Traci moc na podstawie zarządzenia nr 121/2021

Zarządzenie Nr 5/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 stycznia 2019 roku

 

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych oraz stawek godzinowych za realizację tych zajęć

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

Zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach dokształcających
i szkoleniach oraz zajęcia dla studentów nieobjęte planem studiów (m.in. kursy wyrównawcze, zajęcia fakultatywne) realizowane przez osoby niezatrudnione w Uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, odbywają się na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności na podstawie umowy zalecenia.

 

§2

 1. Wynagrodzenie dla osób niezatrudnionych w Uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a realizujących zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1
  w ramach umów cywilnoprawnych będzie określane w oparciu o oferty składane zgodnie
  z zasadami ustawy Prawa zamówień publicznych, jeżeli stosowanie przepisów tej ustawy będzie konieczne, (wartość zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 – ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r., tj. Dz. U. 2018 poz. 1986).
 2. Wynagrodzenie określone w wybranej (najkorzystniejszej) ofercie zatwierdza Prorektor ds. studenckich i kształcenia.
 3. Jeżeli osoba realizuje równolegle takie same zajęcia dydaktyczne na Uczelni w ramach umów cywilnoprawnych w różnych jednostkach organizacyjnych, stawka wynagrodzenia winna być identyczna we wszystkich umowach.

 

§ 3

 1. Stawki brutto wynagrodzenia za jedną godzinę dydaktyczną nie mogą przekraczać:
 1. dla osób posiadających tytuł naukowy profesora - 65,00 zł,
 2. dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego - 54,00 zł,
 3. dla osób posiadających stopień naukowy doktora - 52,00 zł,
 4. dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra - 36,00 zł.
 1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności przy zawieraniu umowy z osobą
  o szczególnych kwalifikacjach naukowych, dydaktycznych, artystycznych i zawodowych Prorektor ds. studenckich i kształcenia, na pisemny wniosek dziekana, może podwyższyć stawki,

o których mowa w ust. 1.

 1. Decyzja o podwyższeniu stawki, o której mowa w ust. l podejmowana jest pod warunkiem ujęcia tego zwiększenia w budżecie kosztów.
 2. Stawek wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, których wysokość określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Stawki wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych obliczane dla pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji informacji naukowej oraz kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty nie mogą przekraczać 52,00 zł brutto za godzinę dydaktyczną.

 

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc obowiązującą Zarządzenie rektora
Nr 45/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych oraz stawek godzinowych za realizację tych zajęć.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020 tj. od dnia
1 października 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-01-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-23 08:58:03
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-09-06 12:04:49

Liczba wyświetleń strony: 1887

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka