Zarządzenie Nr 4/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się wzory umów cywilnoprawnych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

  1. zał. nr 1 – umowa zlecenia,
  2. zał. nr 2 – umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, 
  3. zał. nr 3 – umowa o dzieło,
  4. zał. nr 4 – umowa o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich.

 

§ 2

 

W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zawierana jest przez Uniwersytet z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i jednocześnie niemającą miejsca zamieszkania w Polsce, osoba ta obowiązana jest wypełnić przy zawieraniu umowy oświadczenie stanowiące zał. nr 5
do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Modyfikacja poszczególnych zapisów wzorów umów, o których mowa w § 1, wymaga uzyskania akceptacji radcy prawnego.

 

§ 4

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-23 08:49:27
Data aktualizacji:2019-01-23 08:49:27

Liczba wyświetleń strony: 2268

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka