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej.

 

§ 2

 

  1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się:
  1. paragrafy § 8, 9 i 10 Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzonego zarządzeniem Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Zarządzenie Nr 21/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  1. Paragraf 11 Regulaminu, o jakim mowa w ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie zatwierdzonej parametryzacji nauczycieli akademickich dyrektorzy instytutów oraz kierownicy katedr opracowują w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego w module Dorobek Naukowy.XP sprawozdania z działalności naukowej jednostki”.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-05-16 07:52:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-05-28 12:08:06

Liczba wyświetleń strony: 1498

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka