Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 64/2019

Zarządzenie Nr 33/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust.3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 1. skreśla się § 7.
 2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą są:

1. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą,

a)      Biuro Krajowych Programów Badawczych,

b)      Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych.”

 1. w § 11 ust. 1 dodaje się pkt 11) o następującym brzmieniu:

„11. Dział Techniczno-Budowlany.”

 1. § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Jednostkami administracyjnymi podporządkowanymi i nadzorowanymi bezpośrednio przez zastępcę kanclerza ds. ogólnych są:

1) Dział Funduszy Europejskich,

2) Dział Innowacji i Transferu Technologii.”

 1. w § 21 skreśla się pkt 11) i 12).
 2. § 30 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Kanclerz wykonuje swoje funkcje przy pomocy:

1) zastępcy kanclerza ds. ogólnych,

2) zastępcy kanclerza ds. Filii,

3) zastępcy kanclerza – kwestora (głównego księgowego),

4) kierowników bezpośrednio podporządkowanych jednostek administracyjnych.”

 

 1. § 31 otrzymuje brzmienie:

„1. Zastępca Kanclerza ds. ogólnych kieruje powierzonym mu  przez kanclerza zakresem spraw
i działalnością podporządkowanych mu bezpośrednio jednostek administracyjnych oraz wykonuje obowiązki kanclerza w czasie jego nieobecności.

2. Do zakresu działania zastępcy kanclerza ds. ogólnych należy:

1) inspirowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych i innych źródeł oraz nadzorowanie i koordynowanie wszystkich projektów unijnych,

2) koordynacja działań związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i środków pochodzących z innych źródeł,

3) koordynacja działań związanych z innowacjami i transferem technologii,

4) sporządzanie zakresów obowiązków służbowych podległych kierowników jednostek administracyjnych,

5) nadzorowanie działalności podległych jednostek administracyjnych.”.

 1. skreśla się § 49.
 2. skreśla się § 58.
 3. skreśla się zapis przed § 72 „Jednostki administracyjne podporządkowane zastępcy kanclerza ds. technicznych”.
 4. Dodaje się po § 72 zapis „Jednostki administracyjne podporządkowane zastępcy kanclerza ds. ogólnych”.
 5. § 73 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Działu Funduszy Europejskich należy w szczególności:

1) informowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o możliwościach uzyskania finansowania z funduszy zewnętrznych, w tym o aktualnych konkursach i wytycznych,

2) prowadzenie doradztwa w zakresie wniosków dotyczących projektów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych oraz infrastrukturalnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych,

3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przygotowującymi projekty, finansowane ze źródeł zewnętrznych,

4) koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,

5) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków w ramach funduszy zewnętrznych,

6) monitorowanie procesu oceny formalnej i merytorycznej (merytoryczno-technicznej) złożonych aplikacji do czasu uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu,

7) gromadzenie informacji o wszystkich realizowanych w Uczelni projektach, zadaniach i inicjatywach finansowanych z funduszy zewnętrznych,

8) sporządzanie planu rzeczowo-finansowego projektów,

9) uczestnictwo w realizacji projektów, na które uzyskano dofinansowanie, w zakresie zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek Uczelni, w szczególności przygotowywanie wniosków o płatność, prefinansowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,

10) wykonywanie innych czynności związanych z realizacją projektów ze względu na ich specyfikę,

11) monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektów oraz utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości projektów we współpracy z innymi jednostkami Uczelni,

12) niezwłoczne informowanie właściwego prorektora o zagrożeniach w realizacji projektów,

13) prowadzenie  dokumentacji każdego projektu umożliwiającej pełny monitoring i kontrolę jego realizacji  w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych jednostek Uczelni,

14) obsługa kontroli i udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie prawidłowości realizacji projektów,

15) analizowanie sprawozdań z realizacji projektów, konstruowanie i przedstawianie wniosków z analizy właściwemu prorektorowi,

16) współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i płatniczymi w zakresie realizacji i rozliczania projektów,

17) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji realizowanych projektów zgodnie z umową o dofinansowanie, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych jednostek Uczelni.”

§ 731 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Działu Innowacji i Transferu Technologii należy w szczególności:

1) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach finansowania badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych i wdrożeń na rzecz gospodarki,

2) nawiązywanie współpracy, przygotowywanie dokumentacji (wniosków, projektów umów), koordynowanie ich realizacji i prowadzenie rejestru podmiotów zewnętrznych, w tym gospodarczych współpracujących z Uczelnią w zakresie badań naukowych,

3) współpraca z pracownikami naukowymi Uczelni w celu przygotowania wniosków
o dofinansowanie projektów badawczych, w tym międzynarodowych, w zakresie interpretacji wytycznych dotyczących opracowania oraz pozyskania wymaganych danych niezbędnych do złożenia wniosku,

4) wspieranie działań mających na celu współpracę Uczelni z otoczeniem zewnętrznym, w tym gospodarczym, w zakresie przygotowania prac dyplomowych i doktoranckich realizowanych na potrzeby tych podmiotów i rozwoju innowacyjnej gospodarki,

5) wspieranie pracowników przy przygotowywaniu grantów,

6) aktualizacja komercyjnej oferty naukowo-badawczej Uczelni,

7) obsługa informacyjna i administracyjna usług komercyjnych realizowanych przez Uczelnię na rzecz podmiotów zewnętrznych,

8) wspieranie pracowników Uczelni w przygotowywaniu dokumentacji projektów badawczych
w językach obcych,

9) aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych wraz z załącznikami w postaci umów
o współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz umów związanych z procesem transferu technologii,

10) współpraca z innymi jednostkami w zakresie działań na rzecz współpracy z gospodarką,

11) opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z komercjalizacją badań naukowych oraz prowadzenie dokumentacji prac zleconych,

12) sporządzanie faktur i prowadzenie ich rejestru z komercyjnej oraz zleconej działalności naukowo-badawczej,

13) przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w obszarze naukowobadawczym,

14) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych finansowanych w zakresie prowadzonej

w Uczelni komercyjnej działalności naukowo-badawczej i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych projektów badawczych),

15) kontrola formalno-rachunkowa realizacji prac badawczych dotyczących zadań realizowanych przez Dział.

16) zapewnienie obsługi i prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem projektu wynalazczego, w tym m.in. kierowanie do oceny złożonego projektu i zgłaszanie projektów do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej i innych urzędów patentowych.

17) zapewnienie prowadzenie dokumentacji związanej z projektami wynalazczymi oraz przyznanymi patentami, prawami ochronnymi i prawami z rejestracji.”

 

§ 2

1.      W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem  Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 r., zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2018 r, dotychczasowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

2.      Nowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4, o których jest mowa w ust.1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-08 07:56:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1993

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka