Zarządzenie Nr 120/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

w sprawie zasad finansowania i wydawania publikacji zgłaszanych do planu na rok 2020 w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz Uchwały Nr 63/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Prawo zgłaszania publikacji do planu wydawniczego na rok 2020 na zasadach pełnego (100%) finansowania mają pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
    w Kielcach, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry.
  2. Zgłoszenia publikacji przez pracowników jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, ogólnouczelnianych wymagają pozytywnej opinii kierownika jednostki i mogą zostać przyjęte do wydania za zgodą Prorektora ds. Nauki.
  3. W Wydawnictwie Uniwersyteckim mogą wydawać prace naukowe pracownicy innych uczelni
    i jednostek naukowych po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki na zasadach pełnego finansowania.

 

§ 2

  1. Redaktorami naukowymi prac zgłaszanych do planu wydawniczego mogą być pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych.
  2. Zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego przedstawia się do zaopiniowania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum w terminie do 15 grudnia roku poprzedniego. Senat Uniwersytetu zatwierdza plan wydawniczy do 31 stycznia roku, którego plan dotyczy.

 

§ 3

Dla każdej pozycji wydawniczej obowiązuje zasada obligatoryjnego recenzenta, którym jest pracownik naukowy spoza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Recenzent zatwierdzany jest przez Senacką Komisję Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-13 13:31:04
Data aktualizacji:2019-11-13 13:31:05

Liczba wyświetleń strony: 794

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka