Traci moc na podstawie zarządzenia nr 54/2022

Zarządzenie Nr 95/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 października 2019 roku

 

w sprawie organizacji studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 i art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20  lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 165 ust. 2 i § 172 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)  „Uczelnia” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)  „studia podyplomowe” – formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci  posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, realizowaną w określonym terminie i utworzoną w celu:

a)   podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b)   uzupełniania i aktualizowania wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych, 

c)   uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

3)  „słuchacz” – osobę kształcącą się na studiach podyplomowych.

 

§ 2

 1. Studia podyplomowe tworzone są przez rektora na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, po pozytywnej opinii rady tej jednostki oraz właściwych komisji ds. kształcenia funkcjonujących na poziomie wydziału/filii i Uczelni.
 2. Program studiów podyplomowych ustala Senat Uczelni.
 3. Studia podyplomowe może organizować i prowadzić jeden lub kilka wydziałów/filii/jednostek międzywydziałowych.
 4. W przypadku organizowania studiów podyplomowych wspólnie przez kilka wydziałów/filii/jednostek międzywydziałowych, kompetencje w zakresie realizacji kształcenia  przejmuje jeden z dziekanów wskazany przez rektora. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zadania poszczególnych wydziałów/filii/jednostek międzywydziałowych oraz zasady wzajemnych rozliczeń finansowych określają sporządzane w formie pisemnej szczegółowe zasady współpracy.
 5. Wydziały/filie i jednostki międzywydziałowe prowadzące studia podyplomowe, zobowiązane są do:
 1. przygotowania programu studiów podyplomowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zapewniające właściwy poziom i jakość prowadzonych zajęć,
 3. dysponowania odpowiednią infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację efektów uczenia się, w tym zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,
 4. zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej.

 

 

§ 3

 1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych przedkładany jest rektorowi przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej,  według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przedkłada rektorowi:
 1. zatwierdzony przez Senat program studiów podyplomowych zaopiniowany uprzednio pozytywnie przez właściwą radę wydziału/filii lub jednostki międzywydziałowej oraz komisje wskazane w § 2 ust. 1,
 2. wstępny kosztorys według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem rektora, zaakceptowany przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, sprawdzony pod względem rachunkowym przez kwestora,
 3. w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 4 szczegółowe zasady współpracy pomiędzy wydziałami, filiami i jednostkami międzywydziałowymi zawierające zadania poszczególnych jednostek  oraz zasady  rozliczeń finansowych podmiotów organizujących studia podyplomowe.
  1. Brak dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2 skutkuje pozostawieniem przez rektora danego wniosku bez rozpoznania.
  2. Rektor podejmuje decyzję o utworzeniu studiów podyplomowych odrębnym zarządzeniem w terminie miesiąca od ustalenia programu studiów podyplomowych przez Senat Uczelni.
  3. Decyzja rektora w przedmiocie utworzenia studiów podyplomowych jest ostateczna.
  4. Zmiany, dotyczące terminu rozpoczęcia studiów podyplomowych, planowanej liczby słuchaczy lub kierownika studiów podyplomowych, wprowadzone w stosunku do podanych we wniosku wymagają akceptacji rektora.
  5. Uruchamianie kolejnej edycji studiów podyplomowych w danym roku akademickim odbywa się poprzez złożenie wniosku do rektora według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana na wniosek kierownika studiów podyplomowych.
 2. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje rektor.
 3. Kandydat na słuchacza studiów podyplomowych  składa następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – formularz osobowy  wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji,
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię),
  3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  4. inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

 

§ 5

 1. Rozpoczęcie kształcenia na studiach podyplomowych jest dopuszczalne w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych uczestników gwarantuje możliwość samofinansowania studiów podyplomowych.

2.  Decyzję o rozpoczęciu kształcenia na studiach podyplomowych podejmuje rektor, na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe oraz na podstawie dokumentacji przedłożonej przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, która obejmuje:

 1. kosztorys, według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem rektora, zaakceptowany przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, sprawdzony pod względem rachunkowym przez kwestora,
 2. organizację zajęć dydaktycznych, protokół opisowy z postępowania rekrutacyjnego wraz z listą słuchaczy, którzy dokonali elektronicznej rejestracji, wnieśli opłatę rekrutacyjną i złożyli komplet wymaganych dokumentów zweryfikowanych przez komisję rekrutacyjną,
 3. wykaz kadry realizującej zajęcia na studiach podyplomowych z podziałem na nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; wykaz zawiera tytuł zawodowy lub tytuł/stopień naukowy, nazwisko pracownika oraz liczbę godzin zajęć na studiach podyplomowych.
 1. Za prawidłowy przebieg rekrutacji i organizację zajęć na studiach podyplomowych odpowiedzialny jest dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej. W przypadku realizowania studiów podyplomowych przez więcej niż jeden wydział/filię lub jednostkę międzywydziałową osobę odpowiedzialną wskazuje rektor.

 


§ 6

 1. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów podyplomowych powoływany przez rektora na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, wnioskującej o utworzenie studiów podyplomowych.
 2. Kierownik studiów podyplomowych powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.
 3. Kierownik studiów podyplomowych realizuje swoje zadania  na podstawie umowy zlecenia.
 4. Kierownik studiów podyplomowych podlega bezpośrednio dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej realizującej  studia podyplomowe.
 5. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy nadzór nad przebiegiem rekrutacji, organizacją zajęć, realizacją programu studiów podyplomowych, a w szczególności:
 1. sporządzenie kosztorysu,
 2. złożenie umów cywilno-prawnych, kart obciążeń dydaktycznych, organizacji studiów podyplomowych,
 3. właściwa organizacja zajęć, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz dyscypliną słuchaczy i osób prowadzących zajęcia, ustalanie szczegółowych terminów zaliczeń i egzaminów, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni zaangażowanymi w obsługę prowadzonych studiów podyplomowych,
 4. aktualizacja kalkulacji kosztów związana m.in. ze zmianą liczby słuchaczy,
 5. nadzór terminowości uiszczania opłat za studia podyplomowe,
 6. złożenie aneksów do umów, kart obciążeń dydaktycznych, organizacji zajęć oraz kalkulacji kosztów w przypadku zmian obciążeń dydaktycznych lub zmiany osób prowadzących zajęcia,
 7. złożenie po zakończeniu danej edycji studiów podyplomowych rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego właściwemu dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej w terminie 30 dni,
 8. złożenie po zakończeniu danej edycji studiów podyplomowych sprawozdań: finansowego i merytorycznego rektorowi, uprzednio zatwierdzonych przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej. Wzór sprawozdania finansowego określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 

§ 7

 1. Zajęcia realizowane na studiach podyplomowych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni wprowadza się do karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych, odrębnej dla studiów podyplomowych.
 2. Wysokość stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych  nie może być wyższa niż dwukrotność stawki za godzinę obliczeniową zajęć ponadwymiarowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujących w uczelni zgodnie z rozporządzeniem ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
 3. Zajęcia realizowane na studiach podyplomowych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni mogą stanowić uzupełnienie części  jego pensum dydaktycznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi oraz osoby niezatrudnione w uczelni realizują zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 4 ustalane są każdorazowo za zgodą rektora na zasadach określonych w zarządzeniu  rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Wysokość wynagrodzenia kierownika studiów podyplomowych określona jest w kosztorysie studiów. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju, liczby  słuchaczy studiów podyplomowych, czasu ich trwania,  systemu oraz  okoliczności ponownego rozpoczęcia kształcenia, tj. czy studia podyplomowe uruchamiane są po raz pierwszy, czy jest to kolejna edycja.
 7. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 ustala rektor przy uwzględnieniu kosztorysu 
  studiów podyplomowych.
 8. Dokumentacja i obsługa techniczna studiów podyplomowych jest prowadzona przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych wyznaczonych przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej.
 9. Koszty prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej i eksploatacji pomieszczeń ujęte są w kosztach pośrednich.

 

§ 8

Dokumentację dotyczącą przebiegu studiów podyplomowych oraz ich archiwizację prowadzą właściwe jednostki wyznaczone przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, oraz Biuro ds. Kształcenia.

 

§ 9

Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych  związane z tokiem tych studiów określa regulamin studiów podyplomowych zatwierdzony odrębnymi przepisami.

 

§ 10

Absolwentom studiów podyplomowych wydaje się świadectwa ukończenia studiów według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

 

§ 11

 1. Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne.
 2. Zasady ustalania wysokości  opłat za studia podyplomowe regulują odrębne przepisy.

 

§ 12

W przypadku kiedy studia podyplomowe organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować inne zasady niż określone w niniejszym zarządzeniu jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie wykraczają one poza uregulowania prawne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 13

Traci moc zarządzenie nr 9/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających z póź.zm.

 

§ 14

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. W odniesieniu do studiów podyplomowych utworzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-22 13:12:53
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-09 12:10:41

Liczba wyświetleń strony: 1592

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka