Traci moc na podstawie zarządzenia nr 25/2024

Zmienione Zarządzeniem nr 143/2020 229/2020, 18/2021, 88/2021

Zarządzenie Nr 110/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 342-351i art. 354-355 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 6-8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych
w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U.
z 2019 r. poz. 496) oraz § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa o:

1) ministrze - należy przez to rozumieć: ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
i nauki,

2) ustawie - należy przez to rozumieć: Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.),

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r. poz. 496),

4) uczelni - należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

5) szkole doktorskiej - należy przez to rozumieć: Szkołę Doktorską Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

6) osobie pełniącej funkcję kierowniczą - należy przez to rozumieć: prorektora, dziekana, dyrektora instytutu, kierownika katedry, dyrektora szkoły doktorskiej, kanclerza,

7) innej osobie prowadzącej zajęcia dydaktyczne - należy przez to rozumieć: osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej, która nie jest zatrudniona w Uczelni na podstawie umowy o pracę jako nauczyciel akademicki lub jest zatrudniona w Uczelni na podstawie umowy o pracę jako pracownik niebędący nauczycielem akademickim,

8) systemie - należy przez to rozumieć: Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on prowadzonym przez ministra,

9) repozytorium- należy przez to rozumieć: repozytorium pisemnych prac dyplomowych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,

10) koordynatorze - należy przez to rozumieć: pracownika Uczelni posiadającego wiedzę merytoryczną w obszarze funkcjonowania Uczelni oraz kompetencje praktyczne w zakresie obsługi systemu,

11) administratorze - należy przez to rozumieć: pracownika Uczelni posiadającego wiedzę informatyczną i kompetencje techniczne w zakresie obsługi systemu,

12) użytkowniku - należy przez to rozumieć: pracownika Uczelni posiadającego uprawnienia do obsługi systemu,

13) parametrach uwierzytelniających - należy przez to rozumieć: nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania w systemie,

14) aparaturze naukowo-badawczej- należy przez to rozumieć: aparaturę naukowo-badawczą, o wartości przekraczającej 500.000 zł, zakupioną ze środków finansowych przyznanych przez ministra na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową,

15) infrastrukturze informatycznej - należy przez to rozumieć: infrastrukturę informatyczną, w tym strategiczną infrastrukturę badawczą wpisaną na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o wartości przekraczającej 500.000 zł, zakupioną ze środków finansowych przyznanych przez ministra na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową,

16) specjalnej infrastrukturze informatycznej - należy przez to rozumieć: specjalną infrastrukturę informatyczną, w tym komputery dużej mocy, mającą istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa, o wartości przekraczającej 500.000 zł, utrzymywaną ze środków finansowych przyznanych przez ministra,

 17) stanowisku badawczym - należy przez to rozumieć: stanowisko badawcze unikatowe
w skali kraju, utrzymywane ze środków finansowych przyznanych przez ministra,

18) inwestycjach - należy przez to rozumieć: inwestycje związane z kształceniem lub działalnością naukową,

19) wykazie pracowników - należy przez to rozumieć: wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,

20) wykazie instytucji - należy przez to rozumieć: wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

21) sprawozdawczości na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego - należy przez
to rozumieć: przekazywanie przez Uczelnię danych w systemie lub w postaci elektronicznej
w formie sprawozdań lub ankiet dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej.

 

§ 2

 

1. Zarządzenie określa zasady sprawozdawczości danych w systemie w zakresie ich przygotowywania, wprowadzania, aktualizowania, oznaczania jako archiwalne i usuwania zgodnie z ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym.

 

2. Tryb i szczegółowy zakres danych sprawozdawczych zamieszczanych w systemie, w tym sprawozdawczości na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium i specyfikację formatu tych prac, określa ustawa
i rozporządzenie.

 

§ 3

 

1. System obejmuje następujące wykazy, bazy i repozytorium:

1) wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,

2) wykaz studentów,

3) wykaz osób ubiegających się o stopień doktora,

4) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

5) repozytorium pisemnych prac dyplomowych,

6) bazę dokumentów w postępowaniach awansowych,

7) bazę osób upoważnionych do podpisywania dokumentów,

8) bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

 

 

2. Dane w systemie są przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych z:

1) ustalaniem wysokości subwencji i dotacji,

2) przeprowadzaniem ewaluacji jakości kształcenia,

3) przeprowadzaniem ewaluacji szkół doktorskich,

4) przeprowadzaniem ewaluacji jakości działalności naukowej,

5) prowadzeniem postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych,

6) wykorzystywaniem danych na potrzeby statystyki publicznej,

7) nadzorem nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki oraz ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa przez ministra.

 

3. Dane do systemu są wprowadzane, aktualizowane oraz oznaczane jako archiwalne przez użytkowników zgodnie z terminarzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

4. Dane z systemu są usuwane przez użytkowników w trybie i terminach określonych
w rozporządzeniu.

 

§ 4

 

1. Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych do systemu może skutkować wstrzymaniem przez ministra przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d i pkt 2a ustawy, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości, zgodnie z art. 354 ust. 3 ustawy.

 

2. W przypadku niewprowadzenia przez Uczelnię danych do systemu minister może:

1) nałożyć administracyjną karę pieniężną, zgodnie z art. 431 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

2) odmówić wydania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie
i profilu kształcenia zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy.

 

§ 5

 

1. Rektor powołuje w Uczelni:

1) Uniwersyteckiego Koordynatora ds. Nauki,

2) Uniwersyteckiego Koordynatora ds. Kształcenia,

3) Uniwersyteckiego Administratora systemu.

 

2. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 zobowiązani są w swoim obszarze do:

1) monitorowania aktualizacji i wersji systemu oraz informowania o zaistniałych zmianach rektora i użytkowników,

2) nadzorowania prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania, aktualizowania
i archiwizowania danych w systemie oraz ich usuwania,

3) współpracy z administratorem systemu oraz użytkownikami,

4) merytorycznej pomocy użytkownikom systemu w zakresie nałożonych na nich ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

 

3. Administrator systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) zobowiązany jest do:

1) zakładania lub zawieszenia konta użytkownikom systemu,

2) nadawania i edytowania uprawnień do poszczególnych wykazów, baz i repozytorium
w ramach systemu,

3) technicznej pomocy użytkownikom systemu w zakresie nałożonych na nich ustawowych obowiązków sprawozdawczych,

4) gromadzenia i archiwizowania wniosków o założenie lub zawieszenie konta użytkownika systemu.

 

§ 6

 

1. Dostęp do danych sprawozdawczych w systemie, odbywa się za pomocą indywidualnego konta, które posiadają:

1) rektor,

2) osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni,

3) koordynatorzy,

4) administrator,

5) upoważnieni pracownicy będący użytkownikami systemu.

 

2. Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych
z systemu.

 

3. Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni występują do administratora systemu
z wnioskiem o założenie lub zawieszenie konta dla danego pracownika.

 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7

 

1. Warunkiem korzystania przez użytkownika z systemu jest posiadanie w szczególności:

1) zarejestrowanego indywidualnego konta w systemie,

2) unikalnych parametrów uwierzytelniających,

3) uprawnień nadanych przez administratora systemu do poszczególnych wykazów, baz lub repozytorium.

 

2. Użytkownik systemu zobowiązany jest w szczególności do:

1) przestrzegania regulacji zawartych w niniejszym zarządzeniu,

2) złożenia wniosku w przypadku założenia lub zawieszenia konta w systemie,

3) przygotowywania szczegółowego zakresu danych sprawozdawczych zgodnie z ustawą
i rozporządzeniem,

4) wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych z systemu,

5) współpracy z koordynatorem i administratorem oraz pozostałymi użytkownikami systemu;

6)monitorowania zmian w systemie oraz stałej aktualizacji wiedzy merytorycznej
i kompetencji praktycznych niezbędnych do obsługi systemu.

 

§ 8

 

Kanclerz odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie informacji do wykazu instytucji w zakresie inwestycji związanych
z kształceniem lub z działalnością naukową.

 

 

§ 9

 

Kwestor odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie informacji do bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:

1) rocznych sprawozdań finansowych,

2) planów rzeczowo-finansowych,

3) sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych,

4) sprawozdań i raportów z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365, z wyłączeniem pkt 4 i 5ustawy,

5) nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe,

6) źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych, z wyłączeniem przychodów Uczelni z tytułu świadczonych usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących
do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

§ 10

 

Dziekani wydziałów odpowiadają za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie do systemu informacji o:

1) wykazie studentów, w tym cudzoziemców,

2) rodzajach przyznanych świadczeń studentom:

a) stypendium socjalne,

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

c) zapomoga,

d) stypendium rektora,

3) liczbie godzin zajęć określonych w ramach poszczególnych programów studiów realizowanych w danym roku akademickim - w wykazie pracowników,

4) pisemnych prac dyplomowych - w repozytorium,

5) raportach z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 i 5 ustawy.

 

§ 11

 

1. Dyrektorzy instytutów albo Kierownicy katedr odpowiadają za prawidłowe, rzetelne
i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie do systemu informacji o:

1) działalności naukowej, w tym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,

2) opisach wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
w tym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,

3) osiągnięciach artystycznych, w tym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,

4) oświadczeniach o dziedzinie i dyscyplinie, w których pracownicy prowadzą działalność naukową,

5) oświadczeniach w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

6) oświadczeniach upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

2. Opisy wpływu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przygotowuje się w języku polskim
i angielskim, zgodnie z wzorami formularzy stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 3 i 4
do niniejszego zarządzenia.

 

3. Zasady składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, regulują odrębne przepisy.

 

4. Dyrektorzy instytutów albo Kierownicy katedr sprawują nadzór w zakresie posiadania przez pracowników elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami- ORCID oraz powiązania i autentykacji kont systemów ORCID, Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-on.

 

5. Obowiązek posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca - ORCID, regulują odrębne przepisy.

 

6. Zasady rejestracji, powiązania i autentykacji kont systemów ORCID, Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-on na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, regulują odrębne przepisy.

 

§ 12

 

1. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie, w tym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, informacji o publikacjach naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Uczelni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2) i 3) ustawy, do systemu.

 

2. Dyrektorzy instytutów albo Kierownicy katedr przygotowują wykazy publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w podległych im jednostkach w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2) i 3) ustawy, według wzoru opracowanego przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
na potrzeby określone w pkt. 1).

 

3. Dyrektorzy instytutów albo Kierownicy katedr najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca przekazują wykazy, o których mowa w ust. 2, Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

4. Zasady sprawozdawczości publikacji naukowych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w ramach stosunku pracy, w grupie pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2) i 3) ustawy, przez indywidualne konta w Systemie ORCID na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dyscyplin naukowych, regulują odrębne przepisy.

 

§ 13

 

1. Dyrektor szkoły doktorskiej odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie i wprowadzanie informacji do:

1) wykazu osób ubiegających się o stopień doktora - w przypadku doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w trybie kształcenia w szkole doktorskiej,
z wyłączeniem informacji o nadaniu stopnia doktora,

2) wykazu pracowników - w zakresie informacji o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie,

3) wykazu instytucji - w zakresie informacji oprowadzonych szkołach doktorskich,

4) wykazu doktorantów - w zakresie informacji o uczestnikach studiów doktoranckich.

 

2. Dyrektor szkoły doktorskiej przygotowuje wykazy publikacji naukowych uczestników szkoły doktorskiej, według wzoru opracowanego przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

3. Dyrektor szkoły doktorskiej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca przekazuje wykazy, o których mowa w pkt. 2, Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 14

 

Przewodniczący Rady naukowej instytutu właściwej dyscypliny odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie informacji do:

1) wykazu osób ubiegających się o stopień doktora - w przypadku:

a) doktorantów, którzy ukończyli kształcenie w szkole doktorskiej wyłącznie w zakresie informacji o nadaniu stopnia doktora,

b) osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,

2) bazy dokumentów w postępowaniach awansowych o nadanie stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki.

 

§ 15

 

1. Kierownik Działu Nauki odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie do systemu, w tym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej informacji o realizowanych projektach obejmujących badania naukowe lub upowszechnianie nauki.

 

2. Do systemu wprowadzane są projekty finansowane ze środków:

1) na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra,

2) na zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki,

3) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,

4) instytucji zagranicznych,

5) organizacji międzynarodowych,

6) na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

3. W przypadku projektów interdyscyplinarnych kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego wskazuje procentowy udział dyscyplin naukowych, w ramach których jest
on realizowany oraz procentowy udział środków finansowych przyznanych Uczelni na realizację projektu, przypadających na daną dyscyplinę naukową.

 

4. Procentowy udział dyscyplin naukowych oraz procentowy udział środków finansowych,
o których mowa w ust. 3, przygotowuje się zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 16

 

1. Kierownik Sekcji Projektów Wdrożeniowych odpowiada za prawidłowe, rzetelne
i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie do systemu, w tym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej informacji o:

1) uzyskanych przez Uczelnię patentach na wynalazki,

2) uzyskanych przez Uczelnię prawach ochronnych na wzory użytkowe,

3) osiągniętych przychodach Uczelni z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,

4) osiągniętych przychodach Uczelni z tytułu świadczonych usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

5) realizowanych projektach obejmujących prace rozwojowe finansowane ze środków:

a) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

b) instytucji zagranicznych,

c) organizacji międzynarodowych,

d) na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

2. W przypadku osiągnięć interdyscyplinarnych kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego określa procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tego tytułu:

1) dla przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

2) dla przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4) zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

3. W przypadku projektów interdyscyplinarnych kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego wskazuje procentowy udział dyscyplin naukowych, w ramach których jest on realizowany oraz procentowy udział środków finansowych przyznanych Uczelni na realizację projektu, przypadających na daną dyscyplinę naukową.

 

4. Procentowy udział dyscyplin naukowych oraz procentowy udział środków finansowych,
o których mowa w ust. 3, przygotowuje się zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 17

 

Kierownik Biura ds. Kształcenia odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie do systemu informacji o:

1) pozwoleniach na utworzenie studiów,

2) prowadzonych studiach,

3) wynikach ocen programowych lub kompleksowych przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach ewaluacji jakości kształcenia,

4) opłatach pobieranych od studentów:

a) za kształcenie na studiach niestacjonarnych,

b) za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

c) za kształcenie na studiach w języku obcym,

d) za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów,

e) za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,

f) rekrutacyjnej.

 

§18

 

Kierownik Działu organizacyjno-prawnego odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie do systemu informacji o:

1) danych identyfikacyjnych Uczelni,

2) imionach i nazwisku osoby kierującej Uczelnią,

3) prowadzeniu działalności poza siedzibą,

4) posiadanych kategoriach naukowych,

5) organach nadających stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki,

6) cyfrowych wzorach pieczęci urzędowej Uczelni, pieczątek imiennych oraz wzorów podpisów i paraf osób upoważnionych do podpisywania dokumentów,

7) wzorach dokumentów:

a) dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych,

b) odpisów dokumentów, o których mowa w pkt 7 lit. a, w tym odpisów w języku obcym,

c) świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

d) zaświadczeń o ukończeniu studiów i studiów podyplomowych,

8) oświadczeniu rektora, o którym mowa w art. 354 ust. 4 ustawy.

 

§ 19

 

Dyrektor Biura Spraw Osobowych odpowiada za prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie oraz wprowadzanie informacji do wykazu pracowników - w zakresie spraw kadrowych.

 

§ 20

 

Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie danych nieobjętych systemem wyznacza osoba pełniąca funkcję kierowniczą w Uczelni na polecenie rektora.

 

§ 21

 

Zasady bezpieczeństwa danych w systemie:

1) dostęp do poszczególnych wykazów, baz i repozytorium w systemie posiadają:

a) rektor,

b) osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiocie,

c) koordynator,

d) administrator,

e) upoważnieni użytkownicy systemu.

2) Osoby, o których mowa w pkt 1) lit. a-e), mają obowiązek przestrzegania właściwych przepisów prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;

3) Osoby, o których mowa w pkt 1) lit. a-e), mają obowiązek właściwego zabezpieczenia parametrów uwierzytelniających przed nieuprawnionym dostępem do indywidualnego konta przez nieupoważnione osoby,

4) użytkownik systemu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować koordynatora
i administratora systemu w przypadku:

a) utraty parametrów uwierzytelniających na rzecz osób trzecich,

b) nieprawidłowego działania systemu,

c) niewłaściwego wykonywania ustawowych obowiązków sprawozdawczych przez innych użytkowników systemu,

d) wykorzystania danych wprowadzonych do systemu przez nieuprawnione osoby lub
do celów innych niż wynikające z ustawowego obowiązku sprawozdawczego Uczelni,

e) rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

§ 22

 

1. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. wprowadzone zostaną do systemu przez:

1) Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej informacje o:

a) artykułach naukowych,

b) monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych,

c) rozdziałach w monografiach naukowych, jeżeli w monografii są wskazani autorzy rozdziałów,

- opublikowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3) ustawy oraz uczestników szkoły doktorskiej,

2) Kierownika Sekcji Projektów Wdrożeniowych informacje o uzyskanych:

a) patentach na wynalazki,

b) prawach ochronnych na wzory użytkowe,

3) Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych oraz Kierownika Katedry Muzyki informacje
 o osiągnięciach artystycznych,

- za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie
i rozporządzeniu.

 

2. Dyrektorzy instytutów albo Kierownicy katedr najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019 roku przekażą wykazy, o których mowa w § 12 pkt. 2, za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 października 2019 roku, Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 23

 

W terminie 6 miesięcy od dnia 1 października 2019 roku, użytkownicy systemu zobowiązani są do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w systemie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

 

§ 24

 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. wprowadza się
do systemu na zasadach dotychczasowych dane dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

§ 25

 

Rektor, osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiocie, koordynator, administrator oraz użytkownicy systemu posiadający konta i uprawnienia w systemie, założone na podstawie przepisów dotychczasowych korzystają z tych kont i uprawnień w celu wprowadzania, aktualizowania, oznaczania jako archiwalne i usuwania danych z systemu.

 

§ 26

 

Traci moc Zarządzenie Nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania danych
do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

 

§ 27

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-07 08:24:39
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-03-15 15:18:50

Liczba wyświetleń strony: 4791

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka