Traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2022

Zarządzenie Nr 135/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie ewidencji i gospodarki aktywami trwałymi oraz aparaturą
naukowo-badawczą

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) oraz § 28 ust. 2 oraz § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadza się zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
  w Kielcach (zwany dalej UJK lub Uczelnią) dotyczące:
 1. środków trwałych,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie
  z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych
  oraz innych urządzeń niezdefiniowanych jako aparatura naukowo-badawcza, będących środkami trwałymi (w tym sprzęt elektroniczny) zakupionych w ramach działalności badawczej
  i rozwojowej (B+R).
 1. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych  szczegółowo określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 2. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące wartości niematerialnych i prawnych  szczegółowo określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych oraz innych urządzeń niezdefiniowanych jako aparatura naukowo-badawcza, będących środkami trwałymi (w tym sprzęt elektroniczny) zakupionymi w ramach działalności badawczej i rozwojowej (B+R), szczegółowo określają załączniki:
 1. nr 3 do Zarządzenia,
 2. nr 4 do Zarządzenia dla projektów badawczych, których realizację rozpoczęto przed 2016 rokiem.
 1. Wprowadza się  wzory dokumentów:
 1. protokół zmiany miejsca użytkowania środka trwałego/wartości niematerialnych
  i prawnych/aparatury naukowo-badawczej stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia,
 2. wniosek o likwidację składnika majątkowego kierowany do Komisji Likwidacyjnej stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia,
 3. dokument likwidacji środka trwałego/ wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej – LT stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia,
 4. protokół fizycznej likwidacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, aparatury naukowo-badawczej  stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia,
 5. protokół przekazania – przejęcia składnika majątkowego - PT stanowiący załącznik nr 9
  do Zarządzenia,
 6. dokument OT – przyjęcie środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej na majątek Uczelni stanowiący załącznik nr 10 do Zarządzenia,
 7. protokół ujawnienia środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej – stanowiący załącznik nr 14 do Zarządzenia,
 8. zestawienie różnic inwentaryzacyjnych – stanowiące załącznik nr 13 do Zarządzenia,
 9. protokół zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie środka trwałego/wartości niematerialnych
  i prawnych/aparatury naukowo-badawczej stanowiący załącznik nr 15 do Zarządzenia.
 1. Stawki dla amortyzacji bilansowej środków trwałych UJK określa tabela amortyzacyjna stanowiąca załącznik nr 11 do Zarządzenia (w przypadku nabycia środka trwałego z grupy niewymienionej
  w załączniku ustala się dla niego stawkę indywidualną kierując się okresem użytkowania).
 2. Protokół wyceny i przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo-badawczej określa załącznik nr 12 do Zarządzenia (dla projektów badawczych, których realizację rozpoczęto przed rokiem 2016).

 

§ 2

 1. Rzeczowe aktywa  trwałe w Uczelni podzielone zostały na „pola spisowe”, czyli grupy składników majątkowych  ściśle określone i nazwane, związane z miejscem ich użytkowania, powierzane są osobie materialnie odpowiedzialnej, którą jest pracownik, składający oświadczenie dotyczące przyjęcia odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie, zgodnie z kodeksem pracy (ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Wzór w/w oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do Zarządzenia. Oświadczenie to dotyczy wszystkich składników majątkowych w ramach danego pola spisowego i jest przez pracownika składane w momencie utworzenia nowego pola lub przejęcia już istniejącego od innego pracownika.
 2. Do obowiązków osoby materialnie odpowiedzialnej należy:
 1. prowadzenie bieżąco ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej składników majątku UJK,
 2. okresowe uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z Sekcją Ewidencji Majątkowej,
 3. prowadzeniem procedur związanych z ruchem składników majątkowych, jego prawidłowe dokumentowanie, dostarczanie tej dokumentacji do Sekcji Ewidencji Majątkowej i jej archiwizowanie,
 4. bieżące i prawidłowe znakowanie składników majątkowych numerami inwentarzowymi,
 5. wykonywanie czynności związanych z likwidacją i złomowaniem składników majątkowych,
 6. przygotowanie składników majątkowych do inwentaryzacji oraz aktywne i nieprzerwane w niej uczestnictwo,
 7. udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu inwentaryzacji i gospodarowania majątkiem.
  1. Odpowiedzialność materialna, o jakiej mowa w ust. 1, jest wyłączona w stosunku do mienia,
   co do którego, została zawarta umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, z innym pracownikiem Uczelni. W tej sytuacji odpowiada jedynie za prawidłowe wykonanie obowiązków
   o jakich mowa w ust. 2.

 

§ 3

 1. Nadzór w zakresie gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi zakupionymi lub wytworzonymi
  w ramach działalności badawczej i rozwojowej sprawuje Prorektor ds. Nauki.
 2. Nadzór w zakresie gospodarki pozostałymi rzeczowymi aktywami trwałymi sprawuje Kanclerz.
 3. Osobę materialnie odpowiedzialną wskazuje kierownik jednostki organizacyjnej a zatwierdza Kanclerz lub Prorektor
  ds. Nauki (przy składnikach działalności badawczej i rozwojowej).
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany informować Kanclerza lub Prorektora ds. Nauki
  (przy składnikach  działalności badawczej i rozwojowej) o konieczności zmiany lub wyznaczenia nowej osoby odpowiedzialnej materialnie.   

 

   § 4

Sekcja Ewidencji Majątkowej  prowadzi ewidencję składników majątkowych w module „Środki trwałe” programu SIMPLE.ERP.

 

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy nadrzędne.

 

§ 6

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ewidencji i gospodarki aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 07:56:12
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-08 14:23:08

Liczba wyświetleń strony: 1512

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka