Zarządzenie nr 97/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 października 2019 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad podziału Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) a także § 29 ust. 1  pkt 2
oraz pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje :

 

§ 1

Niniejsze zarządzenie określa szczegółowe zasady podziału Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego UJK na:

 1. Wydział Pedagogiki i Psychologii, w skład którego wchodzą:
 1. Instytut Pedagogiki,
 2. Katedra Psychologii,
 1. Wydział Sztuki, w skład którego wchodzą:
 1. Instytut Sztuk Wizualnych,
 2. Katedra Muzyki,

który nastąpi z dniem 1 listopada 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 1. Dziekani nowo utworzonych wydziałów zostaną powołani do dnia 1 listopada 2019 roku
  na zasadach określonych w Statucie UJK.
 2. Prodziekani nowo utworzonych wydziałów zostaną powołani nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku na zasadach określonych w Statucie UJK.

 

§ 3

 1. Pracownicy administracji wydziałowej oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK zatrudnieni do dnia 31 października 2019 roku w:
 1. Instytucie Pedagogiki i Psychologii UJK oraz Instytucie Edukacji Szkolnej UJK – z dniem 1 listopada 2019 roku staną się pracownikami Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK,
 2. Instytucie Edukacji Muzycznej UJK oraz Instytucie Sztuk Pięknych UJK – z dniem 1 listopada 2019 roku staną się pracownikami Wydziału Sztuki UJK,
 3. dziekanacie – z dniem 1 listopada 2019 roku staną się pracownikami Wydziału Pedagogiki
  i Psychologii UJK; dla nowo utworzonego Wydziału Sztuki pracownicy dziekanatu zostaną wyłonieni w drodze konkursów/naboru wewnętrznego/przeniesienia.
 1. Pracownicy inżynieryjno-techniczni zatrudnieni do dnia 31 października 2019 roku na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym (niezatrudnieni w Instytutach) – z dniem 1 listopada 2019 roku staną się pracownikami Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 2. Nauczyciele akademiccy zostaną przypisani do poszczególnych instytutów i katedr Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Sztuki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 4

 1. Studenci Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK kształcący się do dnia 31 października 2019 roku na studiach prowadzonych w:
 1. Instytucie Pedagogiki i Psychologii UJK oraz Instytucie Edukacji Szkolnej UJK – z dniem 1 listopada 2019 roku staną się studentami Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK,
 2. Instytucie Edukacji Muzycznej UJK oraz Instytucie Sztuk Pięknych UJK – z dniem 1 listopada 2019 roku staną się studentami Wydziału Sztuki UJK.
 1. Komisja Stypendialna powołana na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK rozpatruje sprawy dotyczące świadczeń dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Wydziału Sztuki UJK.
 2. Koordynator programu ERASMUS+ wyznaczony dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK z dniem 1 listopada 2019 roku stanie się koordynatorem właściwym dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Dla Wydziału Sztuki UJK koordynator zostanie powołany nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

§ 5

 1. Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK od dnia 1 listopada 2019 roku zachowuje prawo
  do prowadzenia studiów na następujących kierunkach i poziomach:
 1. pedagogika – studia pierwszego stopnia,
 2. pedagogika – studia drugiego stopnia,
 3. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie,
 4. praca socjalna – studia pierwszego stopnia,
 5. praca socjalna – studia drugiego stopnia,
 6. psychologia – studia jednolite magisterskie.
 1. Wydział Sztuki UJK od dnia 1 listopada 2019 roku zachowuje prawo do prowadzenia studiów
  na następujących kierunkach, poziomach, profilach:
 1. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia pierwszego stopnia,
 2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia drugiego stopnia,
 3. sztuki plastyczne – studia pierwszego stopnia,
 4. sztuki plastyczne – studia drugiego stopnia,
 5. Visual Arts – studia pierwszego stopnia,
 6. Visual Arts – studia drugiego stopnia,
 7. wzornictwo – studia pierwszego stopnia.

 

§ 6

 1. Z dniem 1 listopada 2019 roku przenosi się dokumentację tradycyjną oraz dane w informatycznym systemie obsługi toku studiów dotyczące studentów kształcących się na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, sztuki plastyczne oraz wzornictwo do Wydziału Sztuki. Z przekazania dokumentacji oraz przeniesienia danych sporządza się protokół.
 2. Studenci kształcący się na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia oraz praca socjalna zostają przypisani do Wydziału Pedagogiki Psychologii.

 

§ 7

 1. Z dniem 1 listopada 2019 roku przypisuje się studentów studiów doktoranckich i osoby, które mają wszczęte przewody doktorskie w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne
  i konserwacja dzieł sztuki do Wydziału Sztuki i przenosi się dokumentację tradycyjną:
 1. studentów studiów doktoranckich, którzy uzyskali przedłużenie studiów (wraz z danymi
  w informatycznym systemie obsługi toku studiów),
 2. przewodów doktorskich wszczętych w ramach studiów doktoranckich i niezamkniętych
  do dnia 31 października 2019 roku,
 3. przewodów doktorskich wszczętych z wolnej stopy i niezamkniętych do dnia 31 października 2019 roku.
 1. Z przekazania dokumentacji oraz przeniesienia danych sporządza się protokół.
 2. Z dniem 1 listopada 2019 roku przypisuje się studentów studiów doktoranckich i osoby, które mają wszczęte przewody doktorskie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, gdzie pozostaje dokumentacja:
 1. studentów studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika,
 2. przewodów doktorskich wszczętych w ramach studiów doktoranckich i niezamkniętych
  do dnia 31 października 2019 roku,
 3. przewodów doktorskich wszczętych z wolnej stopy i niezamkniętych do dnia 30 października 2019 roku.

 

§ 8

Z dniem 1 listopada 2019 roku przenosi się z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Wydział Sztuki dokumentację dotyczącą aktywności artystycznej pracowników Instytutu Sztuk Pięknych i Instytutu Edukacji Muzycznej z okresu od 2017 roku do 30 sierpnia 2019 roku oraz ich oświadczenia/deklaracje o dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzą badania naukowe. Z przekazania dokumentacji sporządza się protokół.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-24 12:46:34
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-10-25 15:15:11

Liczba wyświetleń strony: 969

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka