Zarządzenie nr 114/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 98/2019 Rektora z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyborów do rad naukowych instytutów i rad katedr 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 108 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Dotychczasową treść § 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

,,§ 2

1. Wybory , o których mowa w § 1, przeprowadza się do dnia 30 listopada 2019 r.

  2. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadzają właściwe okręgowe komisje wyborcze.”.

  1. Dotychczasową treść § 3 ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

,,Kandydaci na członków rad naukowych instytutów składają w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 13 listopada 2019 r. oświadczenia:

  1. o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.  1668, ze. zm.)oraz w Statucie  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  2. o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  18  października  2006  r.  o  ujawnianiu  informacji  o dokumentach  organów  bezpieczeństwa  państwa  z  lat  1944-1990 oraz  treści  tych  dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 430, ze zm.).”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 08:13:23
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-13 13:28:30

Liczba wyświetleń strony: 1019

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka